top of page
หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน-01.jpg

หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน

หลักการและเหตุผล

     “หัวหน้างานระดับต้น” เปรียบเสมือนการก้าวสู่ความสำเร็จในการทำงานขึ้นไปอีกหนึ่งขั้น เพราะการเป็นหัวหน้างานจะต้องทำงานและใช้ความรู้บวกกับประสบการณ์อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ตำแหน่งหัวหน้างานยังมีตัวแปรสำคัญคือลูกน้อง ซึ่งประกอบไปด้วยคนหลากหลายรูปแบบการทำงานจะประสบความสำเร็จได้ต้องเริ่มต้นจากความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้างานกับลูกน้องในบางครั้งการทำงานร่วมกันอาจจะประสบปัญหาเนื่องจากไม่เข้าใจซึ่งกันเคล็ดลับสำคัญในการเป็นหัวหน้างานเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนการเป็นหัวหน้างานต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถ มีความรู้ความชำนาญ เทคนิคการปฏิบัติงาน  แต่หากยังต้องพัฒนาทักษะในการจัดการ การวินิจฉัย การตัดสินใจ การวางแผน

มอบหมาย  ควบคุม การติดตาม  การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา และการจูงใจ รวมทั้ง

การแก้ไขปัญหาในการทำงาน การทำงานร่วมกับผู้อื่น การลงโทษและการให้รางวัล

ตลอดจน การสอนงาน ดังนั้น หัวหน้างานจึงจำเป็นต้องพัฒนาทักษะ เรียนรู้ ความสามารถในการจัดการ ดังกล่าวอันจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อตนเอง ทีมงาน และองค์กร

ต่อไป

วัตถุประสงค์

     1) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้และทักษะพื้นฐานบทบาทหน้าที่ของ
หัวหน้างาน

     2) เพื่อให้ผู้อบรมมีแนวคิดในการจัดการ การวินิจฉัยปัญหาและการตัดสินใจ การวางแผนงานมอบหมายงาน ควบคุมติดตามงาน พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา การจูงใจให้ลูกน้อง

     3) เพื่อให้ผู้อบรมทราบหลักการ การแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์
การทำงานร่วมกับผู้อื่น การลงโทษและการให้รางวัลลูกน้อง การสอนงาน
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน "การเป็นหัวหน้างานที่ดี" และทำWorkshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

อบรม-การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน-และการเป็นหัวหน้างานสมัยใหม่-0.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมมีทักษะพื้นฐาน บทบาทหน้าที่
การเป็นหัวหน้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

02.png

ผู้อบรมมีความรู้ ทักษะในการจัดการ การวินิจฉัยปัญหาและการตัดสินใจ การวางแผนมอบหมาย ควบคุม ติดตาม และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

03.png

ผู้อบรมทราบสามารถแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น การลงโทษและการให้รางวัล และการจูงใจ การสอนงาน ได้อย่างมีประสิทธิผล

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

ผู้จัดการแผนก / หัวหน้างาน / พนักงาน / ผู้ที่สนใจ หรือผู้ที่กำลังจะก้าวเป็นผู้นำในองค์กร

ผู้จัดการ.png

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

รูปแบบการฝึกอบรม

 
26554.jpg
9888.png

เน้นการเรียนรู้แบบ face-to-face  ให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
 

26554.jpg
03.png

เน้นการเรียนรู้แบบ Games Based Learning เพื่อฝึกฝนการแสดงความ
เป็นผู้นำ

26554.jpg
02.png

เน้นการเรียนรู้แบบ Blended Learning Solution ระบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเชิงสร้างสรรค์

26554.jpg
5266.png

เน้นเรียนรู้จาการถ่ายทอดประสบการณ์  Experiential Techniques

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

Module 1
หัวหน้ากับการเสริมสร้างพัฒนาตนเอง

   1)  คุณลักษณะ และพฤติกรรมของหัวหน้าที่ประสบความสำเร็จ

   2) การพัฒนาทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในการทำงาน

   3) ความสามารถที่จำเป็นในการบริหารงานของหัวหน้างาน

5.png

Module 5
บทบาท การปรับปรุงงาน (Work Improvement)

   1) การเสนอแนะปรับปรุงงาน Kaizen/QCC/5ส./Innovation

   2) การปรับปรุงวิธีการทำงานและการประสานงานภายในองค์กร

2.png

Module 2
บทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบ
ของหัวหน้างาน

  1) หัวหน้างานคือใคร?

  2) ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน

  3) บทบาทของหัวหน้างานในองค์กร : ทำไมต้องมีหัวหน้างาน

6.png

Module 6
บทบาท การสั่งงานและมอบหมายงาน

   1) การสั่งงาน

   2) การมอบหมายงาน

3.png

Module 3
บทบาท การผู้สอนงาน (Coaching)

  1) ความสำคัญของการสอนงาน

  2) ประโยชน์ของการสอนงาน

  3) บทบาทของผู้บังคับบัญชาในการสอนงาน

7.png

Module 7
บทบาท การโน้มน้าวจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา

   1) แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจ

   2) เทคนิคการปรับพฤติกรรม (Shaping) กับการสร้างแรงจูงใจ

   3) การนำหลักการโน้มน้าวจูงใจไปใช้ในการทำงาน

4.png

Module 4
บทบาท การเป็น
หัวหน้าทีม (Coaching)

   1) การกำหนดเป้าหมาย (Goal)

   2) การวางแผนการทำงาน (PDCA)

   3) การสื่อสารข้อความในทีมงาน (Communication)

8.png

Module 8
บทบาท ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์

   1) การจัดการมนุษย์ในบริบทหัวหน้างาน

   2) ขอบเขตงานที่สำคัญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

   3) ความรู้เบื้องต้นในการสรรหา การสัมภาษณ์ และการคัดเลือกบุคลากร

วันอบรม

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน

ปัจจุบันองค์กร ต้องการ หัวหน้างานที่มีความพร้อมทั้งความเชี่ยวชาญงาน (เก่งงาน) และมีความเป็นผู้นำ (เก่งคน)

เคล็ดลับสำคัญการพัฒนาทักษะหัวหน้างานเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน การเป็นหัวหน้างาน

ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถ มีความรู้ความชำนาญ เทคนิคการปฏิบัติงาน ดังนี้

 
การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน-02
การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน-03
การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน-04
การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน-05
business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์ธัญญ์นรี--เมฆวัน-toppro.jpg
อาจารย์ธัญญ์นรี เมฆวัน

วิทยากรที่ปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน Supervisory Skill

และ ผจก.ฝ่ายฝึกอบรม

& ผจก.ฝ่ายขายและการตลาด

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

 
หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน-2
หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน-3
อบรม-การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน-1
อบรม-การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน-และการเป็นหัวหน้างานสมัยใหม่-0
c5486946-06.jpg
รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -1.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-7.jpg
facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-5.jpg
facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -6.jpg
facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

มีบริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

 

Onsite  |  Online

บริการจัดฝึกอบรม ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม และด้านระบบมาตรฐานสากล ISO โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อ

เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

(Human Resource Organization Development)

ด้านการเพิ่มผลผลิต
(Productivity)

ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO
(Quality System Standards)

หลักสูตรอบรม-เจาะลึกการประยุกต์ใช้-พรบ.-คุ้มครองข้อมูล-ส่วนบุคคล-พ.ศ.-2562.jpg

หลักสูตร เจาะลึกการประยุกต์ใช้ พรบ. คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

นายจ้างและ HR ได้ทำความเข้าใจในบริบทกฎหมายและนําไปประยุกต์ใช้

ได้ถูกต้อง

อบรม-9-ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ.jpg

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ
 

เทคนิคและทักษะของการเป็น

หัวหน้างานเพื่อปรับประยุกต์ใช้กับการทำงาน

อบรม-การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ.jpg

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ทักษะการสื่อสารการพูด การฟัง พัฒนางานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

อบรม-ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ-ISO-9001--2015.jpg

หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001: 2015

เตรียมความพร้อมกับการตรวจ

ตามระบบ ISO9001:2015

หลักสูตรขายดี แนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
bottom of page