หลักการและเหตุผล

        พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 มีผลบังคับใช้ท้องฉบับใน วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ข้อมูล ส่วนบุคคล (Personal Data) หมายความว่าข้อมูล เกี่ยวกับบุคคลซึ่ง ทําให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึง แก่กรรม โดยในกฎหมายนี้จะมีบท

บัญญัติ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและบทบัญญัติเกี่ยวกับ

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งบทกําหนดโทษทีเกี่ยวข้องบทบัญญัติเกี่ยวกับการ

ร้องเรียนองค์กรมีความเข้าใจอย่างไร? พ.ร.บ. นี้มีผลกระทบต่อองค์กรอย่างไรเพื่อใหผู้บริหาร หัวหน้างานได้วางแผน ปรับตัว และเตรียมความพร้อม

    1. เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน ได้ทำความเข้าใจในบริบทกฎหมายและนําไปประยุกต์ใช้ได้

ถูกต้อง
    2. เพื่อให้ผู้บริหารหัวหน้างานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรณ์มนุษย์ได้เตรียมตัวก่อนกฎหมาย

บังคับใช้
    3. ให้ผู้บริหารหัวหน้างานได้วางแผนและดําเนินการระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เนื้อหาการบรรยาย

วัตถุประสงค์

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved