top of page
อบรม-การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่องด้วย-KAIZEN.jpg

หลักสูตร การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิต

อย่างต่อเนื่องด้วย KAIZEN

 

หลักการและเหตุผล

         ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่องโดยทุกคนมีส่วนร่วม หมายถึง การทำงานให้ดีขึ้นกว่าเดิม ทีละเล็กทีละน้อย ซึ่งเป็นแนวคิดที่นำมาใช้ในการบริหารการจัดการอย่างมีประสิทธิผล โดยมุ่งปรับปรุงวิธีการ มีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน บุคลากรทุกระดับ ร่วมกันปรับปรุง แสวงหาแนวทาง

ใหม่ ๆ เพื่อทำให้วิธีการทำงานให้ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง บริษัทที่ประสบความสำเร็จ จึงมักนำเอาแนวคิดของ KAIZEN คือการยอมรับว่าการบริหารให้ประสบผลสำเร็จจะต้องแสวงหาวิธีการ ที่จะทำให้ลูกค้าพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้า พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงาน เพื่อหยุด ลด และ เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน

ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะ KAIZEN จะบอกให้ท่านรู้ว่ายังคงมี “เรื่องที่ควรทํา แต่ยัง

ไม่ได้ทํา” อยู่อีกมากในกระบวนการทํางานในองค์กรของท่าน

วัตถุประสงค์

      1)  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ เข้าใจและตระหนักเห็นความสำคัญการปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ด้วย KAIZEN

      2)  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักเทคนิคการจัดกิจกรรมการปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ด้วย KAIZEN ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ

ด้านบริหารการเพิ่มผลผลิต และ

การปรับปรุงการทำงานให้มี

ประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง​ด้วย KAIZEN (ไคเซ็น) และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

หลักสูตร-ปรับปรุงงาน-ไคเซ็น-(อบรม-การเพิ่มผลผลิต-kaizen)-1.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการการจัดกิจกรรม การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ด้วย KAIZEN
 

02.png

อบรมสามารถนำการจัดกิจกรรมการปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ด้วย KAIZENประยุกต์ใช้ได้แบบมีส่วนร่วม

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / ฝ่ายบุคคล / คณะกรรมการ KAIZEN / พนักงานหรือผู้ที่สนใจ

ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

ผู้จัดการ.png

ฝ่ายบุคคล

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

เคล็ดลับการนำ KAIZEN มาใช้งานในองค์กร

การทำงานแบบ kaizen ทุกวันนี้มีการแข่งขันการทำธุรกิจมากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการหลายท่านต้องมองหาแนวทาง

การลดต้นทุนแต่ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพการทำงาน โดยมุ่งเน้นลดขั้นตอนการทำงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน

ให้สูงขึ้นซึ่งเรามีเคล็ดลับการนำ KAIZEN (ไคเซ็น) มาใช้ในองค์กรให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาและปรับปรุง Kaizen อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานภายในองค์กร

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

หัวข้อการฝึกอบรม

1.png

ไคเซ็น (Kaizen) คืออะไร?

2.png

ระบบข้อเสนอแนะแบบไคเซ็นใน

การปรับปรุงงาน

3.png

หลักการแนวคิด และขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมการค้นพบปัญหา (Hakken) ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการทดลองปฏิบัติตามขั้นตอนจริง

4.png

ขั้นตอนและเครื่องมือในการปรับปรุงงานและเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ด้วย KAIZEN

5.png

เทคนิคในการมองปัญหาแนวทางในการแก้ไขที่เกิดขึ้นได้ตรงจุด

6.png

Kaizen เพื่อการปรับปรุงและเพิ่มผลผลิต ด้วยเทคนิคการลดความสูญเสีย 7 ประการ

7.png

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตและวิธีการปรับปรุงงานโดยความคิดสร้างสรรค์ และworkshop

วันอบรม

หลักสูตร การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิต
อย่างต่อเนื่อง ด้วย KAIZEN

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ (On-line) ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไลน์

เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

13

หลักสูตร การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่องด้วย KAIZEN (รุ่น 26)

กันยายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

19

หลักสูตร การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่องด้วย KAIZEN (รุ่น 27)

ตุลาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

16

หลักสูตร การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่องด้วย KAIZEN (รุ่น 28)

พฤศจิกายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

18

หลักสูตร การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่องด้วย KAIZEN (รุ่น 29)

ธันวาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิต อย่างต่อเนื่องด้วย KAIZEN

การจัดกิจกรรมการปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ด้วย KAIZEN เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ กับงานที่ทำประจำในการปรับปรุงให้

พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทาง เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ง่าย สะดวกมากขึ้น

 
 
 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงใน ด้านบริหารการเพิ่มผลผลิต ในอุตสาหกรรม

และผู้เชี่ยวชาญด้าน กิจกรรม 5ส , Kaizen, 7 QC Tools, การปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้นและการพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ด้านระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์อาจหาญ กันนุลา_edited.jpg
อาจารย์อาจหาญ กันนุลา

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การเพิ่มผลผลิต, มาตรฐานสากล ISO มากกว่า 20 ปี

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

ภาพบรรยากาศ
การฝึก
อบรม

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง

หลักสูตร-ปรับปรุงงาน-ไคเซ็น-(อบรม-การเพิ่มผลผลิต-kaizen)-1.jpg