top of page
อบรม-กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานและผู้บริหารควรรู้.jpg

หลักสูตร กฎหมายแรงงาน
ที่หัวหน้างาน และ ผู้บริหารควรรู้

หลักการและเหตุผล

           ตอบประเด็นปัญหาด้านแรงงานที่ผู้บริหารควรรู้ พร้อมบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการที่มีผลกระทบด้านแรงงาน พร้อมทั้ง อัพเดท กฎหมายแรงงานใหม่ล่าสุด ที่มีการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งอธิบายแนวทางแก้ไข ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับที่มีผลกระทบกับการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมายใหม่

ซึ่งจะช่วยให้สามารถบริหารคนในองค์กรได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิผล

           ทั้งนี้ ผู้บริหาร จะได้เรียนรู้การบริหารจัดการบุคคลากร โดยเข้าใจบทบาทหน้าที่ ตามกฎหมายแรงงาน และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น การลงโทษ

ทางวินัย การลา ประเภทต่าง ๆ ที่เป็นไปตามกฎหมาย ไม่ขัดต่อ พรบ.คุ้มครองแรงงาน และพรบ. แรงงานสัมพันธ์

วัตถุประสงค์

       1)  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถมีความรู้ ความเข้าใจต่อเรื่องกฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน/ผู้บริหารควรรู้

       2)  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้กฎหมายแรงงานที่ได้ ไปใช้ในการในการบริหาร จัดการได้อย่างถูกต้อง

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี กฎหมายแรงงานสำหรับหัวหน้างานและผู้บริหารต้องรู้ ทำWorkshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

อบรม กฎหมายแรงงาน.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้เข้าอบรมได้ความรู้ ด้านกฎหมายแบบเจาะลึก
เรื่องกฎหมายแรงงานที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน

02.png

แนวทางการลดความเสี่ยงด้านแรงงานสัมพันธ์
และการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน

03.png

ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กฎหมายแรงงานได้อย่างเหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

นายจ้าง / ลูกจ้าง / ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงานหรือผู้ที่สนใจ

 
ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

ผู้จัดการ.png

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ประกอบการ.png

 เจ้าของกิจการ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

หลักสูตร กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน
และผู้บริหารควรรู้

หลักสูตรอบรมนี้ เป็นสิ่งที่องค์กรให้ความสำคัญ และควรคำนึงถึง กฎหมายแรงงานที่ถูกต้อง

เพื่อสอดคล้องตามกฎหมายแรงงาน ที่หัวหน้างาน ผู้บริหารควรรู้ หลักสูตรอบรมนี้จึงออกแบบมาเพื่อให้ผู้อบรม

เข้าใจว่ากฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับด้านแรงงาน หัวหน้างานและผู้บริหารหรือ Hr ควรรู้ ต้องปฏิบัติอย่างไร

ไม่ว่าเป็นสวัสดิการต่างๆ การจ่ายค่าชดเชย บทลงโทษ และอื่นๆ

อบรม กฎหมายแรงงานสำหรับงานบุคคล

อบรม กฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหาร

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

เจาะลึก และ up date กฎหมายคุ้มครองแรงงาน

2.png

ตีความ และวิเคราะห์กฎหมายคุ้มครองแรงงานที่สำคัญและพบบ่อย

3.png

วิเคราะห์กฎหมายเรียงมาตรา เน้นมาตราที่ผิดกันมาก

4.png

ตัวอย่างข้อพิพาทแรงงาน และการป้องกัน ตามคำพิพากษาศาลฎีกา

5.png

วิธีการจัดทำข้อบังคับการทำงานที่ใช้ได้จริงพร้อมตัวอย่าง

6.png

หลักการเขียนหนังสือเตือน หนังสือเลิกจ้างพร้อมตัวอย่าง

วันอบรม

หลักสูตร กฎหมายแรงงาน
ที่หัวหน้างาน และ ผู้บริหารควรรู้

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงพร้อมยกตัวอย่าง
และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ (On-line) และ (On-Site) ด้านล่างนี้)

13

หลักสูตร กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และ ผู้บริหาร ควรรู้ 
(รุ่น 7)

กันยายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

19

หลักสูตร กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และ ผู้บริหาร ควรรู้   
(รุ่น 8)

ตุลาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

20

หลักสูตร กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และ ผู้บริหาร ควรรู้
(รุ่น 9)

พฤศจิกายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

18

หลักสูตร กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และ ผู้บริหาร ควรรู้
(รุ่น 10)

ธันวาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png
online.png
onsite.png
เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png
business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานและผู้บริหารควรรู้

กฎหมายคุ้มครองแรงงานจึงจำเป็นสำหรับทุกองค์กร เพื่อให้หัวหน้างาน, ผู้บริหาร ต้องรู้และทราบถึง

กฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้าง หรือสถานประกอบการ รวมทั้งมาตรการที่กำหนด

เกี่ยวกับกฎหมาย วันเวลาการทำงาน วันหยุด วันลา หรือการเลิกจ้างที่ต้องจ่ายค่าชดเชย และค่าตอบแทบประเภทต่างๆ

ทั้งนี้เพื่อให้สามารถใช้งาน และการประกอบกิจการ กับแรงงานสัมพันธ์ระหว่าง นายจ้างและลูกจ้างเป็นไปได้อย่างเหมาะสม

 
 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์ธัญญ์นรี--เมฆวัน-toppro.jpg
อาจารย์ธัญญ์นรี เมฆวัน

วิทยากรที่ปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน Supervisory Skill

และ ผจก.ฝ่ายฝึกอบรม

& ผจก.ฝ่ายขายและการตลาด

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

ภาพบรรยากาศ
การฝึก
อบรม

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง

หลักสูตรอบรม-กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานและผู้บริหารควรรู้-05.jpg