top of page
หลักสูตรอบรม เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักการ Ho Ren So.jpg

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการประสานงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักการ Ho Ren So

หลักการและเหตุผล

          หากจะพูดถึง HORENSO เป็นแนวทางและเทคนิคการปฎิบัติที่มาจากประเทศญี่ปุ่น คำนี้จะเป็นที่รู้จักกันดี และถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย HORENSO มาจากคำว่า HOKOKU (โฮโกะกุ) หมายถึง รายงาน RENRAKU (เร็งระกุ) หมายถึง ติดต่อ และ SODAN (โซดัง) หมายถึง ปรึกษา ดังนั้น HORENSO จึง หมายถึง การรายงาน

การติดต่อ และ การปรึกษา ซึ่งการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อการลดความสูญเสีย ต้องเริ่มต้นด้วยการปรับความคิดและทัศนคติของคนในองค์กร ให้มีจิตสำนึกในงาน

ที่ตนเองทำและรับผิดชอบว่าถูกต้องหรือไม่ มีปัญหาหรือไม่ ต้องเป็นคนช่างสังเกต

มี Commonsense สังเกตเห็นสิ่งที่ผิดปกติที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งรายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อลดความสูญเสียต่อไป

วัตถุประสงค์

      1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และเข้าใจหลักการรายงาน การติดต่อ และ การปรึกษาตามหลักการ HORENSO

      2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักเทคนิค การสื่อสารสไตล์ญี่ปุ่น แบบ HORENSO ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ หลักการ Ho Ren So และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสาร หลักการ Ho Ren So.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการการทำงานและทีมงานตามหลักการ HORENSO (การสื่อแบบญี่ปุ่น)

02.png

ผู้อบรมสามารถนำวิธีการ HORENSO ไปใช้ในการสื่อสาร ติดต่อ และ การปรึกษาตามหลักการ HORENSO

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / เจ้าของกิจการ / พนักงาน หรือผู้ที่สนใจ

ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

ผู้จัดการ.png

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ประกอบการ.png

 เจ้าของกิจการ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

รวมตัวช่วย Upskill จาก Toppro

รับมือกับ ธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพิ่มเติมทักษะอบรมพนักงาน ที่มีอยู่เดิม ด้วยทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องหรือองค์ความรู้ที่ใหม่กว่าทำให้แข็งแกร่งขึ้น ทำงานได้มีประสิทธิภาพขององค์กร

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

ความเป็นมาแนวคิด และความสำคัญของ HORENSO

2.png

พื้นฐานมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันส่งผลต่อประสิทธิภาพ HORENSO

3.png

เทคนิคและกระบวนการของ HOKOKU

(โฮโกะกุ)

4.png

เทคนิคและกระบวนการของ RENRAKU (เร็งระกุ)

5.png

เทคนิคและกระบวนการของ SODAN

(โซดัง)

6.png

การประยุกต์ใช้ HORENSO ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันสไตค์ญี่ปุ่น

วันอบรม

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการประสานงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักการ Ho Ren So

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ (On-line) ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไลน์

เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

30

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการประสานงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักการ Ho Ren So  
(รุ่น 8)

สิงหาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

29

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการประสานงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักการ Ho Ren So  
(รุ่น 9)

กันยายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

30

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการประสานงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักการ Ho Ren So  
(รุ่น 10)

ตุลาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

30

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการประสานงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักการ Ho Ren So  
(รุ่น 11)

พฤศจิกายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

28

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการประสานงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักการ Ho Ren So  
(รุ่น 12)

ธันวาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png
business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

เทคนิคการสื่อสารและการประสานงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักการ Ho Ren So

Ho Ren So (โฮเรนโซ) ถือเป็นหัวใจที่สำคัญสำหรับการทำงาน การรายงาน การติดต่อสื่อสาร และการปรึกษา

ดังนั้น การสื่อสารแบบ Ho(報) ren(連) So(祖) ซึ่งเป็นทฤษฎีการทำงานของคนญี่ปุ่นที่จะช่วยเพิ่มความเข้าใจใน

การทำงานโดยเฉพาะการสื่อสารระหว่างหัวหน้าและลูกน้องให้ดียิ่งขึ้น

 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์อาจหาญ กันนุลา_edited.jpg
อาจารย์อาจหาญ กันนุลา

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การเพิ่มผลผลิต, มาตรฐานสากล ISO มากกว่า 20 ปี

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

ภาพบรรยากาศ
การฝึก
อบรม

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง

หลักสูตรอบรม-เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ-ด้วยหลักการ-Ho-Ren-So-2.jpg