top of page

การพัฒนาทักษะผู้จัดการให้เป็นโค้ชมืออาชีพ

#การพัฒนาให้เป็นโค้ช


1) ทักษะการสร้างความสัมพันธ์

สร้างพื้นที่ปลอดภัย ให้กับผู้ที่พูดคุยด้วยพร้อมเชื่อใจและเปิดใจให้

ความร่วมมือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพูดคุย


2) ทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง

ต้องฟังให้ถึงความรู้สึก ความเชื่อ ความคิดสามารถจับประเด็น

และได้ยินในสิ่งที่ผู้รับการโค้ชไม่ได้พูดและทวนออกมาได้ (Context)

เหมือนกับเป็นกระจกสะท้อนผู้รับการโค้ชได้3) ทักษะการถาม

การถามทำให้เกิดกระบวนการคิด ไตร่ตรอง และค้นหาคำตอบ

คำถามที่ดีควรเป็นคำถามปลายเปิด (Open Question) เพื่อให้ผู้ถูกถาม

ได้แสดงความคิดเห็น4) ทักษะการให้ Feedback

การให้ข้อมูลย้อนกลับ ผู้ปฏิบัติงานหรือลูกน้องให้มีการปรับปรุง

แก้ไขเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น5) ทักษะอื่นๆ

เช่น การเล่าเรื่อง (Story telling) / การจูงใจ (Motivation)

และการสื่อสาร (Communication) เป็นต้น

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • ไอคอน YouTube สังคม
bottom of page