top of page
หลักสูตร อบรม การบริหารคณะกรรมการสวัสดิการ.jpg

หลักสูตร การบริหารคณะกรรมการสวัสดิการ

หลักสูตรอบรมออนไลน์ การบริหารคณะกรรมการสวัสดิการ กิจการหรือในสถานประกอบการ ท่านจะได้รับ แนวคิดตามหลักพื้นฐานของคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อนำไปเปรียบเทียบ ปรับเปลี่ยนการคิดต่างๆ ให้เป็นสวัสดิการแรงงาน
ตามกฎหมายที่กำหนด และท่านสามารถนำความรู้ จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้

หลักการและเหตุผล

       “คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ” เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญใน

การผลักดันให้มีการจัดสวัสดิการสำหรับพนักงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการสวัสดิการฯ จึงเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุน และประเด็นสำคัญ เรื่อง คณะกรรมการสวัสดิการ ที่จะผลักดันการลดปัญหาแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งคณะกรรมการฯ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการดำเนินงาน และบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะ

คณะกรรมการสวัสดิการ ตาม พรบ. คุ้มครองแรงงานฯ ได้อย่างมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์

       1)  เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประเด็นสำคัญ เรื่อง คณะกรรมการสวัสดิการ ความหมาย หลักการ และแนวคิดในการจัดสวัสดิการภายในสถานประกอบการ

       2)  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ ว่ามีอะไรบ้าง?

       3)  เพื่อให้ผู้อบรมทราบทักษะบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสวัสดิการตาม พรบ.และสามารถบริหารงานสวัสดิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการทำWorkshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

หลักสูตรอบรม hr ภาวะผู้นำ หัวหน้างาน ผู้บริหาร พนักงาน.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ความหมาย หลักการ และแนวคิดในการจัดคณะกรรมการสวัสดิการภายในสถานประกอบการ

02.png

ผู้อบรมมีทักษะบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการและสามารถบริหารงานสวัสดิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

ใครบ้างที่ต้องอบรม สำหรับ คณะกรรมการสวัสดิการ / ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน /

เจ้าของกิจการ / พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล / หรือผู้ที่สนใจ

 
ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

ผู้จัดการ.png

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ประกอบการ.png

 เจ้าของกิจการ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

การบริหารคณะกรรมการสวัสดิการ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสวัสดิการ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก และเหมาะสำหรับองค์กรที่มีบทบาทสำคัญ

ในการผลักดันให้มีการจัดสวัสดิการสำหรับพนักงาน ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการสวัสดิการฯ

จึงเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุน และช่วยผลักดันในการลดปัญหาแรงงานสัมพันธ์

รูปแบบการฝึกอบรม

 
26554.jpg
9888.png

เน้นการเรียนรู้แบบ Participation เพื่อให้ผู้อบรมได้มีส่วนร่วม

26554.jpg
03.png

เน้นการเรียนรู้ในเนื้อหาที่ใกล้ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ได้

26554.jpg
02.png

เน้นการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์ Experiential Techniques

26554.jpg
5266.png

เน้นการเรียนรู้จากกรณีศึกษาฏีกา

กฎหมายแรงงาน

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

วันอบรม

หลักสูตร การบริหารคณะกรรมการสวัสดิการ

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ (On-line) ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไลน์

เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

15

หลักสูตร การบริหารคณะกรรมการสวัสดิการ  (รุ่น 9)

กันยายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิก

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

12

หลักสูตร การบริหารคณะกรรมการสวัสดิการ  (รุ่น 10)

ตุลาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิก

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

10

หลักสูตร การบริหารคณะกรรมการสวัสดิการ  (รุ่น 11)

พฤศจิกายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิก

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

12

หลักสูตร การบริหารคณะกรรมการสวัสดิการ  (รุ่น 12)

ธันวาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิก

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

สวัสดิการแรงงานตามกฎหมาย ที่ Hr ไม่ควรพลาด

คณะกรรมการสวัสดิการ  ในสถานประกอบการ มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้มีการจัดสวัสดิการ สำหรับพนักงาน

ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด กับแรงงานสัมพันธ์ในฐานะคณะกรรมการสวัสดิการ ตาม พรบ. คุ้มครองแรงงานฯ

 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์ธัญญ์นรี--เมฆวัน-toppro.jpg
อาจารย์ธัญญ์นรี เมฆวัน

วิทยากรที่ปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน Supervisory Skill

และ ผจก.ฝ่ายฝึกอบรม

& ผจก.ฝ่ายขายและการตลาด

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

ภาพบรรยากาศ
การฝึก
อบรม

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง

อบรม เทคนิคการนําเสนออย่างมืออาชีพ.jpg