top of page

การประเมินความเสี่ยงตามระบบ ISO

#ISO #การประเมินความเสี่ยง


การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วยการวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งบริษัทได้กำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงไว้ 5 ระดับระดับ 5 สูงมาก

โอกาส มากกว่า 75 % หรือ 1 เดือนต่อคร้ัง หรือมากกว่า

เกิดขึ้นง่ายมากหากไม่มีมาตรการควบคุมระดับ 4 สูง

โอกาส 51 – 75 % หรือ 2 - 6 เดือนต่อคร้ัง แต่ไม่เกิน 5 คร้ัง

มีโอกาสเกิดมากหากไม่มีมาตรการควบคุมระดับ 3 ปานกลาง

โอกาส 26 – 50 % หรือ 1 -2 ปีต่อคร้ัง

มีโอกาสเกิดหากไม่มีมาตรการควบคุมระดับ 2 น้อย

โอกาส 10 – 25 % หรือ 2 - 4 ปีต่อคร้ัง

เกิดขึ้นยากแม้ไม่มีมาตรการควบคุมระดับ 1 น้อยมาก

โอกาส น้อยกว่า 10% หรือ 5 ปีต่อคร้ัง

เกิดขึ้นยากมากแม้ไม่มีมาตรการควบคุม
Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook
  • ไอคอน YouTube สังคม
bottom of page