top of page
หลักสูตร-เทคนิคการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ.jpg

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ

(Professional Presentation Techniques)

หลักการและเหตุผล

        “การนำเสนอผลงาน” ให้เป็นที่ยอมรับของคนทุกฝ่ายมีความสำคัญมาก ซึ่งผู้นำเสนอจำเป็นต้องมีทักษะการนำเสนอให้มีความเข้าใจ ชัดเจน ที่หัวหน้างานทุกกลุ่มงานต้องมีการเรียนรู้ถึง ทักษะการนำเสนอ เทคนิคการนำเสนอผลงาน ที่จะมุ่งสร้างให้มีความโดดเด่น ซึ่งเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพนำมาใช้เพื่อที่จะสร้างความเป็นมืออาชีพ

ในการทำงานและเพื่อสื่อสารและนำไปปฏิบัติหรือดำเนินการต่อให้บรรลุผลสำเร็จ รวมถึงใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาและการจัดสินใจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้บริหารระดับสูง

        หลักสูตร การนำเสนองานมืออาชีพนี้ เราเน้นการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการนำเสนอผลงานพื่อเพิ่มทักษะการนำเสนอผลงาน และการเลือกใช้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

        1)  เพื่อให้ผู้อบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการนำเสนอ การเตรียมการเพื่อการนำเสนอ และการเลือกใช้สื่อที่มีประสิทธิภาพ

       2)  เพื่อให้ผู้อบรมมีทักษะแนวคิด หลักการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ

       3)  เพื่อให้ผู้อบรมมีทักษะในการนำเสนอผลงานต่อที่ประชุมได้อย่างมีประสิทธิผล

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี เทคนิคการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ ทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง

ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

อบรม hr ภาวะผู้นำ หัวหน้างาน ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่สนใจ_edited.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการนำเสนอ การเตรียมการเพื่อการนำเสนอ และการเลือกใช้สื่อที่มีประสิทธิภาพ

02.png

ผู้อบรมสามารถนำเสนองานต่อที่ประชุมได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

03.png

ผู้อบรมมีความรู้สึกที่ดีและมีความกล้าต่อ

การนำเสนองานต่อที่ประชุม

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ประกอบการ.png

 เจ้าของกิจการ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

รวมตัวช่วย Upskill จาก Toppro

รับมือกับ ธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพิ่มเติมทักษะอบรมพนักงาน ที่มีอยู่เดิม ด้วยทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องหรือองค์ความรู้ที่ใหม่กว่าทำให้แข็งแกร่งขึ้น ทำงานได้มีประสิทธิภาพขององค์กร

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

หัวข้อการฝึกอบรม

วันอบรม

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ
(Professional Presentation Techniques)

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ (On-line) ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไลน์

เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

29

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ
(รุ่น 29)

สิงหาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

28

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ
(รุ่น 30)

กันยายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

27

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ
(รุ่น 31)

ตุลาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

24

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ
(รุ่น 32)

พฤศจิกายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

26

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ
(รุ่น 33)

ธันวาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

เทคนิคการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ

การนำเสนอ คือ การสื่อสารเพื่อเสนอข้อมูลความรู้ โดยใช้เทคนิคการนำเสนอหรือวิธีการต่าง ๆ ให้บรรลุสำเร็จและ

เป็นการสร้างบุคลิกภาพที่ดีก่อให้เกิดการนำเสนอได้อย่างน่าสนใจ สามารถใช้วิธีในการตอบคำถามและการฟังได้อย่างน่าเชื่อถือ

 
 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์ธัญญ์นรี--เมฆวัน-toppro.jpg
อาจารย์ธัญญ์นรี เมฆวัน

วิทยากรที่ปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน Supervisory Skill

และ ผจก.ฝ่ายฝึกอบรม

& ผจก.ฝ่ายขายและการตลาด

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

ภาพบรรยากาศ
การฝึก
อบรม

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง

อบรม เทคนิคการนําเสนออย่างมืออาชีพ.jpg