top of page
อบรม-การบริหารจัดการกระบวนการผลิต-ด้วยหลักการ-LEAN.jpg

หลักสูตร การบริหารจัดการ

กระบวนการผลิตด้วยหลักการ LEAN

 

หลักการและเหตุผล

           การขับเคลื่อนการผลิตไปส่ระบบลีน เพื่อคุณภาพสูงสุด ต้นทุนต่ำสุด และปลอดภัยที่สุด โดยใช้เวลาในกระบวนการจนถึงการส่งมอบให้กับลูกค้าให้น้อยที่สุด และเพื่อความมั่นคงระยะยาวขององค์กร (Driving Manufacturing to LEAN for highest quality, lowest cost, shortest lead time, and safest)
        การผลิตแบบ LEAN หมายความว่าอย่างไร? จะเริ่มต้นที่จุดไหน (What is the meaning of LEAN Manufacturing? Where should begin?)
        วิเคราะห์ปัญหาโดยการสร้าง Value Stream Mapping เพื่อค้นหาจุดคอขวด และปรับปรุง (Analyze flowing bottlenecks by value stream mapping)
        จะพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถในระบบ LEAN ได้อย่างไร (How to develop employees to LEAN working processes?)
        สร้างวัฒนธรรมการค้นหา-บ่งชี้ ขั้นตอนงานที่ไม่มีประโยชน์ (NVA) และปรับปรุงแก้ไข (Building organization culture to analyze Non Value Added working activities and improvement)
        วิธีใช้เครื่องมือคุณภาพเบื้องต้น 7 อย่างที่ได้รับการพัฒนาขึ้น เช่น (Seven QC Tools, eg, Brainstorming, Pareto chart, Why-Why-analysis)
        อะไร คือปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จในการนำแนวทางต่าง ๆ ของแนวคิดแบบ LEAN มาปฏิบัติอย่างยั่งยืน (What are sustainable key success factors to implement LEAN working process?)
        จาก 7 Wastes ในยุคเริ่มต้นของ TPS จนพัฒนาไปเป็น 8 Wastes เพื่อให้เหมาะกับยุคสมัยที่กำลังจะเปลี่ยนไป (From 7 Wastes at the beginning era of TPS, then developed to 8 Wastes and currently when we are going to the Industry 4.0 the wastes have been developed to 8 Wastes to meet the changing industrial era.)

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านบริหารการเพิ่มผลผลิต และการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิ

ภาพ

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การบริหารจัดการกระบวนการผลิต ด้วยหลักการ LEAN และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

3-อบรม การบริหารจัดการกระบวนการผลิต ด้วยหลักการ LEAN และ Six Zigma.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

วัตถุประสงค์

01.png

เพื่อให้องค์กรผู้เข้าร่วมสัมมนาตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนรูปการผลิตไปสู่ LEAN

02.png

ทราบกระบวนการขั้นตอนการเลิกจ้าง
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

03.png

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนารู้ว่าจะเริ่มต้นทำ LEAN
ที่จุดไหน ทำอย่างไร

4-4.png

เพื่อเพิ่มระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้กับองค์กรเพื่อผลกำไรที่ดีขึ้น

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / และพนักงานหรือผู้ที่สนใจ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร จัดการผลิตแบบลีน

 
ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

รวมตัวช่วย Upskill จาก Toppro

รับมือกับ ธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพิ่มเติมทักษะอบรมพนักงาน ที่มีอยู่เดิม ด้วยทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องหรือองค์ความรู้ที่ใหม่กว่าทำให้แข็งแกร่งขึ้น ทำงานได้มีประสิทธิภาพขององค์กร

เคล็ดลับการนำ KAIZEN มาใช้งานในองค์กร

กลยุทธ์การลดต้นทุนปัจจัยการผลิตและเทคนิคการลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

วันอบรม

หลักสูตร การบริหารจัดการ
กระบวนการผลิตด้วยหลักการ LEAN

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ (On-line) ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไลน์

เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

29

หลักสูตร การบริหารจัดการกระบวนการผลิต ด้วยหลักการ LEAN (รุ่น 9)

กันยายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

27

หลักสูตร การบริหารจัดการกระบวนการผลิต ด้วยหลักการ LEAN (รุ่น 10)

ตุลาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

23

หลักสูตร การบริหารจัดการกระบวนการผลิต ด้วยหลักการ LEAN (รุ่น 11)

พฤศจิกายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

22

หลักสูตร การบริหารจัดการกระบวนการผลิต ด้วยหลักการ LEAN
(รุ่น 12)

ธันวาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png
business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

การบริหารจัดการกระบวนการผลิต ด้วยหลักการ LEAN

ระบบลีน (LEAN) คือ การปรับการทำงานในโรงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการลดสิ่งที่ไม่เกิดมูลค่าหรือ Waste

โดยนำหลักการลีนนำมาใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อลดความสูญเปล่าในองค์กรไปทางเดียวกัน

 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงใน ด้านบริหารการเพิ่มผลผลิต ในอุตสาหกรรม

และผู้เชี่ยวชาญด้าน กิจกรรม 5ส , Kaizen, 7 QC Tools, การปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้นและการพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ด้านระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์อาจหาญ กันนุลา_edited.jpg
อาจารย์อาจหาญ กันนุลา

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การเพิ่มผลผลิต, มาตรฐานสากล ISO มากกว่า 20 ปี

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

ภาพบรรยากาศ
การฝึก
อบรม

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง

1-อบรม การบริหารจัดการกระบวนการผลิต ด้วยหลักการ LEAN และ Six Zigma.jpg