ระบบการจัดการด้านคุณภาพเทคนิคเฉพาะด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเชื่อมโยงกับ มาตรฐาน ISO 9001 , โดยสามารถให้คำจำกัดความได้ว่าเป็นมาตรฐานสำหรับ โรงงานออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ วิจัยและพัฒนาผลิต ติดตั้ง หรือ บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และ ชิ้นส่วนของยานยนต์ การเปลี่ยนแปลง มาตรฐานจากมาตรฐาน ISO/TS 16949:2009 เป็น IATF 16949 :2016 IATF ได้ประกาศข้อกำหนดใหม่ IATF 16949:2016 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2016 ไม่ได้เป็นมาตรฐานเดี่ยวหรือสามารถใช้มาตรฐานเดียวในการปฏิบัติตาม แต่จะต้องประยุกต์ใช้ร่วมกับ ข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า Customer specific requirements (CSRs) และ ISO 9001:2015 IATF 16949 นั้นต้องการความสอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 9001:2015 โดยระบุข้อก าหนดเพิ่มเติมในเทคนิคเฉพาะด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ (ส่วนขยายข้อกำหนด) โดยส่วนใหญ่ยังคงไว้ซึ่ง ข้อกำหนด TS 16949:2009 แต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงบางส่วนที่สำคัญ และการเตรียมความพร้อมของการระบบการตรวจติดตามภายใน เพื่อให้สอด

คล้องกับการทิศทางปฏิวัติอุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบันจนถึงอนาคต

รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมนี้จะใช้ 3 วิธี การหลัก ได้แก่ การเรียนรู้แบบกลุ่ม การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ

     1) การเรียนรู้แบบกลุ่ม (group learning) การแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันฝึกการทำงานเป็นทีมและการรับฟังความเห็นของเพื่อนร่วมงาน

2) การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (adult learning) เป็นการสื่อสาร 2 ทาง (interactive mode) ระหว่างวิทยากรกับ

ผู้เข้ารับการอบรม และระหว่างผู้อบรมด้วยกันเอง

3) การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (action learning) เน้นการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ กระตุ้นการฝึกความคิดและการ

ทำ workshop  โดยมีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนำไปใช้

เนื้อหาการบรรยาย

Chapter 1 หลักการและการตรวจติดตามภายในของระบบ IATF 16949 : 2016

Chapter 2 การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

ที่ส่งผลต่อกระบวนการตรวจติดตามภายใน

Chapter 3 ทักษะและความสามารถของ

ผู้ตรวจติดตามภายใน

Chapter 4 แนวคิดและการปฏิบัติการประเมินความเสี่ยง (Risk- Base Thinking) การจัดทำ Audit Program และกระบวนการในการทำการตรวจประเมิน

Chapter 5 คำศัพท์และนิยามสำหรับมาตรฐาน IATF 16949 : 2016

Chapter 6 คำศัพท์ นิยาม และการตีความข้อกำหนดในการตรวจติดตามภายใน

IATF 16949 : 2016

Chapter 7 Work Shop การวิเคราะห์และทำความเข้าใจการตรวจติดตามภายใน IATF 16949 : 2016

ในการนำไปใช้ภายในองค์กร

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ตัวแทนฝ่ายบริหาร / คณะกรรมการจัดสร้างเอกสาร / ผู้เกี่ยวข้องในการนำระบบไปปฏิบัติตาม ขั้นตอนปฏิบัติในระบบบริหารคุณภาพ และกระบวนการ รวมทั้งฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ควรประกอบไปด้วยตัวแทนจาก หน่วยงานต่างๆ เช่น ฝ่ายวิศวกรรม, ฝ่ายวิจัยและพัฒนา, ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ, ฝ่ายประกันคุณภาพ, ฝ่ายขายและการตลาด, ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายบริหารคลังวัตถุดิบและสินค้า เป็นต้น

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

    1) เข้าใจ กระบวนการตรวจติดตามภายในของระบบ IATF 16949:2016

    2) การจัดทำระบบ การบริหารคุณภาพ สอดคล้องตามมาตรฐาน IATF 16949:2016 

    3) สามารถซักถาม ข้อสงสัย กับทางผู้สอนที่ซึ่งเป็นผู้ตรวจประเมินระบบโดยตรง

วันที่อบรม  ( ณ.Hrod Esie Center ชลบุรี ) 

  • 25 มีนาคม 2563 (รุ่น 1)

  • 9 มิถุนายน 2563 (รุ่น 2)

  • 21 สิงหาคม 2563 (รุ่น 3)

ราคา/ต่อท่าน

  •  ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา 

  •  รวมค่าอาหารกลางวัน และ coffee break 

  •  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 

facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก้อเป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เอยะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
หลักสูตรแนะนำ
หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

เราพร้อมให้คำปรึกษา

และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

ติดต่อเรา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์

     1) ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และเข้าใจ กระบวนการตรวจติดตามภายในของ ISO/TS16949:2009 ในการปรับเปลี่ยนสู่มาตรฐาน IATF 16949:2016
     2) ผู้เข้าอบรมสามารถตรวจติดตามภายในในระบบ IATF 16949:2016 ได้ตรงตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

จำนวนวันที่อบรม / เวลา

อบรม 1 วัน (เวลา 9.00-16.00น.)

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี iatf 16949 : 2016

และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำ

มาใช้ได้จริง

สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

รับใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน toppro

คอร์สอบรม

การตรวจติดตามภายใน

ระบบ IATF 16949:2016

 (Internal Auditing IATF 16949: 2016) 

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved