top of page
อบรมกฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน-และ-ผู้บริหาร-ควรรู้.jpg

หลักสูตร กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และ ผู้บริหาร ควรรู้ (Labour law for Supervisor & Manager)

 

หลักการและเหตุผล

          ตอบประเด็นปัญหาด้านกฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานและผู้บริหารควรรู้

พร้อมบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการที่มีผลกระทบด้านแรงงาน พร้อมทั้ง อัปเดต

 กฎหมายแรงงานใหม่ล่าสุด ที่มีการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งอธิบายแนวทางแก้ไข ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับที่มีผลกระทบกับการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมายใหม่

ซึ่งจะช่วยให้สามารถบริหารคนในองค์กรได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิผล

          ทั้งนี้ หัวหน้างานและผู้บริหาร จะได้เรียนรู้การบริหารจัดการบุคคลากร โดยเข้าใจบทบาทหน้าที่ ตามกฎหมายแรงงาน และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น การลงโทษทางวินัย การลา ประเภทต่าง ๆ ที่เป็นไปตามกฎหมาย ไม่ขัดต่อ พรบ.คุ้มครองแรงงาน และพรบ. แรงงานสัมพันธ์

วัตถุประสงค์

      1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจต่อเรื่องกฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานและผู้บริหารควรรู้

      2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายแรงงาน ไปใช้ในการในการบริหารจัดการและประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมเพื่อบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรได้

      3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีแนวทางการลดความเสี่ยงด้านแรงงานสัมพันธ์ และการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และ ผู้บริหาร ควรรู้ และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

อบรม กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานและผู้บริหารควรรู้.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

รูปแบบการฝึกอบรม

01.png

ผู้อบรมสามารถนำความรู้ 9 ทักษะของหัวหน้างานไปพัฒนา ปรับปรุงบทบาท หน้าที่การเป็นหัวหน้างานของตนเอง

02.png

ผู้อบรมมีมุมมอง และทัศนคติที่ดีต่อบทบาทของตนเองในการขับเคลื่อนองค์กร

03.png

ผู้อบรมสามารถเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายขององค์กรและเป็นผู้นำที่ดีสำหรับลูกน้อง

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / เจ้าของกิจการ / พนักงานฝ่ายบุคคล / หรือผู้ที่สนใจ

ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

ผู้จัดการ.png

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ประกอบการ.png

 เจ้าของกิจการ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

หลักสูตร กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน
และผู้บริหารควรรู้

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

วันอบรม

หลักสูตร กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน
และผู้บริหาร ควรรู้

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงพร้อมยกตัวอย่าง
และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ (On-line) และ (On-Site) ด้านล่างนี้)

18

หลักสูตร กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และ ผู้บริหาร ควรรู้ (Labour law for Supervisor & Manager)

มิถุนายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

15

หลักสูตร กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และ ผู้บริหาร ควรรู้ (Labour law for Supervisor & Manager)

กรกฎาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

16

หลักสูตร กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และ ผู้บริหาร ควรรู้ (Labour law for Supervisor & Manager)

สิงหาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

16

หลักสูตร กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และ ผู้บริหาร ควรรู้ (Labour law for Supervisor & Manager)

กันยายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

18

หลักสูตร กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และ ผู้บริหาร ควรรู้ (Labour law for Supervisor & Manager)

ตุลาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

14

หลักสูตร กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และ ผู้บริหาร ควรรู้ (Labour law for Supervisor & Manager)

พฤศจิกายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

16

หลักสูตร กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และ ผู้บริหาร ควรรู้ (Labour law for Supervisor & Manager)

ธันวาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png
online.png
onsite.png
เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png
business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานและผู้บริหารควรรู้

(Labour law for Supervisor & Manager)

 

เน้นการให้ความรู้และความเข้าใจที่เป็นประโยชน์แก่หัวหน้างานและผู้บริหารในการจัดการกับปัญหาแรงงานที่เกี่ยวกับกฎหมาย ซึ่งจะส่งผลต่อความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างเป็นระบบ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์ธัญญ์นรี--เมฆวัน-toppro.jpg
อาจารย์ธัญญ์นรี เมฆวัน

วิทยากรที่ปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน Supervisory Skill

และ ผจก.ฝ่ายฝึกอบรม

& ผจก.ฝ่ายขายและการตลาด

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

ภาพบรรยากาศ
การฝึก
อบรม

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง

อบรม-9ทักษะ-สำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ-9skill-ชลบุรี 2564-2565-08.jpg