top of page
หลักสูตรอบรม การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย (Why Why Analysis 5-Why).jpg

หลักสูตร การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย 
Why Why Analysis / 5 Why

หลักการและเหตุผล

         ปัญหา (Problem) ทำให้เกิดการพัฒนาแต่ปัญหา คือ ผลลัพธ์ที่ไม่ตรงกับความคาดหวังจึงเป็นทัศนคติเบื้องต้นต่อปัญหาการมีมุมมองต่อปัญหาในเชิงบวกและการยอมรับว่ามีปัญหาเกิดขึ้น ทำให้ความคิดแก้ปัญหามุ่งไปที่ “เป้าหมาย” ที่ต้องการบรรลุให้สำเร็จ ในทางตรงกันข้ามการมีมุมมองต่อปัญหาในเชิงลบและไม่ยอมรับปัญหา ทำให้ความคิดจดจ่อไปที่ “อุปสรรคหรือปัญหา” ที่เกิดขึ้นแทน ซึ่งมีผลเสียต่อการแก้ปัญหาเป็นอย่างมากความชัดเจนใน “ปัญหาและวิธีปฏิบัติการแก้ไข” เป็นหัวใจที่สำคัญในการแก้ปัญหาให้ประสบความสำเร็จ ความสามารถในการระบุ “สาเหตุรากเหง้าของปัญหา” (Root Cause) สร้างความแตกต่างของวิธีการแก้ปัญหาอย่างสิ้นเชิง นำไปสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ความสามารถในการกำหนด “มาตรการตอบโต้หรือวิธีปฏิบัติการแก้ไข” (Countermeasure) เป็นการตัดสินใจที่ต้องอาศัยเทคนิคการระดมสมองและความคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking) ช่วยในการกำหนดแนวความคิด

ที่ดีในการแก้ปัญหา และการกำหนดวิธีการแก้ปัญหาต้องคำนึงถึง ผลกระทบ (Effect) วิธีการแก้ไขมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างผลกระทบต่อการเกิดซ้ำของปัญหาความเป็นไปได้ (Feasibility) ความเป็นไปได้ในเชิงเทคนิค เวลา ทรัพยากร และบุคลากร ความ

คุ้มค่า (Economy) ความคุ้มค่าในแง่ของการลงทุนในเชิงเศรษฐศาสตร์

วัตถุประสงค์

    1)  เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์หาสาเหตุรากเหง้า

ของปัญหา

    2)  เพื่อให้ผู้อบรมสามารถในการประยุกต์ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์
และแก้ไขปัญหา

    3)  เพื่อให้ผู้อบรมสามารถการวิเคราะห์ ระบุปัญหาและแก้ปัญหาได้

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากรที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ

ในการฝึกอบรมสัมมนา ด้านบริหารการเพิ่มผลผลิต และการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why Why Analysis/5 Why และ ทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง

นห้องเรียน จนนำไปสู่ความ

เข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

อบรม hr ภาวะผู้นำ หัวหน้างาน ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่สนใจ_edited.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมมีความรู้และความเข้าใจหลักการวิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุรากเหง้าของปัญหาได้

02.png

ผู้อบรมสามารถในการประยุกต์ใช้เครื่องมือ
ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา

03.png

ผู้อบรมสามารถระบุปัญหา สาเหตุ
แก้ปัญหาได้

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

ผู้บริหาร / วิศวกร / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

 
ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

วิศวกร.png

วิศวกร

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ประกอบการ.png

เจ้าของกิจการ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน
หรือผู้ที่สนใจ

รวมตัวช่วย Upskill จาก Toppro

รับมือกับ ธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพิ่มเติมทักษะอบรมพนักงาน ที่มีอยู่เดิม ด้วยทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องหรือองค์ความรู้ที่ใหม่กว่าทำให้แข็งแกร่งขึ้น ทำงานได้มีประสิทธิภาพขององค์กร

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำ 5ส. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มผลผลิต

หลักสูตร การบริหารจัดการกระบวนการผลิตด้วยหลักการ LEAN และ SIX SIGMA

กลยุทธ์การลดต้นทุนปัจจัยการผลิตและ

เทคนิคการลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ (7 Wastes)

เคล็ดลับการนำ KAIZEN มาใช้งานในองค์กร

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

หัวข้อการฝึกอบรม

วันอบรม

หลักสูตร การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย
Why Why Analysis / 5 Why

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ (On-line) ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไลน์

เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

26

กันยายน 2566

หลักสูตร การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why Why Analysis/5 Why  (รุ่น 9)

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

30

ตุลาคม 2566

หลักสูตร การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why Why Analysis/5 Why  (รุ่น 10)

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

28

พฤศจิกายน 2566

หลักสูตร การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why Why Analysis/5 Why  (รุ่น 11)

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

26

ธันวาคม 2566

หลักสูตร การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why Why Analysis/5 Why  (รุ่น 12)

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png
business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย

(Why Why Analysis/5 Why)

Why Why Analysis หรือ 5 Why คือ เครื่องมือในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และช่วยให้เราสามารถ

ค้นหาสาเหตุของปัญหาได้เร็วขึ้น และช่วยลดเวลาในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและการวางแผนแก้ไข ซึ่งสามารถ

ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาได้

 
 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์อาจหาญ กันนุลา_edited.jpg
อาจารย์อาจหาญ กันนุลา

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การเพิ่มผลผลิต, มาตรฐานสากล ISO มากกว่า 20 ปี

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

บรรยากาศ
อบรมของเรา

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง