1900087-การบริหารเวลาอย่างสร้างสรรค์.jpg

หลักสูตรอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

รูปแบบการเรียนเสมือนอยู่ใน Class สะดวกสบาย เรียนได้ทุกที่ ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
สำหรับคนทำงานหรือผู้ที่สนใจ พร้อมถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็นแบบ Real Time

หลักการและเหตุผล

        การบริหารเวลาภายใต้แนวคิดของการวางแผน การจัดลำดับความสำคัญของงาน เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิผล  "พบว่าส่วนใหญ่การทำงานมักประสบปัญหาทำงานไม่ทันตามกำหนดและด้วยเหตุผลที่ว่าไม่มีเวลา" ปัญหาเหล่านี้ จะหมดไปหากสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานว่างานใดเป็นงานสำคัญและเร่งด่วนต้องทำก่อนทำหลัง งานใดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและเร่งด่วนที่สุดสำหรับการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณค่าต้องมีการทำงานให้อยู่ภายใต้เวลาที่กำหนด ดังนั้น การบริหารและจัดสรรเวลาอย่างเดียวไม่เพียงพอต้องเชิงสร้างสรรค์ด้วย เพื่อให้เป็นเหมือนสิ่งที่คู่กันกับการทำงานเสมอ ไม่ใช่เพียงแต่ทำให้เกิดผลของงานตามเป้าหมายของงานที่ตั้งไว้ การบริหารจัดการเวลาที่ดี เป็นตัวช่วยเสริมความสามารถก่อให้เกิดทักษะที่ดีกับผู้ปฏิบัติงานอย่างแท้จริง ดังนั้น ไม่เพียงแต่จะช่วยให้สามารถก้าวขึ้นสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงานเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

      1) เพื่อให้ผู้อบรมตระหนักถึงความสำคัญคุณค่าของเวลาและการบริหารเวลาที่มีประสิทธิภาพ

      2) เพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้แนวความคิดอย่างสร้างสรรค์ ในการบริหารเวลา การวางแผนจัดสรรเวลา และบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิผล

      3) เพื่อให้ผู้อบรมทราบวิธีการบริหารเวลาเชิงสร้างสรรค์โดยใช้เครื่องมือการบริหารเวลาเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่มุ่งหวังและสามารถสร้างผลผลิต (Productivity) แก่องค์การได้อย่างมีประสิทธิผล

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การบริหารเวลา การทำงาน และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

ใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ

ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมสามารถนำไปพัฒนาทักษะการวางแผนและการบริหารเวลาที่มีประสิทธิภาพ

02.png

ผู้อบรมมีทักษะการบริหารงานโดยหลักการบริหารเวลา การวางแผนจัดสรรเวลาเชิงสร้างสรรค์โดยใช้

26554.jpg

หลักสูตร การบริหารเวลาอย่างสร้างสรรค์

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, เจ้าของกิจการ และพนักงานหรือผู้ที่สนใจ ผู้ที่ทำงานหรือมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ทำงานรวมกันหรือทำงานคนเดียว

 
 

ผู้บริหาร

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน

 เจ้าของกิจการ

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

รูปแบบการฝึกอบรม

 
26554.jpg
03.png

เน้นการเรียนรู้จาการถ่ายทอดประสบการณ์ Learn by Experience

26554.jpg
55588.png

เน้นการบรรยายแบบมีส่วนร่วม Participatory Techniques

26554.jpg
9888.png

เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group. Activity)

26554.jpg
5951491.png

เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

 • Module1

  แนวคิดและความหมาย

  การวางแผน

  (Plan Management)

  1. ความสำคัญ และประโยชน์ของการวางแผนวางงาน

  2. ความสำเร็จของการทำงานด้วยการวางแผนงาน

  3. องค์ประกอบและหัวใจสำคัญของการวางแผน

  4. รูปแบบและระยะเวลาการวางแผน

  5. ขั้นตอนการวางแผนสู่ความสำเร็จ

  6. เทคนิคการวางแผนด้วย 5W 1H

  7. วิธีการบริหารแผนงานสู่ประสบความสำเร็จ

 • Module2

  บริบทของการบริหารเวลา (Time management)

  1. หัวใจสำคัญของการบริหารเวลา Time Management

  2. การจัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วนของงาน และการทุ่มเทให้กับงานที่สำคัญ

  3. อุปสรรคของการบริหารเวลาและเทคนิคการจัดการอย่างสร้างสรรค์

  4. เครื่องมือการบริหารเวลากับการจำแนกงานเพื่อการบริหารเวลา

  5. เทคนิคการวางแผนงาน เพื่อความสำเร็จในการปฏิบัติงาน (Action Plan)

  6. เคล็ดลับการบริหารเวลาสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ

  7. หลักการบริหารเวลา : กำหนดเป้าหมายชีวิตและงาน

  8. หลักการจัดสรรเวลา : ทั้ง 24 ชั่งโมงมีความหมาย

  9. เทคนิคการเพิ่มความเร็วในการทำงาน

  10. ตกหลุมพรางการบริหารเวลา  

  11. Trick ง่าย ๆ กับการบริหารเวลา

  12. เคล็ดลับ….. สู่การบริหารเวลา

 

ตารางอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

หลักสูตร
วันที่จัดอบรม
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
สมัครคอร์สเรียน

การบริหารเวลาอย่างสร้างสรรค์

4 สิงหาคม 2564 (รุ่น 9)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

การบริหารเวลาอย่างสร้างสรรค์

22 ตุลาคม 2564 (รุ่น 10)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

การบริหารเวลาอย่างสร้างสรรค์

7 ธันวาคม 2564 (รุ่น 11)

สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom

2,300.-
2,500.-

การบริหารเวลาอย่างสร้างสรรค์

การรู้จักวางแผนและจัดสรรเวลาในการทำงานอย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นนักบริหาร

เท่านั้นที่จะสามารถบริหารเวลาได้ ทุกคนก็สามารถรู้จัก ที่จะแบ่งเวลา โดยจัดสรรเวลาของตนเองให้ถูกต้องและเหมาะสมตาม

วันเวลาที่กำหนดเพื่อก่อให้ เกิดประสิทธิภาพในงานหน้าที่ที่รับผิดชอบ

 
การบริหารเวลาอย่างสร้างสรรค์-02

การบริหารเวลาอย่างสร้างสรรค์-03

การบริหารเวลาอย่างสร้างสรรค์-04

การบริหารเวลาอย่างสร้างสรรค์-05

การบริหารเวลาอย่างสร้างสรรค์-06

การบริหารเวลาอย่างสร้างสรรค์-07

598598-4-07.jpg
กำลังมองหาคอร์สเรียนอยู่ใช่ไหม

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

 
หลักสูตร การบริหารเวลาอย่างสร้างสรรค์-2.
หลักสูตร การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตร การบริหารเวลาอย่างสร้างสรรค์-1.
หลักสูตร การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
c5486946-06.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved