top of page
อบรม-การพัฒนาภาวะผู้นำ-สำหรับ-Supervisor-ขึ้นไป.jpg

หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development) สำหรับ Supervisor ขึ้นไป

 

หลักการและเหตุผล

         การพัฒนาความรู้ ทักษะสำหรับหัวหน้างานมีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร เนื่องด้วยเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดพนักงานระดับปฏิบัติการมากที่สุด การสร้างความตระหนักถึงบทบาทของตนที่เปลี่ยนไป จากผู้ปฏิบัติงานประสิทธิผลสูงไปสู่การเป็นผู้นำทีมงาน ที่วิธีบริหารงานนั้นจะส่งผลต่อบรรยากาศการทำงาน และผลการปฏิบัติงานของทีมงาน ตลอดจนสามารถรักษาพนักงานที่ดีไว้กับองค์กรนั้น จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งหลักสูตรนี้ มุ่งพัฒนาหัวหน้างาน ให้ตระหนักถึงความสำคัญและทราบบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองในฐานะหัวหน้างาน แสดงพฤติกรรมหัวหน้างานที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจจากสมาชิกในทีมงาน เข้าใจในความแตกต่างของแต่ละบุคคล ในมิติของแรงจูงใจและความสามารถ เพื่อสามารถกำหนดวิธีพัฒนา ถ่ายทอดความรู้ และฝึกทักษะอย่างเหมาะสมกับทีมงาน

แต่ละบุคคล

วัตถุประสงค์

      1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจความหมายของผู้นำและภาวะผู้นำ

      2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักและค้นพบตัวเองพัฒนาสู่การมีภาวะผู้นำ

      3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงปัญหาและการตัดสินใจในบทบาทของหัวหน้างาน

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development) สำหรับ Supervisor ขึ้นไป และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง

ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

หลักสูตร-9ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ-ชลบุรี10.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

สามารถนำความรู้ และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรม มาพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ ตำแหน่งหน้าที่การงาน และนำองค์การไปสู่ความเจริญเติบโต

02.png

สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะที่ได้รับจาก
การฝึกอบรม ในการเปลี่ยนวิธีคิดของตนเอง ให้เกิดกระบวนทัศน์ใหม่ในการใช้ชีวิต เพื่อเปลี่ยนชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / พนักงาน หรือผู้ที่สนใจ

ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

Module 1
บทบาทที่เปลี่ยนไปในฐานะ
หัวหน้างานยุคใหม่

    1.1) ผู้นำยุคใหม่เป็นอย่างไร?

การเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนา

ภาวะผู้นำ
    1.2) แนวคิดของผู้นำยุคใหม่

การปรับตัวขององค์กรสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

4.png

Module 4
การบริหารจัดการ
สำหรับ ผู้นำองค์กร

   4.1)  Competency Management สมรรถนะการบริหารจัดการสำหรับผู้นำองค์กร
   4.2) การคิดเชิงบวกและการคิดเชิงรุกเพื่อความสำเร็จ
   4.3) เข้าใจความแตกต่าง สู่การยอมรับความแตกต่าง

2.png

Module 2
ประโยชน์ที่ได้จากการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานที่
มีประสิทธิภาพ

    2.1)  ทฤษฎีมาสโลว์ กับ ลำดับขั้นความต้องการ (Maslow Needs)
    2.2)  เทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บริหารจัดการงานกับคน
สู่การเป็นผู้นำยุคใหม่
    2.3) SWOT Analysis

5.png

Module 5
การกําหนดวิธีบริหาร 
และพัฒนาบุคลากรที่ตรงจุด

    5.1) การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ของผู้นำ
    5.2) คุณลักษณะเฉพาะของผู้มีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
    5.3) การสร้างมนุษยสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา
    5.4) คุณลักษณะของบุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

3.png

Module 3
คุณลักษณะหัวหน้างาน
ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจจากสมาชิกทีมงาน

    3.1)  Teamwork Management การบริหารทีมงาน
    3.2) ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน

เป็นทีม
    3.3) Leader as Coach การพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

6.png

Module 6
ถาม-ตอบ สรุป ประเมินผล
แบบทดสอบหลังอบรม
(Post-Test) กล่าวปิดอบรม

.

วันอบรม

หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development) สำหรับ Supervisor ขึ้นไป

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ (ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ และเขตพื้นที่อื่น ๆ ได้ด้านล่างนี้)

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

โปรโมชั่น มา 4 จ่าย 3

21

สิงหาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development) สำหรับ Supervisor ขึ้นไป

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,900.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

19

กันยายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development) สำหรับ Supervisor ขึ้นไป

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,900.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

4

ตุลาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development) สำหรับ Supervisor ขึ้นไป

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,900.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

19

พฤศจิกายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development) สำหรับ Supervisor ขึ้นไป

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,900.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

18

ธันวาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development) สำหรับ Supervisor ขึ้นไป

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,900.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png
icon-1.png
icon-3.png
business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development) สำหรับ Supervisor ขึ้นไป

กระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความพยายามในการสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงสำหรับการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพและมีอิทธิพลในองค์กรการพัฒนาภาวะผู้นำไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความเชี่ยวชาญ แต่ยังเป็นกระบวนการที่ต้องเกิดการปรับตัวและการพัฒนาต่อเนื่องตลอดเวลาเพื่อรักษาความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร

 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์ธัญญ์นรี--เมฆวัน-toppro.jpg
อาจารย์ธัญญ์นรี เมฆวัน

วิทยากรที่ปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน Supervisory Skill

และ ผจก.ฝ่ายฝึกอบรม

& ผจก.ฝ่ายขายและการตลาด

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

ภาพบรรยากาศ
การฝึก
อบรม

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง

อบรม-9ทักษะ-สำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ-9skill-ชลบุรี 2564-2565-08.jpg