top of page
หลักสูตรอบรม เจาะลึกการประยุกต์ใช้ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562.jpg

หลักสูตร เจาะลึกการประยุกต์ใช้
พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

หลักการและเหตุผล

          พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 หรือกฎหมาย PDPA ประกาศ

ใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 มีผลบังคับใช้ท้องฉบับใน

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) หมายความว่าข้อมูล

เกี่ยวกับบุคคลซึ่ง ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทาง อ้อม แต่

ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึง แก่กรรม โดยในกฎหมายนี้จะมีบทบัญญัติ (PDPA) เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและบทบัญญัติ เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งบทกำหนดโทษทีเกี่ยวข้องบทบัญญัติเกี่ยวกับการ

ร้องเรียนองค์กรมีความเข้าใจอย่างไร? พ.ร.บ. นี้มีผลกระทบต่อองค์กรอย่างไรเพื่อ

ให้ผู้บริหาร หัวหน้างานได้วางแผน ปรับตัว และ เตรียมความพร้อม

วัตถุประสงค์

      1)  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และความเข้าใจ ในสาระสำคัญของ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และปฏิบัติให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

      2)  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และความเข้าใจในมาตรการทั่วไปและมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่จำเป็นต้องนำมาใช้งานกับองค์กร

      3)  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และความเข้าใจ ในการใช้งานข้อมูล

ส่วนบุคคล ของแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้องภายในบริษัท ให้มีความมั่นคงปลอดภัย สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

      4)  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมฝึกวิเคราะห์กรณีศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามกฎหมาย และนำทักษะนั้นไปปรับใช้งานกับองค์กรของตนเอง

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

อบรม-พรบ-คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล-ชลบุรี05.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้เข้าอบรม เข้าใจ หลักการ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562 (PDPA)และกระทบที่เกิดขึ้นจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล

02.png

ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HR) / พนักงาน เตรียมความพร้อม สำหรับ ก่อนกฎหมายบังคับใช้ เพื่อสอดคล้องกับกฎหมายและนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท (PDPA)

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / ฝ่ายบุคคล HR / เจ้าของกิจการ / พนักงานหรือผู้ที่สนใจ

 
ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้จัดการ.png

ผู้จัดการ

ผู้ประกอบการ.png

เจ้าของกิจการ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

อธิบายเนื้อหาการสอน
เจาะลึกการประยุกต์ใช้ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ปัจจุบันมีการใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 (PDPA) ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ลูกค้า ลูกจ้าง

หรือผู้ใช้บริการ รวมถึงบุคคลอื่นที่มีส่วนในการติดต่อประสานงาน ดังนั้น ผู้ประกอบการ จึงจำเป็นต้องควรระวังในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล PDPA เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดข้อมูล และทำให้เกิดฟ้องร้องคดีได้ หลักสูตรนี้ ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรม

มีความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งาน เพื่อสอดคล้องตาม กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

ผู้ควบคุมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล PDPA

รูปแบบการฝึกอบรม

 
topp-1-03.jpg

หัวข้อการฝึกอบรม

1.png

ข้อมูลส่วนบุคคล PDPA (Personal Data)

คืออะไร ?

2.png

การบริหารข้อมูล ส่วนบุคคล การเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือกระทําการใดๆ ต่อข้อมูลส่วนบุคคล

3.png

นายจ้างและ HR เกี่ยวข้องอย่างไร

วางแผน เตรียมรับมืออย่างไร

4.png

นายจ้างมีหน้าที่เกี่ยวกับข้อมูล

ส่วนบุคคล อย่างไร

5.png

“สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”

6.png

ที่ส่งผลกระทบต่อพระราชบัญญัติคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่นายจ้างและ HR ต้องทราบ

7.png

ผลการฝ่าฝืน ความรับผิด ทางแพ่ง

8.png

ทางอาญา และบทลงโทษ

วันอบรม

หลักสูตร เจาะลึกการประยุกต์ใช้
พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ (On-line) ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไลน์

เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

1

หลักสูตร เจาะลึกการประยุกต์ใช้ พรบ. คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (รุ่น 29)

กันยายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

6

หลักสูตร เจาะลึกการประยุกต์ใช้ พรบ. คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (รุ่น 30)

ตุลาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

6

หลักสูตร เจาะลึกการประยุกต์ใช้ พรบ. คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (รุ่น 31)

พฤศจิกายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

8

หลักสูตร เจาะลึกการประยุกต์ใช้ พรบ. คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (รุ่น 32)

ธันวาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

พรบ. คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

การที่องค์กรปฏิบัติตาม พรบ. (PDPA) ไม่ใช่เพียงเพราะกฎหมายบังคับไว้เท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่ทุกองค์กร
ต้องให้ความสำคัญ เพราะการช่วย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ของลูกค้า เพื่อไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว
ถือว่าเป็นการปกป้องข้อมูล ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์อาจหาญ กันนุลา_edited.jpg
อาจารย์อาจหาญ กันนุลา

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การเพิ่มผลผลิต, มาตรฐานสากล ISO มากกว่า 20 ปี

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

ภาพบรรยากาศ
การฝึก
อบรม

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง

อบรม-พรบ-คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล-ชลบุรี08.jpg