top of page
อบรมหลักสูตร เทคนิคการสรรหาบุคลากร การปฐมนิเทศและการประเมินผลการปฏิบัติงาน.jpg

หลักสูตรอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

รูปแบบการเรียนเสมือนอยู่ใน Class สะดวกสบาย เรียนได้ทุกที่ ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
สำหรับคนทำงานหรือผู้ที่สนใจ พร้อมถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็นแบบ Real Time

หลักการและเหตุผล

         การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จ การสรรหาบุคลากรเน้นขั้นตอนที่สำคัญของกระบวนบริหารทรัพยากรที่จะได้มาซึ่งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถตามตำแหน่งที่กำหนดและเหมาะสมกับองค์กรมีความสามารถในการบริหาร/ปฏิบัติงานปละรับผิดชอบงานให้สำเร็จได้ตามเป้าหมาย ผู้มีหน้าที่/รับผิดชอบในกระบวนการสรรหาบุคลากร จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการสรรหาบุคลากร กระบวนการสรรหาที่ได้มาซึ่งSourceที่เหมาะสม สามารถคัดบุคคลโดยวิธีการ&เทคนิคที่เหมาะสม สามารถทำหน้าที่&ความรับผิดชอบได้ตามเป้าหมาย ขณะเดียวกันผู้บริหารทรัพยากรบุคคลต้องมีความรู้ความเข้าใจในการกำหนดเงื่อนไขการ

จ้างงานได้อย่างเหมาะสม จูงใจผู้เข้าทำงานและสามารถแข่งขันตลาดได้

วัตถุประสงค์

    1)  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจหลักการสรรหาและคัดเลือกบุคคลได้ถูกต้อง

เหมาะสมกับตำแหน่ง

    2)  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจกระบวนการสรรหา แหล่งสรรหาการคัดการอบรม การตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครเพื่อได้ candidate ที่เหมาะสม

 

    3)  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจวิธีการเทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเบื้องต้นอย่างมีประสิทธิภาพ

 

    4)  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจหลักการเรื่องในการจ้างงานที่สามารถให้

ข้อเสนอที่เหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐานขององค์กร

 
วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี เทคนิคการสรรหาบุคลากร การปฐมนิเทศและการประเมินผลการปฏิบัติงาน และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง

ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

มีใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมเข้าใจหลักการสรรหาและคัดเลือกบุคคลได้

ถูกต้อง เหมาะสมกับตำแหน่ง

02.png

ผู้อบรมเข้าใจกระบวนการสรรหา แหล่งสรรหาการคัดการอบรม การตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครเพื่อได้ candidate ที่เหมาะสม

03.png

ผู้อบรมจะได้รับวิธีการเทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อ
คัดเลือกเบื้องต้นอย่างมีประสิทธิภาพ

26554.jpg

หลักสูตร เทคนิคการสรรหาบุคลากร

การปฐมนิเทศและการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  สำหรับ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

 
ผู้จัดการ.png

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR)

ผู้ประกอบการ.png

 เจ้าของธุรกิจ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

ขั้นตอนสำคัญในการสรรหาบุคคลในองค์กร

การสรรหาทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถและมีศักยภาพนั้นจึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR)

ควรต้องมีการวางแผนให้เป็นระบบ เพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมกับองค์กรมาร่วมงาน

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

บทบาทและหน้าที่ด้าน

การสรรหาบุคลากร

3.png

กระบวนการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ success

5.png

เทคนิคการสัมภาษณ์งานเพื่อให้ได้ข้อมูล

ที่เป็นประโยชน์ในการสรรหา (workshop)

2.png

หลักการและความสำคัญ

ของการสรรหา

4.png

วิธีการสรรหาที่มีประสิทธิภาพ

ประเภทการสรรหา/การยื่นของใบสมัคร/แหล่งการสรรหา/ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น

6.png

เงื่อนไขการจ้างที่เหมาะสมกับองค์กร

และผู้สมัครงาน

วันอบรม

เทคนิคการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในกระบวนการสรรหาบุคลากร จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการสรรหาบุคลากร

กระบวนการสรรหาที่ได้มาซึ่ง Source ที่เหมาะสม สามารถคัดบุคคลโดยวิธีการและเทคนิคที่เหมาะสม

 
 
c5486946-06.jpg
รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -1.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-7.jpg
facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-5.jpg
facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -6.jpg
facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
1.การออกแบบโครงสร้างองค์กร และ อัตรากำลังอย่างไรให้สอดคล้องกับโครงสร้างเงินเดือน 1920x1080

การออกแบบโครงสร้างองค์กร

และ อัตรากำลังอย่างไรให้

สอดคล้องกับโครงสร้างเงินเดือน

 

โครงสร้างองค์กรให้สัมพันธ์กับประเภท

และขนาดของธุรกิจ จึงเป็นเรื่องแรกที่

ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญ

2.competency & specification และ job description ตามตำแหน่ง 1920x1080.jpg

competency & specification และ job description

ตามตำแหน่ง

การเขียน Job description เป็นปัจจัยสำคัญที่มีส่วนช่วยสนับสนุนความสำเร็จขององค์กรตามเป้าหมาย

4.การออกแบบและบริหารโครงสร้างเงินเดือน ค่าตอบแทน สัญญาจ้างอย่างไร ให้สอดคล้องกับสถานการณ.j

การออกแบบและบริหารโครงสร้างเงินเดือน ค่าตอบแทน สัญญาจ้างอย่างไร ให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน

การบริหารค่าตอบแทนเป็นเครืองมือ

การบริหารทรัพยากรบุคคลที่สำคัญ

ต่อการจูงใจพนักงาน

bottom of page