top of page

การสื่อสารแบบผู้นำที่ดี

#ผู้นำที่ดี #ผู้นำ #เทคนิคการสื่อสารแะการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ #ทักษะผู้นำ #ภาวะผู้นำทักษะการสื่อสาร นับเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับผู้นำในการสร้างผลกระทบและช่วยเร่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร นับเป็นสิ่งสำคัญของผู้นำในทุกระดับเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและคนในทีมมีความเข้าใจในเป้าหมายและขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จไปในทิศทางเดียวกัน


ดังนั้น การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้และจำเป็นสำหรับทุกองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราก้าวไปสู่ Next Normal สิ่งนี้กำหนดให้ทุกองค์กรต้องจัดลำดับความสำคัญในการทำงานใหม่และผู้นำที่สามารถสื่อสารเป้าหมาย ภารกิจ และวิธีการทำงานด้วยความชัดเจนและความโปร่งใสที่ดีขึ้นก็จะประสบความสำเร็จในการนำองค์กรผ่านความไม่แน่นอนและในขณะเดียวกันก็รักษาความสามัคคีและความแข็งแกร่งของทีม แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ในฐานะที่ปรึกษาด้านแรงงานเชิงนวัตกรรม การสื่อสารแบบผู้นำที่ดี ควรมีทักษะดังนี้


1. มีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ เริ่มจากการฝึกวางความคิดให้เป็นระบบเสียก่อน เพราะการที่ผู้นำจะสื่อสารให้ชัดเจนได้ ต้องมาจากกระบวนการคิดที่มีระบบ มีความชัดเจนก่อนและสื่อสารไปยังทีมเพื่อจะทำให้ทุกคนเข้าใจได้ง่าย พร้อมมีประสิทธิภาพ


2. ใช้วิธีการสื่อสารที่หลากหลาย แตกต่างกันไปตามสถานการณ์และเวลา เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งการสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication), การสื่อสารในองค์กร (Internal Communication), การสื่อสารกับลูกค้าที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (Stakeholder Communication) ที่สำคัญอย่างยิ่ง ต้องใช้วิธีสื่อสารที่ถูกต้อง เข้าใจสถานการณ์ และเลือกเวลาให้เหมาะสมที่สุด


3. การตั้งใจฟังผู้อื่น ผู้นำที่ดีจะสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจก็ต้องเข้าใจคนอื่นเสียก่อน การตั้งใจฟังผู้อื่นอย่างเข้าใจในสิ่งที่คนอื่นสื่อสาร ต้องเข้าใจสารที่ผู้สื่อสารกำลังสื่อ ไม่คิดไปเอง ถ้าเข้าใจแล้ว ผู้นำก็จะสื่อสารได้ตรงประเด็นยิ่งขึ้น


4. ใช้คำถามแบบปลายเปิด เช่น ทำไม, เพราะอะไร, อย่างไร ไม่ควรใช้คำถามปลายปิด เพราะไม่เกิดประโยชน์ หากเราใช้คำถามถูกจะทำให้เกิดผลการตอบรับที่ดีและสามารถต่อยอดการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


5. การใช้ช่องทางสื่อหรือเครื่องมือให้เหมาะสม ด้วยยุคปัจจุบันมีช่องทางการสื่อสารหลากหลายช่องทาง ดังนั้น ผู้นำที่ดีควรเลือกให้เหมาะสม ไม่ว่าการสื่อสารผ่านทางอีเมล การใช้โซเชียลมีเดีย, การสื่อสารทางตรง (Direct Communication) และอื่นๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของแต่ละกลุ่มที่ต้องการสื่อสาร


6. เอาใจเขามาใส่ใจเรา หลีกเลี่ยงคำพูด การประชดประชัน กระทบกระเทียบ ซึ่งมีแต่สร้างความขัดแย้งและไม่เกิดประโยชน์ ทำให้มีแต่ผลเสียตามมา ในฐานะผู้นำจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและทีม


7. ภาษากายเป็นเรื่องสำคัญ ไม่พูดแทรก ไม่ตัดบทหรือเปลี่ยนเรื่องทันที รอให้ผู้อื่นสื่อสารจบ นอกจากนั้นผู้นำที่ดีควรใช้ภาษากายแสดงออกว่าตั้งใจฟังอยู่ เช่น สบตาแบบมีไมตรี ยิ้ม พยักหน้าเบาๆ ให้เกียรติผู้สื่อสารก่อนเสมอ


8. การรักษาคำพูด ผู้นำควรรักษาสัญญา และทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีเสมอ


 

ที่มา : https://bit.ly/3O22VWi

อบรม HR : https://www.hrodthai.com/


ดู 1,234 ครั้ง

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • ไอคอน YouTube สังคม
bottom of page