top of page

กําหนดและการประยุกต์ใช้การจัดการพลังงาน ISO 50001 : 2011


ข้อกำหนดระบบการจัดการพลังงาน

1) ข้อกำหนดทั่วไป

องค์กรต้องจัดทำระบบจัดการพลังงานโดยระบุไว้เป็นเอกสารเพื่อบรรลุตามข้อกำหนด


2) ความรับผิดชอบฝ่ายบริหาร

ต้องแสดงถึงความมุ่งมั่นและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิผล


3) นโยบายพลังงาน

ต้องกำหนดนโยบายพลังงานขององค์กรภายใต้ขอบเขตและทำให้มั่นใจว่า

นโยบายนั้นเหมาะสมกับองค์กร


4) การวางแผนด้านพลังงาน

องค์กรต้องจัดทำกระบวนการวางแผนพลังงานเป็นลายลักษณ์อักษร

ต้องประกอบด้วยนโยบายพลังงานและกิจกรรมต่างๆ


5) การปฏิบัติงาน

องค์กรต้องใช้แผนงานและผลจากกระบวนการตามแผนงานนั้นเพื่อนำไปปฏิบัติงาน


6) การตรวจสอบ

องค์กรจะต้องมั่นใจว่าคุณลักษณะที่สำคัญของการใช้พลังงาน

อย่างมีประสิทธิภาพนั้นถูกเฝ้าติดตาม


7) การทบทวนฝ่ายบริหาร

บริหารระดับสูงต้องทบทวนในช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่า

ประสิทธิผลและความเหมาะสมของระบบการจัดการพลังงาน


Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • ไอคอน YouTube สังคม
bottom of page