top of page

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018

ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

IS0 45001:2018 เป็นมาตรฐานที่ประยุกต์ใช้ได้กับทุกองค์กร โดยไม่จำกัดขนาด ประเภทและกิจกรรมขององค์กร เป็นมาตรฐานที่จะใช้แทนมาตรฐาน OHSAS 18001 :2007 โดยองค์กรระหว่างประเทศ ว่าด้วยการรับรองระบบงาu International Accreditation Forum (IAF) ร่วมกับ OHSAS Project Group แล: 150 ได้กำหนดระยะเวลาในการปรับจากมาตรฐาน 0HSAS 18001:2007 สู่มาตรฐาน ISO 45001:2018 เป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ประกาศใช้มาตรฐาน ISO 45001:2018 กล่าวคือ วันสิ้นสุดการให้การรับรองตามมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 คือวันที่ 11 มีนาคม 2564


การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ในการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผล ต่อการปรับตัวขององค์กรให้อยู่รอด และทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะบุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stake holder) ขององค์กร จะต้องได้รับการควบคุม ดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สิน ซึ่ง ISO 45001 ประกาศใช้ในปี 2018 ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 เป็นระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย โดยองค์กรต่าง ๆ ล้วนให้ความสำคัญ กับการจัดทำระบบมาตรฐาน เพื่อลด และควบคุมความเสี่ยงอันตรายของพนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานของธุรกิจ ให้เกิดความปลอดภัย และส่งเสริมภาพพจน์ ด้านความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อพนักงาน และสังคม


PDCA Model : ISO 45001


ประโยชน์ ของมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 1. สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ในการส่งเสริมสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัย

 2. ลดกันทุนการดำเนินงานที่เกิดจากอุบัติการณ์ เวลาที่สูญเสียจากการหยุดกระบวนการ และค่าประทันภัย

 3. ลดอัตราการขาดงานและการลาออกของพนักงาน

 4. ปรับปรุงความสามารถขององค์กรในการดำเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 5. ช่วยให้เกิดการได้รับการยอมรับในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรผลลัพธ์ที่ต้องการ (Intended outcome)

 • ความสอดคล้องตามข้อกำหนดกฎหมายและพันธสัญญา (Conformance to compliance obligation)

 • การเพิ่มสมรถนะทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Enhancement of OH&S performance)

 • ตอบสนองต่อเป้าประสงค์ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Fulfillment of OH&S purpose)ความเสี่ยงของระบบการจัดการ (OH&S Risk)

ความเสี่ยงของระบบการจัดการ (OH&S Risk)

 • ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ /บริการ

 • ความเสี่ยงเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและบำรุงรักษา

 • ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดการพิบัติภัย/ภาวะคุกคาม เช่น แผ่นดินไหว น้ำท่วม พายุ ไฟไหม้ โรคระบาด สารพิษรั่ว กัมมันตภาพรังสีรั่ว การก่อการร้าย การสังหารหมู่ การโจรกรรม

 • ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกระบวนการของผู้รับเหมา/ผู้รับจ้างช่วง

 • ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามพันธะสัญญา/กฎหมาย

 • ความเสี่ยงที่จุดประสงค์ขององค์กรจะไม่บรรลุ


นโยบายอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต้อง

นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต้อง

 • ได้รับการธำรงรักษาเป็นข้อมูลที่เป็นเอกสาร (document information)

 • ได้รับการสื่อสารในองค์กร

 • พร้อมเปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้เสีย

 • มีความเกี่ยวข้องและเหมาะสม

OH&S Policy 3 ป.

 • ป้องกันความเสี่ยงตามบริบท

 • ปฏิบัติตามพันธะสัญญา

 • ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (OHS performance)ความเข้าใจองค์กรและบริบทขององค์กร

องค์กรต้องพิจารณาประเด็นภายนอกและภายใน

- ที่เกี่ยวข้องกับเป้าประสงค์ และ วัตถุประสงค์ขององค์กร

- ที่มีผลกระทบต่อความสามารถขององค์กร ในการบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ (Intended outcome) จากระบบการจัดการด้าน OHS ทางด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย


สิ่งที่องค์กรต้องทำ


a) กำหนดความสามารถที่จำเป็นสำหรับพนักงาน ที่ทำงานภายใต้การควบคุม หรือผลต่อสมรรถนะด้าน OH&S


b) มั่นใจว่าพนักงานมีความสามารถ (รวมถึงความสามารถในการชี้บ่งอันตราย) บนพื้นฐาน การศึกษา การฝึกอบรม หรือประสบการณ์


c) เท่าที่ประยุกต์ใช้ได้ ดำเนินการเพื่อให้ได้มา และคงรักษาไว้ซึ่งทักษะความสามารถที่จำเป็น และประเมิน ประสิทธิผลของการดำเนินการที่ได้ทำไป


d) ต้องเป็นข้อมูลที่เป็นเอกสาร และการเก็บรักษาข้อมูล เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับทักษะความสามารถ


ดู 2,694 ครั้ง

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
 • Facebook
 • ไอคอน YouTube สังคม
bottom of page