top of page
จิตวิทยาในการบริหารจัดการ-และการบังคับบัญชา-อย่างมืออาชีพ.jpg

หลักสูตร จิตวิทยาในการบริหารจัดการ และการบังคับบัญชา อย่างมืออาชีพ (Psychology Management)

หลักการและเหตุผล

        ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่ช่วยผลักดันให้บุคคลทำงาน หรือสร้างความสำเร็จนั้นเริ่มมาจากแรงจูงใจ (Motivation) ทำไมบางคนทำงานหรือทำกิจกรรมได้อย่างมี พลัง มีชีวิตชีวา ตั้งอกตั้งใจ ขยันขันแข็งมีความกระตือรือร้น บางคนไม่อยากทำงาน ทำงานอย่างไม่ตั้งใจ ไม่สามารถสร้างผลงานที่ดีออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หัวหน้างานจำเป็นต้องมี จิตวิทยาในการบริหารและบังคับบัญชาลูกน้อง เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับพฤติกรรม โดยเริ่มต้นจากตนเอง และใช้เทคนิคการสร้างแรงจูงใจนี้ในการบริหาร ตามคำกล่าวที่ว่า “งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข จิตวิทยาในการบริหารจัดการจึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เพื่อให้การทำงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของผู้ปฏิบัติงานด้วย

วัตถุประสงค์

        1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถเรียนรู้ เข้าใจ ทฤษฎี และรูปแบบของการสร้างแรงจูงใจตามหลักการด้านจิตวิทยา ส่งผลทำให้เกิดการพัฒนาของผู้ใต้บังคับบัญชาและบรรลุเป้าหมายขององค์กร

       2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีทักษะการวิเคราะห์พฤติกรรมและลักษณะการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละประเภท นำไปสู่การวางแผนงาน มอบหมายงาน ควบคุมงานและติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       3) เพื่อให้ผู้อบรม เข้าใจในวงจรการบริหาร (Management Cycle) ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี ต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และองค์กรโดยรวม สามารถนำทักษะหลักจิตวิทยาที่ได้ไปปรับปรุง ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี จิตวิทยาในการบริหารจัดการ และการบังคับบัญชา อย่างมืออาชีพ และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง

ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

หลักสูตร จิตวิทยา การบริหาร ผู้ใต้ บังคับบัญชา_edited.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

รูปแบบการฝึกอบรม

01.png

การเรียนรู้แบบกลุ่ม (Group Learning) การแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันฝึกการทำงานเป็นทีมและการรับฟังความเห็นของเพื่อนร่วมงาน 

02.png

การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เป็นการสื่อสาร 2 ทาง (interactive Mode) ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการอบรม และระหว่างผู้อบรมด้วยกัน

03.png

การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning) เน้นการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ กระตุ้นการฝึกความคิดและการทำ workshop โดยมีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนำไปใช้

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

ผู้จัดการ, ผู้ช่วยผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงานหรือผู้ที่สนใจ

ผู้จัดการ.png

ผู้จัดการ, ผู้ช่วยผู้จัดการ

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน หรือผู้ที่สนใจ

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

Module 1
ความสำคัญของจิตวิทยา
กับการบริหารจัดการ

   1.1) ทำความเข้าใจในเป้าหมายและทิศทางขององค์กร
   1.2) ลักษณะของพนักงานที่ต้องการ (วัฒนธรรมองค์กร)
   1.3) ประโยชน์ของจิตวิทยาการบริหารจัดการ
   1.4) จิตวิทยาในการทำงานร่วมกับผู้อื่น(หลักการ P-S-Y-C-H-O)

4.png

Module 4
ทฤษฎีและหลักการสร้างแรง
จูงใจตามหลักการด้านจิตวิทยา

   4.1) ภูเขาน้ำแข็งแห่งสมรรถนะ (Competency Iceberg)

2.png

Module 2
อารมณ์ พฤติกรรมและการเสริมแรง (Reinforcement)

  2.1) ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient) 
  2.2) บริหารจัดการกับตนเอง (Personal Competence) 
  2.3) สมรรถนะที่เกี่ยวกับสังคม (Social Competence)
  2.4) การบริหารอารมณ์ (Emotional Management)
  2.5) การบริหารพฤติกรรม (Behavior Management)

5.png

Module 5
การนำเทคนิคการสร้างแรงจูงใจนำทฤษฎีสู่ชีวิตประจำวันและ
การทำงาน

   5.1) วงจรการบริหาร (Management Cycle) ด้วย PDCA
   5.2) การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย 5W1H  (Analytical thinking with 5W 1H)

3.png

Module 3
การสร้างแรงจูงใจ
คืออะไร? มีความสำคัญต่อชีวิตและการทำงานอย่างไร ?

  3.1) ทฤษฎีความต้องด้านจิตวิทยา Maslow’s
  3.2) ความหมายของแรงจูงใจ และ การจูงใจ (Definition of motive and motivation)
  3.3) เทคนิคการสร้างแรงจูงในการทำงานในปัจจุบัน

6.png

Module 6
Workshop แต่ละกลุ่ม 
Present เรื่อง เทคนิค
การสร้างแรงจูงใจ

.

วันอบรม

หลักสูตร จิตวิทยาในการบริหารจัดการ และการบังคับบัญชา อย่างมืออาชีพ (Psychology Management)

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม On-line ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไลน์

เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

26

หลักสูตร จิตวิทยาในการบริหารจัดการ และการบังคับบัญชา
อย่างมืออาชีพ (Psychology Management)

เมษายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

24

หลักสูตร จิตวิทยาในการบริหารจัดการ และการบังคับบัญชา
อย่างมืออาชีพ (Psychology Management)

พฤษภาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

25

หลักสูตร จิตวิทยาในการบริหารจัดการ และการบังคับบัญชา
อย่างมืออาชีพ (Psychology Management)

มิถุนายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

24

หลักสูตร จิตวิทยาในการบริหารจัดการ และการบังคับบัญชา
อย่างมืออาชีพ (Psychology Management)

กรกฎาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

28

หลักสูตร จิตวิทยาในการบริหารจัดการ และการบังคับบัญชา
อย่างมืออาชีพ (Psychology Management)

สิงหาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

26

หลักสูตร จิตวิทยาในการบริหารจัดการ และการบังคับบัญชา
อย่างมืออาชีพ (Psychology Management)

กันยายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

31

หลักสูตร จิตวิทยาในการบริหารจัดการ และการบังคับบัญชา
อย่างมืออาชีพ (Psychology Management)

ตุลาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

25

หลักสูตร จิตวิทยาในการบริหารจัดการ และการบังคับบัญชา
อย่างมืออาชีพ (Psychology Management)

พฤศจิกายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

26

หลักสูตร จิตวิทยาในการบริหารจัดการ และการบังคับบัญชา
อย่างมืออาชีพ (Psychology Management)

ธันวาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png
business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

จิตวิทยาในการบริหารจัดการ

และการบังคับบัญชา อย่างมืออาชีพ

จึงเป็นประสิทธิผลหนึ่งในศักยภาพความเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ในการพัฒนาองค์กร

เพื่อให้ได้ผู้นำที่มีคุณภาพ และพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามารถเป็นที่ต้องการขององค์กรและลูกน้องรัก

 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์ธัญญ์นรี--เมฆวัน-toppro.jpg
อาจารย์ธัญญ์นรี เมฆวัน

วิทยากรที่ปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน Supervisory Skill

และ ผจก.ฝ่ายฝึกอบรม

& ผจก.ฝ่ายขายและการตลาด

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

ภาพบรรยากาศ
การฝึก
อบรม

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง

อบรม-9ทักษะ-สำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ-9skill-ชลบุรี 2564-2565-08.jpg