top of page
อบรม-ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ.jpg

คอร์สนี้...!! อาจจะเป็นเพียงหนึ่งคอร์สในประเทศไทย...

ที่คุณจะสร้างบุคลากร ให้เป็นนักสอนงานที่มีประสิทธิภาพ

และเพื่อการพัฒนาก้าวสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ

หลักสูตร

ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

(The Professional Trainer)

หลักสูตรที่เน้นให้ความรู้และทักษะที่จำเป็น สำหรับ บุคคลที่ต้องการเป็นวิทยากรหรือผู้สอนอาชีพในสาขาต่าง ๆ

หลักสูตรนี้ช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนทักษะการสื่อสารและการสอนเพื่อทำหน้าที่ของวิทยากรมืออาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการฝึกปฏิบัติในการวางแผนการสอน การออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเวลาและการประเมินผลเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพสูง สำหรับผู้เรียนในองค์กรหรือกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม

อบรม ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ-01_1.jpg

คุณเป็นแบบนี้ไหม

1) อยากเป็นวิทยากร แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นจุดไหนก่อน

2) ไม่รู้วิธีสื่อสารกับผู้ฟัง ดึงผู้ฟังไม่ได้

3) อยากพัฒนาบุคลิกภาพ ให้ตัวเองดูน่าเชื่อถือมากขึ้น

4) อยากสร้างเอกลักษณ์ จากการเป็นวิทยากรมือใหม่

5) อยากรู้เทคนิคการสอน การคุมผู้ฟังให้เป็นการสอน ให้เป็นมืออาชีพ

6) อยากเปลี่ยนสายงานเป็นวิทยากรมืออาชีพ แต่ยังไม่มีประสบการณ์

7) พูดยังไงให้เป็นธรรมชาติกับผู้ฟัง

คุณสมบัติสำหรับ

คนที่ทำอาชีพวิทยากร

1) มีความรู้ในเนื้อหา

2) มีมนุษย์สัมพันธ์ดี อารมณ์ขัน

3) ทำให้ผู้เข้าสัมมนามีส่วนร่วมในการบรรยาย

4) บุคลิกภาพการแต่งกายโดดเด่น ดูดีมีสง่า วางตัวเหมาะสมเป็นวิทยากร 

5) มีไหวพริบ แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าเก่ง

อบรม ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ-02_2.jpg

“ ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ ”

     วิทยากร  (สำหรับ วิทยากร หรือมีหน้าที่บรรยาย) ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญ รวมทั้งทัศนคติ

ที่ดีในการทำงานถือเป็นหัวใจที่สำคัญยิ่งในการดำเนินธุรกิจ ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่า จะทำอย่างไรบุคลากรที่มีความสามารถและความชำนาญในองค์กรสามารถถ่ายทอดความรู้และอบรมบุคลากรภายในได้อย่างทั่วถึงและตรงกับเนื้อหาที่องค์กรต้องการ หากการใช้วิทยากรภายในเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้จะสามารถเจาะลึกในตัวเนื้องานและเข้าใจถึงเทคโนโลยีที่องค์กรใช้อยู่ ตลอดจนเข้าใจถึงแนวทางในการดำเนินธุรกิจขององค์กรได้โดยตรงกับความต้องการและเพื่อรักษาและพัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร รองรับการเติบโตของธุรกิจ จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อยอดธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

Trainer-2.jpg
อบรม ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ-03_3.jpg

วัตถุประสงค์

ผู้อบรมสามารถออกแบบหลักสูตร
การสอนภายในงานได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนได้อย่างมืออาชีพ
ผู้อบรมมีความรู้ ทักษะ เทคนิคและความสามารถ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ในกลุ่มพนักงาน เพื่อช่วยในการพัฒนางานและพัฒนาคนในองค์กรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

บุคคลที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้เข้ารับการอบรม เพื่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม ทั้งด้านความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ (Attitude) และด้านทักษะ (Skill)

ผู้เข้าอบรมออกแบบหลักสูตรการสอนแบบมืออาชีพ.jpg

1) ผู้อบรมสามารถออกแบบหลักสูตร

การสอนภายในงานได้อย่างเหมาะสม

กับผู้เรียนได้อย่างมืออาชีพ

2.ผู้เข้าอบรมมีทักษะเป็นวิทยากรมืออาชีพ.jpg

2) ผู้อบรมมีความรู้ ทักษะ เทคนิค

และความสามารถ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ในกลุ่มพนักงาน เพื่อช่วยในการพัฒนางานและพัฒนาคนในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รับใบ Certificate จาก toppro.png

3) ผู้เข้าอบรมจะได้ทำ Workshop การเป็นวิทยากรมืออาชีพ

และได้รับใบเซอร์จากสถาบัน Toppro ทันที เพื่อการันตรีความรู้ที่จะไปพัฒนา

ต่อยอดได้

รูปแบบการฝึกอบรม

เน้นการเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ Learn by Experience     
เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario
เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario
อบรม ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ-04_4.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

Module 1 :  ความรู้ความ เข้าใจ หลักการถ่ายทอดของวิทยากร

ทำไมองค์กรต้องมีวิทยากร

ความหมายและความสำคัญของวิทยากร

บทบาทภาวการณ์เป็นผู้นำของวิทยากร

คุณสมบัติของการเป็นวิทยากร

บทบาทของวิทยากรภายในสำคัญต่อความสำเร็จของใครบ้าง?

ขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นวิทยากร

ธรรมชาติของมนุษย์ในการเรียนรู้

ความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้ของคน

Module 2 : การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิทยากรฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ

เป้าหมายของการฝึกอบรมและหลักการถ่ายทอด

พฤติกรรมผู้เรียนที่วิทยากรต้องเรียนรู้และรับมือ

การสร้างบรรยากาศ และปัจจัยสำคัญ

สู่ความสำเร็จในการส่งเสริมการเรียนรู้

เทคนิค (เพิ่มเติม) ที่วิทยากรควรใช้ในสถานการณ์ต่างๆ

เทคนิคการการสอนอย่างไรให้ผู้ฟังสนใจและนำไปปฏิบัติจริง

เทคนิค 7 ขั้นตอนการออกแบบและวางแผนการสอน

จุดแข็งของวิทยากรที่ควรมีและจำเป็นต้องมี

Module 3 : การพัฒนาทักษะและบุคลิกภาพที่จําเป็นสําหรับวิทยากรฝึกอบรม

วิธีการสร้างความมั่นใจ สำหรับมือใหม่ สู่มืออาชีพ

บุคลิกภาพการพูดหน้าชุมชน และจิตวิทยาในการสอน

บุคลิกภาพของวิทยากร การเดิน/ การทรงตัว/การใช้สายตา/การแสดงสีหน้า/การแต่งกาย

เทคนิคการใช้สื่อประกอบการสอน

ให้น่าสนใจ

อบรม ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ-05_5.jpg

Module 4 : กลยุทธ์การเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ

กระบวนการจัดทำโครงสร้างหลักสูตร

การวางแผนและการเขียนแผนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

กระบวนการเรียนรู้และการวางแผนเนื้อหาฝึกอบรม

การประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม

ติดอาวุธให้กับวิทยากรภายในอย่าง

มืออาชีพ

Module 5 : ฝึกปฏิบัติ การออกแบบ (Learning Design) กับการวางแผนการสอนและการสร้างสื่อการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร

ทักษะการออกแบบ (Learning Design) และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้

การเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ และการปรับระดับคิดในการนำเสนอ 15 นาทีแรกในการสอนงาน

เทคนิคการสร้างกลยุทธ์โดยการออกแบบ PowerPoint และสื่อการสอน

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ (Context) เชื่อมโยงเนื้อหาก (Content) ให้น่าสนใจ

Module 6 : ฝึกปฏิบัติการบรรยายหัวข้อต่างๆ

การวิเคราะห์ผู้ฟัง

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

เทคนิคในการรับมือกับคำถามจาก

ผู้เข้าอบรม / ผู้ฟัง

เทคนิคการรับมือกับความตื่นเต้น

การเปิด / ปิดให้ประทับใจ

หลักสูตร ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
The Professional Trainer

สำหรับ ใครที่อยากเปลี่ยนสายอาชีพเป็นวิทยากรมืออาชีพ (The Professional Trainer) หรือเป็นวิทยากรภายในองค์กร

ต้องมีบทบาท หน้าที่ อย่างไร เพื่อให้คนฟังเข้าใจและเทคนิคการสอนให้โดนเด่นดึงผู้ฟังได้ แบบมืออาชีพ

เทคนิคการเตรียมตัวเป็นวิทยากรมืออาชีพ

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

วันอบรม

หลักสูตร
ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

(The Professional Trainer)

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม พื้นที่ ชลบุรี (บางแสน) ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ( ชลบุรี )

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

19-20

หลักสูตร ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (The Professional Trainer)  |  (รุ่น 3)

กันยายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

12,000.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

10,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

16-17

หลักสูตร ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (The Professional Trainer)  |  (รุ่น 4)

พฤศจิกายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

12,000.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

10,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png
อบรม การเป็นวิทยากร.JPG

วิทยากร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ,

การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

ภาพบรรยากาศ
การฝึก
อบรม

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง

อบรม ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ-06_10.jpg