top of page
หลักสูตรอบรม การตรวจติดตามภายในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001;2018.jpg

หลักสูตร การตรวจติดตามภายใน

ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ISO 45001 : 2018

 

หลักการและเหตุผล

       “การตรวจติดตามภายใน ISO 45001 : 2018” เป็นมาตรฐานที่ใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่าการดำเนินกิจกรรมขององค์กรมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีว อนามัย และความปลอดภัย ตามข้อกำหนดหรือไม่ รวมถึงองค์กรที่จัดทำระบบอยู่แล้ว และต้องการ ทบทวนมาตรฐานการดำเนินเพื่อให้มั่นใจว่ายังคงปฏิบัติตามข้อกำหนดตามมาตรฐาน ซึ่งการตรวจติดตามระบบการจัดการภายในเป็นการตรวจสอบ ทบทวนระบบ พบข้อบกพร่องในเรื่องใดบ้าง เพื่อหาทางแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานต่อไป หากพบสิ่งบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดต้องจัดทำเป็นรายงานสิ่งที่พบและลงมือปฏิบัติการแก้ไขเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามกรอบนโยบายการจัดการระบบมาตรฐานที่กำหนด

วัตถุประสงค์

1)  เพื่อให้ผู้อบรมทบทวนและทำความเข้าใจข้อกำหนด ISO 45001 : 2018

2)  เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจหลักการและแนวทางการตรวจติดตามคุณภาพภายใน

3)  เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้และเข้าใจในการตรวจติดตามตามข้อกำหนด

ISO 45001 : 2018

4)  เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐาน ISO 45001 : 2018 ของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์กรได้อย่างถูกต้อง

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านมาตรฐานคุณภาพสากลโดย

และมีความเชี่ยวชาญทางด้านมาตรฐาน ISO

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การตรวจติดตามภายในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

อบรม การตรวจติดตามภายในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย-1.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมนำหลักการของข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO 45001 : 2018 ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองค์กรได้

02.png

ผู้อบรมเข้าใจหลักการตรวจติดตามตามข้อกำหนด ISO 45001 : 2018 และสามารถพิจารณาประเด็นการดำเนินการตามระบบการจัดการ ปัญหา และความไม่สอดคล้องที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่ / ผู้บริหาร / พนักงานหรือผู้ที่สนใจ

 
ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้จัดการ.png

ผู้จัดการ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

รวมตัวช่วย Upskill จาก Toppro

รับมือกับ ธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพิ่มเติมทักษะอบรมพนักงาน ที่มีอยู่เดิม ด้วยทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องหรือองค์ความรู้ที่ใหม่กว่าทำให้แข็งแกร่งขึ้น ทำงานได้มีประสิทธิภาพขององค์กร

หลักสูตร การควบคุมเอกสารและบันทึกตามระบบ ISO ทุกระบบ

หลักสูตร การตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบ ISO 9001 : 2015

หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ 

ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

หัวข้อการฝึกอบรม

วันอบรม

การตรวจติดตามภายในระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ISO 45001 : 2018

ISO 45001:2018 คือ มาตรฐานการตรวจติดตามภายในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

โดยมาตรฐานทั่วไปนี้ทุกหน่วยงานจำเป็นที่จะต้องมี เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถจัดการความเสี่ยงทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้องค์กรมีการตรวจสอบการดำเนินงานและการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 45001:2018

เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กร สามารถป้องกันความเสี่ยงทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์อาจหาญ กันนุลา_edited.jpg
อาจารย์อาจหาญ กันนุลา

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การเพิ่มผลผลิต, มาตรฐานสากล ISO มากกว่า 20 ปี

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

ภาพบรรยากาศ
การฝึก
อบรม

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง

หลักสูตรอบรม-การตรวจติดตามภายในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย-14.jpg