1900107-พรบ.คุ้มครองข้อมูล-ส่วนบุคคล-พ.ศ

หลักการและเหตุผล

 หลักสูตร  พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 มีผลบังคับใช้ท้องฉบับใน วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) หมายความว่าข้อมูล เกี่ยวกับบุคคลซึ่ง ทําให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึง แก่กรรม โดยในกฎหมายนี้จะมีบทบัญญัติ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งบทกําหนดโทษทีเกี่ยวข้องบทบัญญัติเกี่ยวกับการร้องเรียนองค์กรมีความเข้าใจอย่างไร? พ.ร.บ. นี้มีผลกระทบต่อองค์กรอย่างไรเพื่อใหผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงาน ได้วางแผน ปรับตัว และเตรียมความพร้อม กับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562

วัตถุประสงค์

      1)  เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน ได้ทำความเข้าใจในบริบทกฎหมายและนําไปประยุกต์ใช้ได้ถูกต้อง

      2)  เพื่อให้ผู้บริหารหัวหน้างานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ได้เตรียมตัวก่อนกฎหมายบังคับใช้

 

      3)  ให้ผู้บริหารหัวหน้างานได้วางแผนและดําเนินการระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

 

วันที่อบรม/เวลา

11 มีนาคม 2564

(เวลา 9:00-16.00น.)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิก 2,300 บาท

บุคคลทั่วไป 2,500 บาท

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแลทำWorkshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

ใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ

ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้เข้าอบรม เข้าใจ หลักการ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562 และกระทบที่เกิดขึ้นจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล

02.png

ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HR) / พนักงาน เตรียมความพร้อม สำหรับ ก่อนกฎหมายบังคับใช้ เพื่อสอดคล้องกับกฎหมายและนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท

26554.jpg

หลักสูตร พรบ. คุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  สำหรับ ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ /

ผู้ที่สนใจพัฒนาตนเอง

 
 
 

ผู้บริหาร

หัวหน้างาน

ผู้จัดการ

เจ้าของกิจการ

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมนี้จะใช้ 3 วิธี การหลัก ได้แก่ การเรียนรู้แบบกลุ่ม การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ

 
 
 • 26554.jpg
  9888.png

  การเรียนรู้แบบกลุ่ม

  (group learning) การแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันฝึกการทำงานเป็นทีมและการรับฟังความเห็นของเพื่อนร่วมงาน

 • 26554.jpg
  03.png

  การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่

  (adult learning) เป็นการสื่อสาร 2 ทาง

   (interactive mode) ระหว่างวิทยากรกับ

  ผู้เข้ารับการอบรม และระหว่างผู้อบรมด้วยกันเอง

 • 26554.jpg
  04.png

  การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ

  (action learning) เน้นการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ กระตุ้นการฝึกความคิดและการทำ workshop  โดยมีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนำไปใช้

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

ข้อมุลส่วนบุคคล (Personal Data) คืออะไร ?

2.png

การบริหารข้อมูล ส่วนบุคคล การเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย แก้ไขเปลี่ยนแปลง

หรือกระทําการใดๆ ต่อข้อมูลส่วนบุคคล

3.png

นายจ้างและ HR เกี่ยวข้องอย่างไร วางแผน เตรียมรับมืออย่างไร

4.png

นายจ้างมีหน้าที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วน

บุคคล อย่างไร

5.png

“สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”

6.png

ที่ส่งผลกระทบต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่นายจ้างและ HR ต้องทราบ

7.png

ผลการฝ่าฝืน ความรับผิด ทางแพ่ง

8.png

ทางอาญา และบทลงโทษ

ตารางอบรม Public Training

หลักสูตร
วันที่จัดอบรม
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
สมัครคอร์สเรียน

พรบ. คุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

11 มีนาคม 2564 (รุ่น 6)
2,300.-
2,500.-
59555.png

พรบ. คุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

23 มิถุนายน 2564 (รุ่น 7)
2,300.-
2,500.-
59555.png

พรบ. คุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

3 กันยายน 2564 (รุ่น 8)
2,300.-
2,500.-
59555.png

พรบ. คุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

18 พฤศจิกายน 2564 (รุ่น 9)
2,300.-
2,500.-
59555.png

พรบ. คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อน เช่น ชื่อ / เบอร์

/ ที่อยู่ / รูปภาพ / รหัสประจำตัว ฯลฯ

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ

598598-4-07.jpg
กำลังมองหาคอร์สเรียนอยู่ใช่ไหม

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

 
อบรม พรบ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล-01
อบรม พรบ. คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ
อบรม พร บ คุ้มครองข้อมูล ส่วน บุคคล 2562
c5486946-06.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก้อเป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เอยะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
 • หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

  หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

  ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

 • หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

  ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved