top of page
หลักสูตร-เทคนิคการจัดทำค่าจ้างเงินเดือนอย่างไรให้มีความผิดพลาดเป็นศูนย์-Zero-Error-For-Pay

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำค่าจ้างเงินเดือนอย่างไร
ให้มีความผิดพลาดเป็นศูนย์ (Zero Error For Payroll)

เหมาะสำหรับ ผู้ที่ทำงานด้านบุคคลหรือผู้ทำหน้าที่การคำนวณเงินเดือน การจัดทำเดือนเงิน พนักงาน

และสิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ 1) เทคนิคการจัดทำเงินเดือนให้ถูกต้อง 2) การจัดทำเงินเดือนให้สอดคล้องตามที่กฎหมายบังคับ

3) ผู้อบรมทราบเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทบตามนโยบาย

หลักการและเหตุผล

        "การจัดทำค่าจ้างเงินเดือน (payroll)" เป็นงานส่วนหนึ่งของงาน การบริหาร

ค่าจ้าง เงินเดือน เป็นส่วนหนึ่งของงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ฝ่ายบุคคล) ซึ่งมีความสำคัญ และเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดในการจัดทำ การปรับโครงสร้างเงินเดือน เพราะเงินเดือนและค่าจ้างเป็นความคาดหวังของพนักงานทุกคน เพราะหลังจากเงินเดือนออก แต่ละคนต้องมีการวางแผนการใช้จ่าย ซึ่งถ้าการทำเงินเดือนผิดพลาดจะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นตามมาหลายประการ ยิ่งถ้าองค์กรขนาดใหญ่เป็นพันๆคน ควรมี เทคนิคการจัดทำค่าจ้างเงินเดือนอย่างไรให้เกิดความผิดพลาดเป็นศูนย์ เพื่อทำให้การบริหารค่าจ้างเงินเดือนมีประสิทธิภาพและลดปัญหาที่จะตามมาจากการทำค่าจ้างเงินเดือนของพนักงาน

วัตถุประสงค์

       1)  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับเทคนิคและแนวทางการจัดทำ (payroll) ค่าจ้างเงินเดือนอย่างไร ให้มีความผิดพลาดเป็นศูนย์

       2)  เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถนำเทคนิคและแนวทางการจัดทำการปรับโครงสร้างเงินเดือน และค่าจ้างเงินเดือนอย่างไร ให้มีความผิดพลาดเป็นศูนย์ไปใช้งานได้จริง

 
วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี เกี่ยวกับเทคนิคการจัดทำค่าจ้างเงินเดือนอย่างไรให้มีความผิดพลาดเป็นศูนย์ และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง

ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

หลักสูตร การ จัด ทำ โครงสร้าง เงินเดือน 03.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้เข้าอบรมจะได้ ความรู้ เทคนิค การจัดทำเงินเดือน พนักงาน  กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆของบริษัท ที่เป็นปัจจัยหลักของการจ่ายเงินเดือน (Payroll)

02.png

ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ระหว่างผู้เข้าอบรมและคำแนะนำจากวิทยากร เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการทำเงินเดือน พนักงาน

และการบริหารค่าจ้างในองค์กร ของตนเองได้

อย่างเหมาะสม

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

เจ้าของกิจการ / ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / ฝ่าย HR / พนักงานหรือผู้ที่สนใจ

 
ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้จัดการ.png

ผู้จัดการ

ผู้ประกอบการ.png

เจ้าของกิจการ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

ฝ่าย HR

หรือผู้ที่สนใจ

เทคนิคการจัดทำค่าจ้างเงินเดือนอย่างไรให้มีความผิดพลาดเป็นศูนย์ (ZERO ERROR FOR PAYROLL)

การจัดทำค่าจ้างเงินเดือน (Payroll) เป็นงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีความสำคัญในการจัดทำเงินเดือนสำหรับพนักงาน ตั้งแต่การคำนวณเงินเดือน ประสานทางด้านธนาคาร ภาษี ประกันสังคม และการจัดการงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในองค์กรที่มีพนักงานจำนวนมาก หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้และเทคนิคในการจัดทำค่าจ้างเงินเดือน (Payroll) โดยใช้โปรแกรมคำนวณที่แม่นยำ

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

พื้นฐานการคิดและคำนวณค่าจ้าง

เงินเดือน

2.png

การกำหนดขั้นตอนการจ่ายค่าจ้าง

ที่มีประสิทธิภาพ

3.png

การตรวจเช็คการทำค่าจ้างเงินเดือนและเทคนิคการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ

4.png

กระบวนการการจัดทำค่าจ้างเงินเดือนอย่างไรให้มีความผิดพลาดเป็นศูนย์

5.png

การสรุปค่าจ้างเพื่อนำเสนอ (Labor Cost)

6.png

การจัดทำรายงานค่าจ้างเงินเดือน

7.png

การใช้โปรแกรมค่าจ้างเงินเดือน

8.png

กิจกรรม work shop เทคนิคการลดความผิดพลาดและทำค่าจ้างเงินเดือนให้เป็นศูนย์

วันอบรม

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำค่าจ้างเงินเดือนอย่างไรให้
มีความผิดพลาดเป็นศูนย์ (Zero Error For Payroll)

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ (On-line) ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไลน์

เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

12

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำค่าจ้างเงินเดือนอย่างไรให้มี
ความผิดพลาดเป็นศูนย์ (Zero Error For Payroll) 
(รุ่น 9)

กันยายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

10

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำค่าจ้างเงินเดือนอย่างไรให้มี
ความผิดพลาดเป็นศูนย์ (Zero Error For Payroll)
(รุ่น 10)

ตุลาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

15

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำค่าจ้างเงินเดือนอย่างไรให้มี
ความผิดพลาดเป็นศูนย์ (Zero Error For Payroll) 
(รุ่น 11)

พฤศจิกายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

13

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำค่าจ้างเงินเดือนอย่างไรให้มี
ความผิดพลาดเป็นศูนย์ (Zero Error For Payroll) 
(รุ่น 12)

ธันวาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png
business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

เทคนิคการจัดทำค่าจ้างเงินเดือนอย่างไร
ให้มีความผิดพลาดเป็นศูนย์

การจัดทําเงินเดือน เป็นการคำนวณค่าแรง หรือค่าตอบแทนของพนักงานในธุรกิจ โดยจะต้องนำเอาข้อมูล

ทางการเงินทั้งหมด เช่น การปรับเงินเดือนสำหรับพนักงาน เงินโบนัส เงินได้อื่น ๆ และการหักเงินนำมารวมและ

คำนวณหาจำนวนเงินที่จ่ายให้กับพนักงาน

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์อาจหาญ กันนุลา_edited.jpg
อาจารย์อาจหาญ กันนุลา

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การเพิ่มผลผลิต, มาตรฐานสากล ISO มากกว่า 20 ปี

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

ภาพบรรยากาศ
การฝึก
อบรม

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง

อบรม ค่าจ้างเงินเดือน Payroll.jpg