สภาพการดำเนินธุรกิจที่แข่งขันในปัจจุบัน ผู้บริหารองค์การต่างให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพทั้งองค์การ TQM เป็นหลักการบริหารที่มีความหมายบูรณาการเข้ากับทุกส่วนขององค์การ เพื่อแก้ปัญหา สร้างคุณค่าเพิ่ม การควบคุมต้นทุน การปรับโครงสร้างองค์การ และมีคุณประโยชน์ต่อองค์การอย่างมหาศาล TQM เป็นทางเลือกและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อช่วยให้ธุรกิจได้เปรียบในการแข่งขันและ ก้าวไปข้างหน้า การบริหารเชิงคุณภาพโดยรวม เป็นการจัดระบบและวินัยในการทำงานเพื่อป้องกันความผิดพลาดเสียหาย และมุ่งสร้างคุณค่าในกระบวนการทำงานทุก ๆ ขั้นตอน โดยที่ทุกคนในองค์การต้องมีส่วนร่วม ซึ่งจะทำให้เป็นปัจจัยสำคัญในการก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านการบริหารองค์การ การบริหารการผลิต การบริหารการตลาด การบริหารลูกค้า การบริหารบุคคล และการบริหารการเงิน เป็นต้น

รูปแบบการฝึกอบรม

       1. การเรียนรู้แบบกลุ่ม (group learning) การแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกัน ฝึกการ

ทำงานเป็นทีมและการรับฟังความเห็นของเพื่อนร่วมงาน

       2. การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (adult learning) เป็นการสื่อสาร 2 ทาง (interactive mode)

ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการอบรม และระหว่างผู้อบรมด้วยกันเอง

           -   การสรุปทบทวนแนวคิดสำคัญและคำสำคัญต่าง ๆ (Key thoughts and key words)

           -   การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม (questioning)

           -   การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง

       3. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (action learning) เน้นการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติกระตุ้นการฝึกความคิดและการทำ workshop  โดยมีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนำไปใช้

เนื้อหาการบรรยาย

แนวคิดเกี่ยวกับ TQM

ความสัมพันธ์ของ TQM กับการบริการจัดการองค์กรและประโยชน์ของ TQM ต่อการพัฒนาธุรกิจ

องค์ประกอบและการสร้างระบบ TQM อย่างมีประสิทธิภาพ

การนำ TQM ลงสู่นโยบายและแผน

ตัวอย่างการดำเนินกิจกรรม TQM ในองค์การต่างๆ

การพัฒนาสู่ TQM แบบยั่งยืน

เครื่องมือในการสร้างระบบ TQM

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

    1. ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้และความเข้าใจหลักกการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ที่มีส่วนประกอบของการบริหาร TQM ที่ถูกต้องในการบริหารจัดการองค์กร

    2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินการขององค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    3. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถ เข้าใจการบริหารคุณภาพและการส่งเสริมผลักดัน TQM ให้ทำงานร่วมกับผู้อื่นและสร้างจิตสำนึกการรักองค์กร

วันที่อบรม  ( ณ.Hrod Esie Center ชลบุรี ) 

  • 3 กุมภาพันธ์ 2563 (รุ่น 1)

  • 22 มิถุนายน 2563 (รุ่น 2)

  • 28 สิงหาคม 2563 (รุ่น 3)

  • 16 พฤศจิกายน 2563 (รุ่น 4)

ราคา/ต่อท่าน

  •  ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา 

  •  รวมค่าอาหารกลางวัน และ coffee break 

  •  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 

facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก้อเป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เอยะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
หลักสูตรแนะนำ
หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

เราพร้อมให้คำปรึกษา

และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

ติดต่อเรา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์

       1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้และความเข้าใจต่อ TQM ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร

       2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำ TQM ไปใช้ในการกำหนดนโยบายและแผน เพื่อนำสู่การปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนวันที่อบรม / เวลา

อบรม 1 วัน (เวลา 9.00-16.00น.)

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร tqm สําหรับหัวหน้างาน และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

รับใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน toppro

คอร์สอบรม

การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร

(Total Quality Management :TQM)

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved