top of page

การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน Prepare for Supervisor

#Prepare #Supervisor #การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน #หัวหน้างาน #leadership #leader


การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน

“การเตรียมความพร้อมสู่ตำแหน่งหัวหน้างาน” เป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะที่จำเป็นให้กับหัวหน้างานใหม่ที่เพิ่งได้รับแต่งตั้ง โดยการเสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์และสร้างความมั่นใจในการกำกับดูแลงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงที่จะเติบโตในสายบังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป ถือเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อองค์กรที่ทำหน้าที่ในการประสานนโยบายจากผู้บริหาร ถ่ายทอดไปสู่พนักงานระดับปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย “หัวหน้างาน” จึงต้องมีความรู้ ทักษะ บทบาทหน้าที่ ของตนเองสู่การบังคับบัญชาให้เกิดผลสำเร็จของงานที่จะเกิดขึ้น


ดังนั้น บุคคลใดก็ตามที่ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้างาน” จึงต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีวุฒิภาวะที่ดีเป็นที่ยอมรับและศรัทธาของผู้ใต้บังคับบัญชาและเป็นที่เชื่อถือและไว้เนื้อเชื่อใจของฝ่ายบริหาร / องค์กรภาวะผู้นำ หมายถึง

ภาวะผู้นำ หมายถึง กระบวนการที่บุคคลใด บุคคลหนึ่งหรือมากกว่า พยายามใช้อิทธิพลของตน หรือกลุ่มตน กระตุ้น ชี้นำ ผลักดันให้บุคคลอื่น หรือบุคคลอื่น มีความเต็มใจและกระตือรือร้นในการทำสิ่งต่างๆ ตามต้องการโดยมีความสำเร็จของกลุ่ม หรือองค์การเป็นเป้าหมาย


หน้าที่ของผู้นำเมื่อได้รับตำแหน่งหัวหน้างาน

หน้าที่ของผู้นำเมื่อได้รับตำแหน่งหัวหน้างาน

การะจะไต่บันไดเพื่อการก้าวสูการเป็นหัวหน้างาน

 • บริหารพัฒนาฝึกฝนตนเองด้านภาวะผู้นำ

 • พัฒนาบุคลิกภาพตนเองเพื่อการบริหาร

 • ต้องพัฒนาทักษะการบริหารงานและคนเพื่อทำให้ทีมงานเชื่อถือ เชื่อมือ เชื่อใจ

 • ปรับตนเอง พัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้พร้อมที่จะก้าวสู่ตำแหน่งหัวหน้า

หัวหน้างานกับความเป็นผู้นำ

 • ผู้นำจะโฟกัสที่เป้าหมาย VS หัวหน้าโฟกัสที่งาน

 • ผู้นำกล้าเสี่ยง VS หัวหน้าลดความเสี่ยง

 • ผู้นำจะส่งเสริม VS หัวหน้า มอบหมาย

 • ผู้นำจะสร้างแรงบันดาลใจ VS หัวหน้าควบคุม


หัวหน้างานที่จะได้เป็นผู้นำได้

1. มุ่งมั่นในการทำงาน

2. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

3. มอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

4. เป็นผู้ฟังที่ดี

5. มีระบบและระเบียบ

6. มีส่วนร่วมกับทีม

7. เป็นเจ้าของงานและความรับผิดชอบ

8. กล้าหาญและตรงไปตรงมา

9. รู้จักลูกทีม

10. เป็นผู้ตามที่ดี


ความแตกต่างระหว่างหัวหน้ากับผู้นำ


เป้าหมายต้อง SMART


10 คุณสมบัติหัวหน้างาน

 1. รู้จักใช้คน

 2. มีความเป็นผู้นำ

 3. มีเป้าหมายชัดเจน

 4. ตัดสินใจเด็ดขาด

 5. รับฟังความคิดเห็นลูกน้อง

 6. มีศิลปะการเจรจา

 7. ซื่อสัตย์

 8. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 9. บุคลิกภาพดี

 10. สนับสนุนลูกน้อง


ดู 1,121 ครั้ง