top of page
เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่างไร-ให้คนตรงใจองค์กร.jpg

หลักสูตร เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่างไร
ให้คนตรงใจองค์กร

หลักการและเหตุผล

         กระบวนการซึ่งจะกระทำให้องค์การมั่นใจได้ว่ามีพนักงานในจำนวนที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ทักษะที่เหมาะสม เพื่อที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ งานในการสรรหาว่าจ้างและการคัดเลือกพนักงาน ต้องคำนึงถึงตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบและกำลังคนให้เพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร เป็นขบวนการจูงใจบุคคลที่มีความสามารถและทัศนคติตรงกันสมัครเข้ามารับการคัดเลือกเพื่อเข้ามาเป็นมาพนักงานขององค์การในตำแหน่งที่ว่าง เป็นกระบวนการซึ่งจะกระทาให้องค์การ มั่นใจได้ว่ามีพนักงานในจำนวนที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ทักษะที่เหมาะสม เพื่อที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ

วัตถุประสงค์

        1)  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกระบวนการและตระหนักถึงความสำคัญของการสรรหา คัดเลือกพนักงานตรงตามความต้องการขององค์กร

       2)  เพื่อเสริมสร้างพัฒนาทักษะการสัมภาษณ์เพื่อการคัดเลือกพนักงานให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่างไร ให้คนตรงใจองค์กร และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง

ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

การพัฒนาทักษะการสื่อสาร.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

รูปแบบการฝึกอบรม

01.png

เน้นการเรียนรู้แบบเน้นการปฏิบัติ Active Learning

02.png

เน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม Participate Learning

03.png

เน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมกลุ่มGroup Activity Learning

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

 ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / เจ้าของกิจการ / พนักงานหรือผู้ที่สนใจ

ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

ผู้จัดการ.png

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ประกอบการ.png

เจ้าของกิจการ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน หรือผู้ที่สนใจ

ตัวอย่างการสอน
หลักสูตร เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
อย่างไรให้คนตรงใจองค์กร

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

กระบวนการสรรหาคัดเลือก (Recruit and Selection)

2.png

การวิเคราะห์หาความต้องการของแต่ละตำแหน่งงาน

3.png

Job Description และ Competency กับการสรรหาคัดเลือกบุคลากร

4.png

รูปแบบและกระบวนการ Recruitment

5.png

การสืบค้นแหล่งที่มาของผู้สมัครงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

6.png

การสร้างแรงจูงใจเพื่อความได้เปรียบในการคัดเลือกที่เหนือกว่าคู่แข่ง

7.png

เทคนิคการตั้งคำถาม พร้อมตัวอย่างประกอบ

8.png

Workshop เทคนิคการตั้งคำถาม

วันอบรม

หลักสูตร เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
อย่างไร ให้คนตรงใจองค์กร

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ (On-line) ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไลน์

เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png

  วันที่                                               หลักสูตร                                                     ราคา                       จองอบรม

10

หลักสูตร เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่างไร ให้คนตรงใจองค์กร

กรกฎาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

15

หลักสูตร เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่างไร ให้คนตรงใจองค์กร

สิงหาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

10

หลักสูตร เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่างไร ให้คนตรงใจองค์กร

กันยายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

9

หลักสูตร เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่างไร ให้คนตรงใจองค์กร

ตุลาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

11

หลักสูตร เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่างไร ให้คนตรงใจองค์กร

พฤศจิกายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

16

หลักสูตร เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่างไร ให้คนตรงใจองค์กร

ธันวาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png
business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่างไร ให้คนตรงใจองค์กร (Recruitment and Selection Efficiency)

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร คือ กระบวนการที่องค์กรใช้เพื่อค้นหา, และเลือกบุคคลที่มีความสามารถ, ทักษะ, และความพร้อมในการทำงานในตำแหน่งหรือบทบาทงานที่ว่างอยู่ หรือที่องค์กรต้องการเติบโตและพัฒนา

 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์ธัญญ์นรี--เมฆวัน-toppro.jpg
อาจารย์ธัญญ์นรี เมฆวัน

วิทยากรที่ปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน Supervisory Skill

และ ผจก.ฝ่ายฝึกอบรม

& ผจก.ฝ่ายขายและการตลาด

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

ภาพบรรยากาศ
การฝึก
อบรม

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง

อบรม-9ทักษะ-สำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ-9skill-ชลบุรี 2564-2565-08.jpg
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

มีบริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

 

Onsite  |  Online

บริการจัดฝึกอบรม ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม และด้านระบบมาตรฐานสากล ISO โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อ

เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

(Human Resource Organization Development)

ด้านการเพิ่มผลผลิต
(Productivity)

ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO
(Quality System Standards)

หลักสูตรขายดี แนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง