1900107-พรบ.คุ้มครองข้อมูล-ส่วนบุคคล-พ.ศ.-2562 Pdpa.jpg

หลักสูตรอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

รูปแบบการเรียนเสมือนอยู่ใน Class สะดวกสบาย เรียนได้ทุกที่ ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
สำหรับคนทำงานหรือผู้ที่สนใจ พร้อมถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็นแบบ Real Time

หลักการและเหตุผล

     หลักสูตร  พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 มีผลบังคับใช้ท้องฉบับใน วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) หมายความว่าข้อมูล เกี่ยวกับบุคคลซึ่ง ทําให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึง แก่กรรม โดยในกฎหมายนี้จะมีบทบัญญัติ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งบทกําหนดโทษทีเกี่ยวข้องบทบัญญัติเกี่ยวกับการร้องเรียนองค์กรมีความเข้าใจอย่างไร? พ.ร.บ. นี้มีผลกระทบต่อองค์กรอย่างไรเพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงาน ได้วางแผน ปรับตัว และเตรียมความพร้อม กับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562

วัตถุประสงค์

      1)  เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน ได้ทำความเข้าใจในบริบทกฎหมายและนําไปประยุกต์ใช้ได้ถูกต้อง

      2)  เพื่อให้ผู้บริหารหัวหน้างานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ได้เตรียมตัวก่อนกฎหมายบังคับใช้

 

      3)  บทบาทหน้าที่ ของแต่ละ แผนกในบริษัท และการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้สอดคล้อง กับพรบ.

 

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

ใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ

ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้เข้าอบรม เข้าใจ หลักการ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562 และกระทบที่เกิดขึ้นจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล

02.png

ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HR) / พนักงาน เตรียมความพร้อม สำหรับ ก่อนกฎหมายบังคับใช้ เพื่อสอดคล้องกับกฎหมายและนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

26554.jpg

หลักสูตร เจาะลึกการประยุกต์ใช้ PDPA 2562

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  สำหรับ ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ /

ผู้ที่สนใจพัฒนาตนเอง

 
 
 

ผู้บริหาร

หัวหน้างาน

ผู้จัดการ

เจ้าของกิจการ

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

ตัวอย่าง เนื้อหาการสอน
พรบ. คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 - PART1

พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 - PART2

พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 - PART3

พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 - PART4

รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมนี้จะใช้ 3 วิธี การหลัก ได้แก่ การเรียนรู้แบบกลุ่ม การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ

 
 
 • 26554.jpg
  9888.png

  การเรียนรู้แบบกลุ่ม
  การแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันฝึกการทำงานเป็นทีมและการรับฟังความเห็นของเพื่อนร่วมงาน

 • 26554.jpg
  03.png

  การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่

  เป็นการสื่อสาร 2 ทาง (interactive mode) ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการอบรม และระหว่างผู้อบรมด้วยกันเอง

 • 26554.jpg
  04.png

  การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ

  เน้นการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ กระตุ้นการฝึกความคิดและการทำ workshop โดยมีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนำไปใช้

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

ข้อมุลส่วนบุคคล (Personal Data) คืออะไร ?

2.png

การบริหารข้อมูล ส่วนบุคคล การเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย แก้ไขเปลี่ยนแปลง

หรือกระทําการใดๆ ต่อข้อมูลส่วนบุคคล

3.png

นายจ้างและ HR เกี่ยวข้องอย่างไร วางแผน เตรียมรับมืออย่างไร

4.png

นายจ้างมีหน้าที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วน

บุคคล อย่างไร

5.png

“สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”

6.png

ที่ส่งผลกระทบต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่นายจ้างและ HR ต้องทราบ

7.png

ผลการฝ่าฝืน ความรับผิด ทางแพ่ง

8.png

ทางอาญา และบทลงโทษ

 

ตารางอบรมออนไลน์รูปแบบการสัมมนา
VIRTUAL TRAINING ผ่าน ZOOM

หลักสูตร
วันที่จัดอบรม/สถานที่
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
สมัครคอร์สเรียน

พรบ. คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

3 กันยายน 2564 (รุ่น 7)
สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom
2,300.-
2,500.-

พรบ. คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

18 พฤศจิกายน 2564 (รุ่น 8)
สถานที่ ออนไลน์ผ่าน Zoom
2,300.-
2,500.-

พรบ. คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อน

เช่น ชื่อ / เบอร์ / ที่อยู่ / รูปภาพ / รหัสประจำตัว ฯลฯ

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ

598598-4-07.jpg
กำลังมองหาคอร์สเรียนอยู่ใช่ไหม

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

 
อบรม-พรบ-คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล-ชลบุรี-2564-2565-02
อบรม-พรบ-คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล-ชลบุรี-2564-2565-04
อบรม-พรบ-คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล-ชลบุรี08
อบรม พรบ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล-0
อบรม-พรบ-คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล-ชลบุรี05
อบรม พรบ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล-6
c5486946-06.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved