top of page
อบรมฟรี เรื่องที่ต้องรู้สำหรับ HR มือใหม่.jpg

หลักสูตรอบรมฟรี สัมมนาฟรี จาก Toppro

อบรมฟรี สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเอง หรือ รายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงพร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คชี้แนะ

(คุณสามารถสมัครอบรมได้ทันที เพื่อเข้าฟังอบรม ในหัวข้อที่ต้องการ)

ตารางอบรม หลักสูตรฟรี

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

20

กรกฎาคม 2566

(เวลา 09:00-12:00 น.)

หลักสูตร เรื่องที่ต้องรู้สำหรับ HR มือใหม่

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป-icon.png

599 .-

สมาชิก

ฟรี

2 ที่นั่ง/บริษัท

อบรมฟรี อบรม hr ฟรี ออนไลน์-16.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

ใบประกาศนียบัตร.png

รับใบ Certificate
เมื่อผู้เรียนจบคอร์สเรียน สามารถรับใบประกาศนียบัตรได้ทันที เพื่อการันตรีความรู้ที่จะไปพัฒนาต่อยอดได้

รับใบ Certificate จาก toppro.png

SERVICES

บริการของเรา
OUR SERVICES

ศูนย์บริการฝึกอบรมสำหรับด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร (HR), ทักษะการเป็นหัวหน้างาน, การเป็นผู้นำ,

การทำงานเป็นทีม, ด้านการเพิ่มผลผลิต, ด้านระบบมาตรฐานสากล ISO, ด้านการสรรหา บุคลากร, ด้านการบริการการตลาด

และการขาย, ด้านการบริหารโลจิสติกส์ การคลัง และการขนส่ง, ด้านการจัดทำกิจกรรม 5ส และ QCC, บริการงานที่ปรึกษา

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

ฝึกอบรม HR -  In-house Training.png
IN-House Training

ฝึกอบรมภายในองค์กร

ฝึกอบรม-HR---Public-Training-1.png
Public Training

ฝึกอบรมภายนอกองค์กร

อบรม ทักษะการเป็นหัวหน้างาน - (Supervisor skill).png
Supervisory Skill

ทักษะการเป็นหัวหน้างาน

อบรมหลักสูตร-การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์-HRM&HRD.png
HRM & HRD

ด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์

Read More
บริการ-ที่ปรึกษาพัฒนาองค์กร-Consult-HR.png
Toppro Consult

บริการให้คำปรึกษาพัฒนาองค์กร

รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม-กิจกรรมนันทนาการ-Even-Team-1.png
Event&Team Building

รับจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมนันทนาการอื่นๆ

หลักสูตรขายดี แนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
หลักสูตรอบรม-เจาะลึกการประยุกต์ใช้-พรบ.-คุ้มครองข้อมูล-ส่วนบุคคล-พ.ศ.-2562.jpg

หลักสูตร เจาะลึกการประยุกต์ใช้ พรบ. คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

นายจ้างและ HR ได้ทำความเข้าใจในบริบทกฎหมายและนําไปประยุกต์ใช้

ได้ถูกต้อง

อบรม-9-ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ.jpg

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ
 

เทคนิคและทักษะของการเป็น

หัวหน้างานเพื่อปรับประยุกต์ใช้กับการทำงาน

อบรม-การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ.jpg

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ทักษะการสื่อสารการพูด การฟัง พัฒนางานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

อบรม-ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ-ISO-9001--2015.jpg

หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001: 2015

เตรียมความพร้อมกับการตรวจ

ตามระบบ ISO9001:2015

ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

มีบริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

 

Onsite  |  Online

บริการจัดฝึกอบรม ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม และด้านระบบมาตรฐานสากล ISO โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อ

เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

(Human Resource Organization Development)

ด้านการเพิ่มผลผลิต
(Productivity)

ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO
(Quality System Standards)

confident-business-team-with-leader.jpg

บรรยากาศ
อบรมของเรา

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง

อบรมฟรี อบรม hr ฟรี ออนไลน์-15.jpg

BLOG

ข่าวสารและบทความ

Blog

“ อัพเดทความรู้ การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ก่อนใครที่ Toppro ”

1กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานและผู้บริหารควรรู้.jpg

กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน
และผู้บริหารควรรู้

กฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้าง เพื่อให้การจ้างงาน และการใช้งาน

การประกอบกิจการ 

การควบคุมเอกสารและบันทึกข้อมูลตามระบบISO(Document Control Center) (1).jpg

การควบคุมเอกสาร
และบันทึกข้อมูลตามระบบISO

การจัดทำระบบคุณภาพให้ขึ้นอยู่กับลักษณะ

ขององค์กร บันทึกเป็นเอกสาร และคงไว้

ซึ่งระบบคุณภาพ

15 ส และ Kaizen เพื่อพัฒนาองค์กร.jpg

5 ส และ Kaizen
เพื่อพัฒนาองค์กร

ปัจจุบันมีการแข่งขันเชิงธุรกิจเป็นอย่างมาก

ซึ่งปัจจัยหนึ่งในการที่จะส่งเสริมเรื่องการบริหารและการ ส่งเสริมผลการดําเนินงาน