top of page
อบรม-การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน.jpg

หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skill Development)

หลักการและเหตุผล

     “หัวหน้างานระดับต้น” เปรียบเสมือนการก้าวสู่ความสำเร็จในการทำงานขึ้นไปอีกหนึ่งขั้น เพราะการเป็นหัวหน้างานจะต้องทำงานและใช้ความรู้บวกกับประสบการณ์อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ตำแหน่งหัวหน้างานยังมีตัวแปรสำคัญคือลูกน้อง ซึ่งประกอบไปด้วยคนหลากหลายรูปแบบการทำงานจะประสบความสำเร็จได้ต้องเริ่มต้นจากความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้างานกับลูกน้องในบางครั้งการทำงานร่วมกันอาจจะประสบปัญหาเนื่องจากไม่เข้าใจซึ่งกันเคล็ดลับสำคัญในการเป็นหัวหน้างานเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนการเป็นหัวหน้างานต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถ มีความรู้ความชำนาญ เทคนิคการปฏิบัติงาน  แต่หากยังต้องพัฒนาทักษะในการจัดการ การวินิจฉัย การตัดสินใจ การวางแผน

มอบหมาย  ควบคุม การติดตาม  การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา และการจูงใจ รวมทั้ง

การแก้ไขปัญหาในการทำงาน การทำงานร่วมกับผู้อื่น การลงโทษและการให้รางวัล

ตลอดจน การสอนงาน ดังนั้น หัวหน้างานจึงจำเป็นต้องพัฒนาทักษะ เรียนรู้ ความสามารถในการจัดการ ดังกล่าวอันจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อตนเอง ทีมงาน และองค์กร

ต่อไป

วัตถุประสงค์

     1) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้และทักษะพื้นฐานบทบาทหน้าที่ของ
หัวหน้างาน

     2) เพื่อให้ผู้อบรมมีแนวคิดในการจัดการ การวินิจฉัยปัญหาและการตัดสินใจ การวางแผนงานมอบหมายงาน ควบคุมติดตามงาน พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา การจูงใจให้ลูกน้อง

     3) เพื่อให้ผู้อบรมทราบหลักการ การแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์
การทำงานร่วมกับผู้อื่น การลงโทษและการให้รางวัลลูกน้อง การสอนงาน
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน "การเป็นหัวหน้างานที่ดี" และทำWorkshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

อบรม-การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน-และการเป็นหัวหน้างานสมัยใหม่-0.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมมีทักษะพื้นฐาน บทบาทหน้าที่
การเป็นหัวหน้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

02.png

ผู้อบรมมีความรู้ ทักษะในการจัดการ การวินิจฉัยปัญหาและการตัดสินใจ การวางแผนมอบหมาย ควบคุม ติดตาม และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

03.png

ผู้อบรมทราบสามารถแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น การลงโทษและการให้รางวัล และการจูงใจ การสอนงาน ได้อย่างมีประสิทธิผล

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

ผู้จัดการแผนก / หัวหน้างาน / พนักงาน / ผู้ที่สนใจ หรือผู้ที่กำลังจะก้าวเป็นผู้นำในองค์กร

ผู้จัดการ.png

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

Module 1
หัวหน้ากับการเสริมสร้างพัฒนาตนเอง

   1)  คุณลักษณะ และพฤติกรรมของหัวหน้าที่ประสบความสำเร็จ

   2) การพัฒนาทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในการทำงาน

   3) ความสามารถที่จำเป็นในการบริหารงานของหัวหน้างาน

5.png

Module 5
บทบาท การปรับปรุงงาน (Work Improvement)

   1) การเสนอแนะปรับปรุงงาน Kaizen/QCC/5ส./Innovation

   2) การปรับปรุงวิธีการทำงานและการประสานงานภายในองค์กร

2.png

Module 2
บทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบ
ของหัวหน้างาน

  1) หัวหน้างานคือใคร?

  2) ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน

  3) บทบาทของหัวหน้างานในองค์กร : ทำไมต้องมีหัวหน้างาน

6.png

Module 6
บทบาท การสั่งงานและมอบหมายงาน

   1) การสั่งงาน

   2) การมอบหมายงาน

3.png

Module 3
บทบาท การผู้สอนงาน (Coaching)

  1) ความสำคัญของการสอนงาน

  2) ประโยชน์ของการสอนงาน

  3) บทบาทของผู้บังคับบัญชาในการสอนงาน

7.png

Module 7
บทบาท การโน้มน้าวจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา

   1) แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจ

   2) เทคนิคการปรับพฤติกรรม (Shaping) กับการสร้างแรงจูงใจ

   3) การนำหลักการโน้มน้าวจูงใจไปใช้ในการทำงาน

4.png

Module 4
บทบาท การเป็น
หัวหน้าทีม (Coaching)

   1) การกำหนดเป้าหมาย (Goal)

   2) การวางแผนการทำงาน (PDCA)

   3) การสื่อสารข้อความในทีมงาน (Communication)

8.png

Module 8
บทบาท ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์

   1) การจัดการมนุษย์ในบริบทหัวหน้างาน

   2) ขอบเขตงานที่สำคัญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

   3) ความรู้เบื้องต้นในการสรรหา การสัมภาษณ์ และการคัดเลือกบุคลากร

วันอบรม

หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
(Supervisory Skill Development)

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม On-line ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไลน์

เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

19

หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skill Development)

มิถุนายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

15

หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skill Development)

กรกฎาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

6

หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skill Development)

สิงหาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

13

หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skill Development)

กันยายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

15

หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skill Development)

ตุลาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

13

หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skill Development)

พฤศจิกายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

19

หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skill Development)

ธันวาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png
business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน

(Supervisory Skill Development)

 

ปัจจุบันองค์กร ต้องการ หัวหน้างานที่มีความพร้อมทั้งความเชี่ยวชาญงาน (เก่งงาน) และมีความเป็นผู้นำ (เก่งคน)

เคล็ดลับสำคัญการพัฒนาทักษะหัวหน้างานเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน การเป็นหัวหน้างาน

ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถ มีความรู้ความชำนาญ เทคนิคการปฏิบัติงาน ดังนี้

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน-02
การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน-03
การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน-04
การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน-05

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์ธัญญ์นรี--เมฆวัน-toppro.jpg
อาจารย์ธัญญ์นรี เมฆวัน

วิทยากรที่ปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน Supervisory Skill

และ ผจก.ฝ่ายฝึกอบรม

& ผจก.ฝ่ายขายและการตลาด

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน-2
หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน-3
อบรม-การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน-1
อบรม-การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน-และการเป็นหัวหน้างานสมัยใหม่-0
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

มีบริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

 

Onsite  |  Online

บริการจัดฝึกอบรม ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม และด้านระบบมาตรฐานสากล ISO โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อ

เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

(Human Resource Organization Development)

ด้านการเพิ่มผลผลิต
(Productivity)

ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO
(Quality System Standards)

หลักสูตรขายดี แนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
bottom of page