top of page
การบริหารจัดการกระบวนการผลิต-ด้วยหลักการ-LEAN.jpg

หลักสูตร การบริหารจัดการกระบวนการผลิต ด้วยหลักการ LEAN (LEAN Management)

หน้าที่หลักของการบริหารจัดการลีน "Lean Management" องค์กรสามารถลดค่าใช้จ่าย ลดเวลาในการผลิต และเพิ่มคุณภาพของสินค้าหรือบริการได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ที่สำคัญในการพัฒนาและเติบโตของธุรกิจในระยะยาว

 

หลักการและเหตุผล

         การขับเคลื่อนการผลิตไปสู่ระบบลีน เพื่อคุณภาพสูงสุด ต้นทุนต่ำสุด และปลอดภัยที่สุด โดยใช้เวลาในกระบวนการจนถึงการส่งมอบให้กับลูกค้าให้น้อยที่สุด และเพื่อความมั่นคงระยะยาวขององค์กร (Driving Manufacturing to LEAN for highest quality, lowest cost, shortest lead time, and safest)

         การผลิตแบบ LEAN หมายความว่าอย่างไร? จะเริ่มต้นที่จุดไหน (What is the meaning of LEAN Manufacturing? Where should begin?)

         วิเคราะห์ปัญหาโดยการสร้าง Value Stream Mapping เพื่อค้นหาจุดคอขวดและปรับปรุง (Analyze flowing bottlenecks by value stream mapping)

         จะพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถในระบบ LEAN ได้อย่างไร (How to develop employees to LEAN working processes?)

         สร้างวัฒนธรรมการค้นหา-บ่งชี้ ขั้นตอนงานที่ไม่มีประโยชน์ (NVA) และปรับปรุงแก้ไข (Building organization culture to analyze Non Value Added working activities and improvement )

         วิธีใช้เครื่องมือคุณภาพเบื้องต้น 7 อย่างที่ได้รับการพัฒนาขึ้น เช่น (Seven QC Tools, eg, Brainstorming, Pareto chart, Why-Why-analysis)

         อะไร คือ ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จในการนำแนวทางต่าง ๆ ของแนวคิดแบบ LEAN มาปฏิบัติอย่างยั่งยืน (What are sustainable key success factors to implement LEAN working process?)

         จาก 7 Wastes ในยุคเริ่มต้นของ TPS จนพัฒนาไปเป็น 8 Wastes เพื่อให้เหมาะกับยุคสมัยที่กำลังจะเปลี่ยนไป (From 7 Wastes at the beginning era of TPS, then developed to 8 Wastes and currently when we are going to the Industry 4.0 the wastes have been developed to 8 Wastes to meet the changing industrial era.)

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ

ด้านบริหารการเพิ่มผลผลิต และ

การปรับปรุงการทำงานให้มี

ประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การบริหารจัดการกระบวนการผลิต ด้วยหลักการ LEAN และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

วัตถุประสงค์

01.png

เพื่อให้องค์กรผู้เข้าร่วมสัมมนาตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนรูปการผลิตไปสู่ LEAN (Stimulate participated organizations realize the necessitate of changing to Lean)

02.png

LEAN มุ่งขจัดความสูญเสีย 8 ประการ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ และลดเวลางาน (The aim of LEAN is to eliminate 8 deadly wastes)

03.png

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนารู้ว่าจะเริ่มต้นทำ LEAN ที่จุดไหน ทำอย่างไร (Enable participants to know where to start LEAN process and how to implement)

4-4.png

เพื่อเพิ่มระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรเพื่อผลกำไรที่ดีขึ้น (Increasing competitiveness and profitability)

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / ฝ่ายบุคคล / คณะกรรมการ KAIZEN / พนักงาน / เจ้าของกิจการ หรือผู้ที่สนใจ

 
ผู้บริหาร-icon.png

ผู้บริหาร

หัวหน้างาน-icon.png

หัวหน้างาน

เจ้าของธุรกิจ-icon.png

ฝ่ายบุคคล

ฝ่าย-hr-ทรัพยากรมนุษย์.png

คณะกรรมการ Kaizen

ผู้บริหารด้านค่าจ้างเงินเดือน-icon1.png

พนักงาน
หรือผู้ที่สนใจ

รวมตัวช่วย Upskill จาก Toppro

รับมือกับ ธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพิ่มเติมทักษะอบรมพนักงาน ที่มีอยู่เดิม ด้วยทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องหรือองค์ความรู้ที่ใหม่กว่าทำให้แข็งแกร่งขึ้น ทำงานได้มีประสิทธิภาพขององค์กร

เคล็ดลับการนำ KAIZEN มาใช้งานในองค์กร

กลยุทธ์การลดต้นทุนปัจจัยการผลิตและเทคนิคการลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

วันอบรม

หลักสูตร การบริหารจัดการกระบวนการผลิต ด้วยหลักการ LEAN (LEAN Management)

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม On-line ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไลน์

เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

11

หลักสูตร การบริหารจัดการกระบวนการผลิต ด้วยหลักการ LEAN (LEAN Management)

มิถุนายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

15

หลักสูตร การบริหารจัดการกระบวนการผลิต ด้วยหลักการ LEAN (LEAN Management)

กรกฎาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

6

หลักสูตร การบริหารจัดการกระบวนการผลิต ด้วยหลักการ LEAN (LEAN Management)

สิงหาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

11

หลักสูตร การบริหารจัดการกระบวนการผลิต ด้วยหลักการ LEAN (LEAN Management)

กันยายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

11

หลักสูตร การบริหารจัดการกระบวนการผลิต ด้วยหลักการ LEAN (LEAN Management)

ตุลาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

13

หลักสูตร การบริหารจัดการกระบวนการผลิต ด้วยหลักการ LEAN (LEAN Management)

พฤศจิกายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

2

หลักสูตร การบริหารจัดการกระบวนการผลิต ด้วยหลักการ LEAN (LEAN Management)

ธันวาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png
business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงใน ด้านบริหารการเพิ่มผลผลิต ในอุตสาหกรรม

และผู้เชี่ยวชาญด้าน กิจกรรม 5ส , Kaizen, 7 QC Tools, การปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้น

และการพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ด้านระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์ธัญญ์นรี--เมฆวัน-toppro.jpg
อาจารย์ธัญญ์นรี เมฆวัน

วิทยากรที่ปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน Supervisory Skill

และ ผจก.ฝ่ายฝึกอบรม

& ผจก.ฝ่ายขายและการตลาด

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

ภาพบรรยากาศ
การฝึก
อบรม

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง

หลักสูตรอบรม-งานบริหารทรัพยากรมนุษย์-มือใหม่-เพื่อก้าวสู่-HR-มืออาชีพ-7.jpg
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

มีบริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

 

Onsite  |  Online

บริการจัดฝึกอบรม ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม และด้านระบบมาตรฐานสากล ISO โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อ

เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร