top of page
ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ.jpg

หลักสูตร ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
(The Professional Trainer)

หลักการและเหตุผล

           วิทยากร (สำหรับวิทยากร หรือมีหน้าที่บรรยาย) ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญ รวมทั้งทัศนคติที่ดีในการทำงานถือเป็นหัวใจที่สำคัญยิ่งในการดำเนินธุรกิจ ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่า จะทำอย่างไรบุคลากรที่มีความสามารถและความชำนาญในองค์กรสามารถถ่ายทอดความรู้และอบรมบุคลากรภายในได้อย่างทั่วถึงและตรงกับเนื้อหาที่องค์กรต้องการ หากการใช้วิทยากรภายในเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้จะสามารถเจาะลึกในตัวเนื้องานและเข้าใจถึงเทคโนโลยีที่องค์กรใช้อยู่ ตลอดจนเข้าใจถึงแนวทางในการดำเนินธุรกิจขององค์กรได้โดยตรงกับความต้องการและเพื่อรักษาและพัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร รองรับการเติบโตของธุรกิจ จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อยอดธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

วัตถุประสงค์

      1) ผู้อบรมสามารถออกแบบหลักสูตรการสอนภายในงานได้อย่างเหมาะสม
กับผู้เรียนได้อย่างมืออาชีพ

      2) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ด้านจิตวิทยาและการวิเคราะห์การประเมิน ทักษะ เทคนิคและความสามารถ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และแบ่งป้นประสบการณ์ใน
กลุ่มพนักงาน 

      3) เพื่อให้ผู้อบรมมีทักษะการวางแผนการสอน ทักษะการพัฒนาหลักสูตรสำหรับการสอน และทักษะที่จำเป็นอื่นๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนางานและพัฒนาคนในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง

ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

อบรม ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ-06_10.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมสามารถออกแบบหลักสูตรการสอนภายในงานได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนได้อย่างมืออาชีพ

02.png

เพื่อให้ผู้อบรมมีทักษะและพัฒนาจุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุงเพิ่มความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ในกลุ่มพนักงาน เพื่อช่วยในการพัฒนางานและพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

03.png

ผู้อบรมมีทักษะการวางแผนการสอน ทักษะการพัฒนาหลักสูตรสำหรับการสอน และทักษะที่จำเป็น อื่นๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนางานและพัฒนาคนในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

หัวหน้างาน / พนักงาน หรือผู้ที่สนใจ

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
(The Professional Trainer)

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย
อบรมวันที่ 1

1.png

หลักการพื้นฐานของกระบวนการจัด

การเรียนการสอน

2.png

องค์ประกอบของการสอนที่

มีประสิทธิภาพ

3.png

ทักษะการสอน วิธีและขั้นตอนการสอน

และบุคลิกภาพที่จำเป็น

4.png

ทักษะการประเมินและทดสอบผู้ถูกสอน

อบรมวันที่ 2

5.png

ทักษะการพัฒนาหลักสูตร

สำหรับการสอน

6.png

ทักษะการวางแผนการสอน

(Lesson Planning) 

7.png

ทักษะการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สอน (Facilitation Skills)

8.png

ทักษะการฝึกเป็นผู้สอนจริง โดยการฝึกปฏิบัติ (Classroom training techniques)

วันอบรม

หลักสูตร ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
(The Professional Trainer)

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม On-line ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ชลบุรี

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

19-20

หลักสูตร ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (The Professional Trainer)

กันยายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

12,000.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

10,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

19-20

หลักสูตร ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (The Professional Trainer)

พฤศจิกายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

12,000.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

10,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png
business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงใน ด้านบริหารการเพิ่มผลผลิต ในอุตสาหกรรม

และผู้เชี่ยวชาญด้าน กิจกรรม 5ส , Kaizen, 7 QC Tools, การปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้น

และการพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ด้านระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์ธัญญ์นรี--เมฆวัน-toppro.jpg
อาจารย์ธัญญ์นรี เมฆวัน

วิทยากรที่ปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน Supervisory Skill

และ ผจก.ฝ่ายฝึกอบรม

& ผจก.ฝ่ายขายและการตลาด

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

อบรม-ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ-08_2
อบรม-ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ-07_1
อบรม ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ-16_4
อบรม ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ-14_5
อบรม ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ-11_8
อบรม ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ-09_12
อบรม ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ-05_5
อบรม ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ-04_4
อบรม ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ-01_1
อบรม ทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ-02_2
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

มีบริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

 

Onsite  |  Online

บริการจัดฝึกอบรม ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม และด้านระบบมาตรฐานสากล ISO โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อ

เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

(Human Resource Organization Development)

ด้านการเพิ่มผลผลิต
(Productivity)

ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO
(Quality System Standards)

หลักสูตรขายดี แนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
bottom of page