top of page
หลักสูตรอบรม เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่างไร ให้คนตรงใจองค์กร.jpg

หลักสูตร เทคนิคการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรอย่างไร ให้คนตรงใจองค์กร

หลักการและเหตุผล

        การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ในปัจจุบันการสร้างการเรียนรู้ เพื่อการสรรหาพนักงานให้ตรงกับองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และสร้างศักยภาพในการสรรหาบุคลากรของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์แบบเดิมให้มีเทคนิคการคัดเลือกบุคลากรให้มีความทันสมัยมากขึ้น และเสริมสร้างกระบวนการ ซึ่งจะกระทำให้องค์การมั่นใจได้ว่ามีพนักงานในจำนวนที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ทักษะที่เหมาะสม เพื่อที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุ วัตถุประสงค์ขององค์การงานในการสรรหาว่าจ้างและการคัดเลือกพนักงาน ต้องคำนึงถึงตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบและกำลังคนให้เพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร เป็นขบวนการจูงใจบุคคลที่มีความสามารถและทัศนคติตรงกันสมัครเข้ามารับการคัดเลือกเพื่อเข้ามาเป็นมาพนักงานขององค์การในตำแหน่งที่ว่าง เป็นกระบวนการซึ่งจะกระทำให้องค์การมั่นใจได้ว่ามีพนักงานในจำนวนที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ทักษะที่เหมาะสม เพื่อที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ

วัตถุประสงค์

       1)  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกระบวนการและตระหนักถึงความสำคัญของการสรรหาและคัดเลือกพนักงานตรงตามความต้องการขององค์กร

       2)  เพื่อเสริมสร้างพัฒนาทักษะการสัมภาษณ์เพื่อการคัดเลือกพนักงานให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี เกี่ยวกับเทคนิค

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่างไรให้คนตรงใจองค์กรและทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง

ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

หลักสูตรอบรม-เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่างไร-ให้คนตรงใจองค์กร-4.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้เข้าอบรม เข้าใจในหลักการกระบวนการของการสรรหาและคัดเลือกพนักงานตรงตามความต้องการขององค์กร

02.png

ผู้เข้าอบรม นำหลักความรู้ เทคนิคการสื่อสาร การตั้งคำถามในเชิงพฤติกรรม และการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพื่อตอบสนองงานขององค์การให้มีประสิทธิภาพ

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

 
ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

ผู้จัดการ.png

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ประกอบการ.png

 เจ้าของกิจการ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

ตัวอย่าง เนื้อหาการสอนเทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่างไร ให้คนตรงใจองค์กร

หลักสูตรอบรม การสรรหาและว่าจ้างบุคลากร

อย่างไรให้คนตรงใจองค์กร - PART1

หลักสูตรอบรม การสรรหาและว่าจ้างบุคลากร

อย่างไรให้คนตรงใจองค์กร - PART2

ขั้นตอนสำคัญในการสรรหาบุคคลในองค์กร

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

กระบวนการสรรหาคัดเลือก (Recruit and Selection)

2.png

การวิเคราะห์หาความต้องการของ

แต่ละตำแหน่งงาน

3.png

Job Description และCompetency กับการสรรหาคัดเลือกบุคลากร

4.png

รูปแบบและกระบวนการ Recruitment

5.png

การสืบค้นแหล่งที่มาของผู้สมัครงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

6.png

การสร้างแรงจูงใจเพื่อความได้เปรียบในการคัดเลือกบุคลากรที่เหนือกว่าคู่แข่ง

7.png

เทคนิคการตั้งคำถาม พร้อมตัวอย่างประกอบ

8.png

Workshop เทคนิคการตั้งคำถาม

9.png

สรุปภาพรวม

10.png

ถาม-ตอบ

วันอบรม

หลักสูตร เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
อย่างไร ให้คนตรงใจองค์กร

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ (On-line) ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไลน์

เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

30

สิงหาคม 2566

หลักสูตร เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่างไร
ให้คนตรงใจองค์กร
(รุ่น 8)

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

29

กันยายน 2566

หลักสูตร เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่างไร
ให้คนตรงใจองค์กร
(รุ่น 9)

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

26

ตุลาคม 2566

หลักสูตร เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่างไร
ให้คนตรงใจองค์กร
(รุ่น 10)

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

21

พฤศจิกายน 2566

หลักสูตร เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่างไร
ให้คนตรงใจองค์กร 
(รุ่น 11)

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

27

ธันวาคม 2566

หลักสูตร เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่างไร
ให้คนตรงใจองค์กร 
(รุ่น 12)

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่างไร

ให้คนตรงใจองค์กร

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) ถือเป็นหน่วยงานสำคัญที่จะสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่ดีมีคุณภาพ

เข้ามาทำงาน การเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีทักษะที่เหมาะสมเพื่อเข้ามาปฎิบัติงานในตำแหน่งงาน

ตามที่องค์กรต้องการ การสรรหาบุคลากรในองค์กรควรมีขั้นตอน ดังนี้

 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์อาจหาญ กันนุลา_edited.jpg
อาจารย์อาจหาญ กันนุลา

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การเพิ่มผลผลิต, มาตรฐานสากล ISO มากกว่า 20 ปี

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

ภาพบรรยากาศ
การฝึก
อบรม

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง

หลักสูตรอบรม-เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่างไร-ให้คนตรงใจองค์กร-9.jpg