ข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015

อัพเดตเมื่อ: ก.พ. 23

#ISO9001:2015 #ISO


ISO 9001 : 2015

1) ขอบเขต

(Scope)2) การอ้างอิง

(Normative reference)


3) คำศัพท์ และความหมาย

(Term and def initions)


4) บริบทองค์การ

(context of organization)


5) การนำองค์กร (leadership)

บทบาท ความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ในองค์กร โดยข้อกำหนดนี้ระบุให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในระบบการทำงานตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และการกำหนดนโยบายภาพที่ชัดเจนจะยิ่งช่วยส่งเสริมให้การทำงานกับองค์กรเห็นถึงทิศทางที่องค์กรต้องการ6) การวางแผน (planning)

การวางแผนสำหรับการเปลื่ยนแปลง ข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO 9001:2015 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ รวมถึงการวางแผนรองรับถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลต่อการดำเนินงานขององค์กรด้วย7) การสนับสนุน (support)

มุ่งเน้นถึงการเตรียมทรัพยากร เช่น บุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานทั้งภายในและภายนอก เช่น

1) ทรัพยากร (Resources)

2) ความสามารถ (Competence)

3) ความตระหนัก (Awareness)

4) การสื่อสาร (Communication)

5) สารสนเทศที่เป็นเอกสาร (Documented Information)8) การปฏิบัติการ (operation)9) การประเมินสมรรถนะ (performance evaluation)

การติดตามตรวจ การวัด การวิเคราะห์และการประเมินผลทั้งในเรื่องของระบบ

กระบวนการและความพึงพอใจของลูกค้า การตรวจประเมินภายในที่

จะประเมินถึงสถานะของระบบบริหารคุณภาพขององค์กร10) การปรับปรุง

(improvement)

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved