การบริหารแรงงานสัมพันธ์อย่างยั่งยืน

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- หลักการพื้นฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารแรงงานสัมพันธ์

แนวทางการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน
 

รายละเอียดหลักสูตร

การบริหารแรงงานสัมพันธ์อย่างยั่งยืน

(Labor Relations Management for Sustainability)

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 | (รุ่นที่ 1) | เวลา 9.00 - 16.00 น.

สถานที่ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค จ.กรุงเทพฯ

      หลักการและเหตุผล  ในภาวะที่หลายองค์การได้รับผลกระทบจากปัญหาด้านแรงงานที่ทวีความรุนแรง บางองค์การมีการนัดหยุดงาน บางองค์การมีการหยุดงานประท้วง อันมีสาเหตุมาจากปัญหาหลายปัจจัย การแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงควรอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจกันทั้งสองฝ่าย นักแรงงานสัมพันธ์จะต้องตระหนักถึงการบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่ดีต้องศึกษาและทำความเข้าใจถึงแก่นแท้หรือประเด็นสำคัญของการการบริหารแรงงานสัมพันธ์ เช่น หลักแรงงานสัมพันธ์ ข้อกฎหมาย เกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งไม่อาจสร้างความเสียหายให้แก่นายจ้างและลูกค้า สร้างความสงบสุข ทางด้านแรงงาน (Industrial Peace) ในสถานประกอบการ จึงเป็นเรื่อง  สำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ลูกค้า ลูกจ้าง และนายจ้างต่างคาดหวังสูงสุด

 

      วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้อบรมทราบถึงความหมาย วัตถุประสงค์ และหลักการ บริหารด้านแรงงานสัมพันธ์

 2. เพื่อให้ผู้อบรมทราบแนวคิด ทฤษฎี หลักการพื้นฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารแรงงานสัมพันธ์

 3. เพื่อให้ผู้อบรมทราบแนวทางการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน

 4. เพื่อให้ผู้อบรมทราบแนวทางการบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงบวกบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้อบรมทราบถึงความหมาย วัตถุประสงค์ และหลักการ บริหารด้านแรงงานสัมพันธ์

 2. ผู้อบรมทราบแนวคิด ทฤษฎี หลักการพื้นฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารแรงงานสัมพันธ์

 3. ผู้อบรมทราบแนวทางการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน

 4. ผู้อบรมทราบแนวทางการบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงบวกบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม

 

รูปแบบการฝึกอบรม

 1. เน้นการเรียนรู้แบบ Blended Learning Solution แบบผสมผสานเชิงสร้างสรรค์

 2. เน้นการเรียนรู้แบบบูรณการ (Theory and experience)

 3. เน้นกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning)  

 4. เน้นการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์   Experiential Techniques

       เนื้อหาการบรรยาย

บทนำ การบริหารแรงงานสัมพันธ์

      ภาวะผู้นำกับการบริหารงานแรงงานสัมพันธ์

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารแรงงาน

สัมพันธ์

      แนวคิดและความเป็นมาของการบริหารแรงงานสัมพันธ์
      ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการแรงงานสัมพันธ์

 

ส่วนที่ 2 การบริหารแรงงานสัมพันธ์ในองค์กรที่ไม่มีสหภาพแรงงาน

      ลักษณะองค์การที่ไม่มีสหภาพแรงงาน
      กลไกแรงงานสัมพันธ์สำหรับองค์การที่ไม่มีสหภาพแรงงาน

ส่วนที่ 3 การบริหารแรงงานสัมพันธ์ในองค์การที่มีสหภาพแรงงาน

      สหภาพแรงงาน
      กลไกแรงงานสัมพันธ์สำหรับองค์การที่มีสหภาพแรงงาน

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

 • สำหรับ ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน /เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

 • ภาวะที่หลายองค์การได้รับผลกระทบจากปัญหาด้านแรงงาน

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

 • หลักการพื้นฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารแรงงานสัมพันธ์

 • แนวทางการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน

 • การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงบวกบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

ลูกค้าบางส่วนที่เลือกใช้บริการกับเรา

ตราโลโก้ลูกค้า-11
ตราโลโก้ลูกค้า-17
ตราโลโก้ลูกค้า-03

วิทยากร

" อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์ "

Krittapol Kirine

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ

ารางสัมมนา (กรุงเทพฯ)

กำหนดการสัมมนา

รุ่น

สถานที่

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562

1

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

2

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

ประเภท

ค่าสัมมนา

 Vat 7%

หัก ณ ที่จ่าย 
3 %

รวมสุทธิ กรณีหัก ณ ที่จ่าย

รวมกรณีไม่หัก

ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

5,500

385

165

5,720

5,885

สมาชิก (รายปี)

5,200

364

156

5,408

5,564

อัตราค่าสัมมนารวมเอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวัน (ราคาต่อ 1 ท่าน)

หมายเหตุ  ** กรณีนิติบุคคล กรุณา หัก ณ ที่จ่าย

            ** กรณีบุคคลธรรมดา ไม่มีหักภาษี ณ ที่จ่าย

ขั้นตอนการสมัครอบรม/วิธีชำระเงิน

1) ดาวห์โหลดใบสมัคร

2) กรอกรายละเอียด

ให้ครบถ้วน

3) ส่งมาที่ E-mail

hrod1@tpd.co.th

4) วิธีการชำระเงิน

ชำระเงิน ก่อนวันที่อบรม

(ล่วงหน้า 5-7 วัน)

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาบางพระ (ชลบุรี)

เลขที่บัญชี 653-2-06137-5

ชื่อบัญชี : บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

ใส่รายละเอียดให้ครบ

พร้อมสำเนาบัตรประชาชน

Training Service

Useful Links

Top Professional & Development Co., Ltd.

7/77 ม. 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

     020-263-788
      hrod1@tpd.co.th

      FAX 038-387-719

      www.hrodthai.com

      จันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00 น.

LINE id : @hrodthai (มี@)

 • Facebook ไอคอนสังคม
 • line
 • ไอคอน YouTube สังคม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved