top of page

การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)

อัปเดตเมื่อ 24 พ.ค. 2566

การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management) เป็นกระบวนการที่ใช้เพื่อแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคล หรือกลุ่มบุคคลในองค์กรหรือสังคม โดยเน้นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการที่ไม่ใช่การใช้ความรุนแรง เช่นการเจรจาต่อรอง การเป็นกลาง หรือการค้นหาสายตายในการแก้ไขปัญหา


วิธี การบริหารความขัดแย้ง มีหลายวิธี ดังนี้

 1. การแก้ไขปัญหาโดยสอบถามกันและฟังความคิดเห็นของฝ่ายอื่นๆ เพื่อให้เกิดการเข้าใจกันมากขึ้น

 2. การใช้การเจรจาต่อรอง เพื่อหาทางออกที่เหมาะสมแก่ทั้งสองฝ่าย

 3. การเป็นกลาง เช่นใช้บุคคลภายนอกมาช่วยตัดสินใจ หรือใช้ข้อมูลที่เป็นฐานที่แข็งแกร่งเพื่อให้เกิดการเป็นกลางได้

 4. การแก้ไขปัญหาโดยใช้เทคนิคการต่อสู้ที่อ่อนน้อม เช่นการให้กำลังใจ เสนอแนวคิดใหม่ หรือเรียกร้องความเห็นต่างๆ แต่ไม่ใช้ความรุนแรง

การบริหารความขัดแย้งเป็นเรื่องที่สำคัญต่อการทำงานและการดำเนินชีวิตของผู้คน และควรมีการฝึกฝนทักษะในการบริหารความขัดแย้งให้มากขึ้น เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม


ทักษะสำคัญสำหรับ การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)


การบริหารความขัดแย้ง Conflict Management ไม่ว่าใครหรือตำแหน่งใดก็ตามที่รับหน้าที่เป็นผู้บริหารความขัดแย้งที่เกิดขึ้น สิ่งที่หนึ่งที่ต้องเตรียมพร้อมก็คือทักษะในการบริหารความขัดแย้ง โดยเรามีทักษะที่สามารถฝึกฝนเพื่อการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนี้ • Deep Listening – การฟังโดยไม่ตัดสินหรือคิดหาข้อโต้แย้งใด ๆ เป็นการฟังเพื่อเก็บข้อมูลอย่างเดียว

 • Communication – การสื่อสารต้องชัดเจน ไม่กำกวม และไม่สร้างความเข้าใจผิดต่อใครก็ตาม

 • Empathy – การเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น เพื่อให้เห็นมุมมองของคู่ขัดแย้งได้อย่างรอบด้าน

 • Body Language – บางทีอวัจนภาษาก็แสดงออกมามากกว่าคำพูด การรู้และเข้าใจท่าทางก็จะช่วยให้เห็นความจริงที่เขาไม่ได้พูด

 • Patience – เพราะปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้ทันที แถมบางครั้งต้องใช้เวลานานเกินกว่าที่คิด ความอดทนจึงจำเป็น

 • Emotional intelligence – เป็นความฉลาดทางอารมณ์ซึ่งจะทำให้รับรู้อารมณ์คนอื่นรวมถึงตัวเอง และทำให้คิดหาทางแก้ไขปัญหาได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้น

 • Problem-solving – เป็นการแก้ไขปัญหาด้วยตรรกะเกิดจากการรับฟังข้อมูลให้มากพอ ไม่ได้ใช้อารมณ์เป็นตัวตัดสิน

 • Impartiality – ความเป็นธรรมอาจฟังดูเป็นนามธรรมไปหน่อย แต่มันจะเกิดขึ้นได้ถ้าเรามีข้อมูลที่ครบถ้วนและตัดสินโดยปราศจากอคติจริง ๆ

สรุป การบริหารความขัดแย้ง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างกลุ่มหรือบุคคลที่มีเป้าหมายหรือความเชื่อต่างกัน โดยใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถแก้ไขความขัดแย้งได้ในทางที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ดู 9,645 ครั้ง

Коментарі


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
 • Facebook
 • ไอคอน YouTube สังคม
bottom of page