top of page
หลักสูตรอบรม บทบาทหน้าที่และเทคนิคการจัดการงานของผู้รับผิดชอบงานธุรการ อย่างมืออาชีพ.jpg

หลักสูตร บทบาทหน้าที่ และเทคนิคการจัดการงานของผู้รับผิดชอบงานธุรการ อย่างมืออาชีพ

หลักการและเหตุผล

          การดําเนินงานในองค์กรส่วนใหญ่จะต้องมีการจัดระบบ ระเบียบการทํางาน

งานเอกสารต่าง ๆ โดยมีหน่วยงานที่เป็นผู้ประสานงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของทุก ฝ่ายในองค์กร นั่นคือ หน่วยงานธุรการ (Administration) จะต้องมีศักยภาพ และความพร้อมในการรองรับการทํางานของทุก ฝ่ายให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร และเป็นที่ยอมรับของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของหน่วยงานธุรการ ดังนั้น บุคลากร

ที่ปฏิบัติงานนี้จะต้องมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะให้ครอบคลุมงานด้าน

การบริหารจัดการงานธุรการอย่างเป็นระบบทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นส่วนผลักดันให้องค์กรขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของธุรกิจที่กําหนดไว้ได้

วัตถุประสงค์

      1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ของการจัดการงานธุรการอย่างถูกต้อง

      2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมแนวทางในการจัดระบบงานธุรการ และการวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

      3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสร้างทัศนคติและวิธีคิดในการทํางานให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี บทบาทหน้าที่ และเทคนิคการจัดการงานของผู้รับผิดชอบงานธุรการอย่างมืออาชีพ และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง

ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่ธุรการ / ผู้ที่สนใจ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

เจ้าหน้าที่ธุรการ

หรือผู้ที่สนใจ

 
อบรม hr ภาวะผู้นำ หัวหน้างาน ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่สนใจ_edited.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้เข้าอบรมสามารถนำแนวทางการจัดระบบงาน
ธุรการไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

02.png

ผู้อบรมมีทัศนคติและความเข้าใจในบทบาท
งานธุรการได้อย่างมืออาชีพ

03.png

ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ปัญหาในการทำงานเกี่ยวกับงานธุรการได้อย่างถูกต้อง

รวมตัวช่วย Upskill จาก Toppro

รับมือกับ ธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพิ่มเติมทักษะอบรมพนักงาน ที่มีอยู่เดิม ด้วยทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องหรือองค์ความรู้ที่ใหม่กว่าทำให้แข็งแกร่งขึ้น ทำงานได้มีประสิทธิภาพขององค์กร

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

Chapter 1
แนวคิดหลักการจัดการงานธุรการ (Administration)

  1) ความสําคัญของงานธุรการ
  2) บทบาทหน้าที่ของงานธรุการ
  3) การกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในสายงานธุรการ
  4) เรื่องที่เจ้าหน้าที่ธุรการต้องรู้

2.png

Chapter 2
คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน
ธุรการ

1) คุณสมบัติที่ดีของผู้ปฏิบัติงานธุรการ
2) ทักษะการติดต่อสือสาร
3) ทักษะการประสานงาน
4) การสร้างความประทับใจในงานธุรการ

3.png

Chapter 3
การจัดระบบงานธุรการ
อย่างมืออาชีพ

  1) การจัดระบบเอกสาร และการบริหารสํานักงาน
  2) เทคนิคการวางแผนและการบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพ
  3) การบริหารทรัพยากรภายในสํานักงาน
  4) การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปัญหาระบบงาน

วันอบรม

หลักสูตร บทบาทหน้าที่ และเทคนิคการจัดการงาน
ของผู้รับผิดชอบงานธุรการ อย่างมืออาชีพ

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ (On-line) ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไลน์

เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

5

กันยายน 2566

หลักสูตร บทบาทหน้าที่ และเทคนิคการจัดการงานของผู้รับผิดชอบงานธุรการ อย่างมืออาชีพ (รุ่น 9)

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

2

ตุลาคม 2566

หลักสูตร บทบาทหน้าที่ และเทคนิคการจัดการงานของผู้รับผิดชอบงานธุรการ อย่างมืออาชีพ (รุ่น 10)

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

3

พฤศจิกายน 2566

หลักสูตร บทบาทหน้าที่ และเทคนิคการจัดการงานของผู้รับผิดชอบงานธุรการ อย่างมืออาชีพ (รุ่น 11)

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

7

ธันวาคม 2566

หลักสูตร บทบาทหน้าที่ และเทคนิคการจัดการงานของผู้รับผิดชอบงานธุรการ อย่างมืออาชีพ (รุ่น 12)

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

บทบาทหน้าที่และเทคนิคการจัดการงาน

ของผู้รับผิดชอบงานธุรการอย่างมืออาชีพ

บทบาทหน้าที่ของงานธุรการ เป็นงานที่มีความสำคัญ เพราะงานฝ่ายธุรการ และงานบริหารสำนักงานเป็นส่วนงานที่คอยสนับสนุน

และช่วยเหลืองานของฝ่ายอื่นๆ ภายในองค์การ เพื่อผลักดันธุรกิจให้ก้าวหน้า เพื่อเข้าใจ บทบาทหน้าที่และเทคนิคการจัดการงาน

 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์อาจหาญ กันนุลา_edited.jpg
อาจารย์อาจหาญ กันนุลา

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การเพิ่มผลผลิต, มาตรฐานสากล ISO มากกว่า 20 ปี

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

บรรยากาศ
อบรมของเรา

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง