top of page
อบรม การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่องด้วย-KAIZEN.jpg

หลักสูตร การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิต อย่างต่อเนื่องด้วย KAIZEN

หลักสูตรเกี่ยวกับการปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตด้วยแนวคิด Kaizen จะเน้นการสอนและส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการทำงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักการและเครื่องมือของ ไคเซ็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ และผลผลิตในระบบงานต่าง ๆ ขององค์กร

 

หลักการและเหตุผล

        ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่องโดยทุกคนมีส่วนร่วม หมายถึง การทำงานให้ดีขึ้นกว่าเดิม ทีละเล็กทีละน้อย ซึ่งเป็นแนวคิดที่นำมาใช้ในการบริหารการจัดการอย่างมีประสิทธิผล โดยมุ่งปรับปรุงวิธีการ มีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน บุคลากรทุกระดับ ร่วมกันปรับปรุง แสวงหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อทำให้วิธีการทำงานให้ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง บริษัทที่ประสบความสำเร็จ จึงมักนำเอาแนวคิดของ KAIZEN คือการยอมรับว่าการบริหารให้ประสบผลสำเร็จจะต้องแสวงหาวิธีการ ที่จะทำให้ลูกค้าพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้า พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงาน เพื่อหยุด ลด และ เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะ KAIZEN จะบอกให้ท่านรู้ว่ายังคงมี “เรื่องที่ควรทํา แต่ยังไม่ได้ทํา” อยู่อีกมากในกระบวนการทํางานในองค์กรของท่าน

วัตถุประสงค์

      1)  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ เข้าใจและตระหนักเห็นความสำคัญการปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ด้วย KAIZEN

      2)  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักเทคนิคการจัดกิจกรรมการปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ด้วย KAIZEN ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ

ด้านบริหารการเพิ่มผลผลิต และ

การปรับปรุงการทำงานให้มี

ประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิต Kaizen (ไคเซ็น) และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

อบรม การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิต อย่างต่อเนื่องด้วย KAIZEN-1.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการการจัดกิจกรรม การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ด้วย KAIZEN

02.png

ผู้อบรมสามารถนำการจัดกิจกรรมการปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ด้วย KAIZENประยุกต์ใช้ได้แบบมีส่วนร่วม

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / ฝ่ายบุคคล / คณะกรรมการ KAIZEN / พนักงาน หรือผู้ที่สนใจ

 
ผู้บริหาร-icon.png

ผู้บริหาร

หัวหน้างาน-icon.png

หัวหน้างาน

ฝ่าย-hr-ทรัพยากรมนุษย์.png

ฝ่ายบุคคล

เจ้าของธุรกิจ-icon.png

เจ้าของกิจการ

พนักงานหรือผู้ที่สนใจ-icon.png

พนักงาน
หรือผู้ที่สนใจ

การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิต อย่างต่อเนื่องด้วย KAIZEN

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

ไคเซ็น (Kaizen) คืออะไร

2.png

ระบบข้อเสนอแนะแบบไคเซ็นใน

การปรับปรุงงาน

3.png

หลักการแนวคิด และขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมการค้นพบปัญหา (Hakken)

ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการทดลองปฏิบัติตามขั้นตอนจริง

4.png

ขั้นตอนและเครื่องมือในการปรับปรุงงาน

และเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง ด้วย KAIZEN

5.png

เทคนิคในการมองปัญหาแนวทางในการแก้ไขที่เกิดขึ้นได้ตรงจุด

6.png

ระบบข้อเสนอแนะแบบไคเซ็นใน

การปรับปรุงงาน

 

วันอบรม

หลักสูตร การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิต อย่างต่อเนื่องด้วย KAIZEN

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ (On-line) ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไลน์

เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png

  วันที่                                               หลักสูตร                                                     ราคา                       จองอบรม

16

หลักสูตร การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิต อย่างต่อเนื่องด้วย KAIZEN

กรกฎาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

7

หลักสูตร การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิต อย่างต่อเนื่องด้วย KAIZEN

สิงหาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

12

หลักสูตร การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิต อย่างต่อเนื่องด้วย KAIZEN

กันยายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

15

หลักสูตร การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิต อย่างต่อเนื่องด้วย KAIZEN

ตุลาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

14

หลักสูตร การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิต อย่างต่อเนื่องด้วย KAIZEN

พฤศจิกายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3

หลักสูตร การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิต อย่างต่อเนื่องด้วย KAIZEN

ธันวาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png
business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

การปรับปรุงและเพิ่มผลผลิต อย่างต่อเนื่องด้วย KAIZEN

Kaizen เป็นแนวคิดหรือวิธีการที่มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในองค์กร ซึ่งมาจากภาษาญี่ปุ่นโดยมีความหมายว่า "การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ไคเซ็น" มักถูกนำเข้าใช้ในองค์กรในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การผลิต บริการ และธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดการสูญเสียและต้นทุน และสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าโดยมีคุณภาพสูงสุด

 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์ธัญญ์นรี--เมฆวัน-toppro.jpg
อาจารย์ธัญญ์นรี เมฆวัน

วิทยากรที่ปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน Supervisory Skill

และ ผจก.ฝ่ายฝึกอบรม

& ผจก.ฝ่ายขายและการตลาด

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

ภาพบรรยากาศ
การฝึก
อบรม

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง

อบรม-9ทักษะ-สำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ-9skill-ชลบุรี 2564-2565-08.jpg
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

มีบริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

 

Onsite  |  Online

บริการจัดฝึกอบรม ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม และด้านระบบมาตรฐานสากล ISO โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อ

เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

(Human Resource Organization Development)

ด้านการเพิ่มผลผลิต
(Productivity)

ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO
(Quality System Standards)

หลักสูตรขายดี แนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง