top of page
อบรม-การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ.jpg

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการสื่อสารและ
การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล

         การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นความสำคัญที่องค์กร เป็นทักษะที่ต้องส่งเสริมในการทำงาน เพราะเป็นการสร้างความสำเร็จ โดยสามารถทำให้บุคคลสามารถทำงานร่วมกันและสามารถสร้างทีมงานให้เป็นทีมงานที่เข้มแข็ง สานความสัมพันธ์ ปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติเพื่อเป้าหมายและประโยชน์ขององค์กร มีพลังในการสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กรสามารถเปิดใจ เพื่อให้เกิดการรับรู้และเรียนรู้ในเชิงสร้างสรรค์ การทำงานเป็นเชิงบวก เพื่อลดความ

เครียดในการทำงานโดยสิ่งสำคัญคือการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันขององค์กรและสมาชิกคือความรู้สึกความมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของก็จะส่งถึงประสิทธิผลและการพัฒนาองค์กรต่อไปในอนาคต ซึ่งปัจจุบันองค์กรต่างๆเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ฯลฯ ความสำคัญที่จะทำให้สมาชิกแต่ละคนเกิดการตระหนักและเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวและการทำงานร่วมกันเป็นแบบพลังแห่งการทำงานเป็นทีม

วัตถุประสงค์

        1)  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

       2)  ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักความสำคัญของการสื่อสารในการประสานงานและการทำงานเชิงสร้างสรรค์สร้างทัศนคติเชิงบวก

       3)  เพื่อลดความเครียดและความกดดันในการทำงาน และแนวทางการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

       4)  ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญความสามัคคีของภาวะผู้นําและการทำงานเป็นทีม

       5)  ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ เข้าใจ หลักการของผู้ประสาน การสื่อสารที่จะนำไปปฏิบัติในเพิ่มขวัญและกำลังใจให้กับชีวิตและการทำงาน

       6)  ผู้เข้ารับการอบรมเห็นความสำคัญของเป้าหมายและสร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง

ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

การพัฒนาทักษะการสื่อสาร.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

รูปแบบการฝึกอบรม

01.png

เน้นการเรียนรู้เพื่อละลายพฤติกรรม  สร้างความสัมพันธ์ ลดช่องว่างและการปลุกการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ

02.png

เน้นการปลุกพลังคิดบวก  เรียนรู้วิธีปลดล็อกพลังลบอดีต กำจัดความเชื่อเดิมๆที่มันไม่สนับสนุนคุณปลุกพลังบวก ปลดล็อคศักยภาพ เพื่อสร้างพลังแห่งชีวิตและการทำงาน

03.png

Work shop  กลุ่มและรายงาน เพื่อสรุปสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้และกิจกรรม ถามตอบแลกเปลี่ยน
ซึ่งกัน

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / เจ้าของกิจการ / พนักงาน หรือผู้ที่สนใจ

ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

ผู้จัดการ.png

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ประกอบการ.png

เจ้าของกิจการ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน หรือผู้ที่สนใจ

ตัวอย่างการสอน
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการสื่อสารและ
การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

ICE BRAKING ละลายพฤติกรรม
สร้างความสัมพันธ์ ลดช่องว่างและ

การปลุกการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ

2.png

การพัฒนาทักษะการสื่อสาร และการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ จากพื้นฐานความแตกต่างของมนุษย์ (Generation) และสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในการทำงานร่วมกันในการทำงานยุคสมัยใหม่

3.png

ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมต่อเป้าหมาย ประสิทธิภาพขององค์กรและความสำเร็จด้วย ทักษะการฟัง

4.png

กิจกรรม workshop การ Brain Stroming เรื่อง“ความต่างสร้างพลังแห่งทีม และ

ภาวะผู้นํา”

5.png

กิจกรรมการโค้ชแบบกลุ่ม (Group Coaching) เกิดการตระหนักรู้ ภายในและวิธีการได้ด้วยตัวเอง (Perceived Self-Efficacy) “ปลุกพลังบวก ปลดล็อกศักยภาพ” เพื่อสร้างพลังแห่งชีวิตและการทำงาน

6.png

กิจกรรมกลุ่มที่ส่งเสริม ให้เกิดการยอมรับและความสำคัญของการปรับเปลี่ยน ความสำคัญของการพัฒนา และการรับรู้แบบทัศนคติเชิงบวกและการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์

วันอบรม

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการสื่อสารและ
การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ (On-line) ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไลน์

เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png

  วันที่                                               หลักสูตร                                                     ราคา                       จองอบรม

26

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

สิงหาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

30

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

กันยายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

29

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ตุลาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

15

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

พฤศจิกายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

23

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ธันวาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png
business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

การพัฒนาทักษะการสื่อสารและ

การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและประสานงานกับผู้อื่นในสถานการณ์ต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นในบริบทองค์กร การทำงานทีม หรือ ในชีวิตประจำวัน

 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์ธัญญ์นรี--เมฆวัน-toppro.jpg
อาจารย์ธัญญ์นรี เมฆวัน

วิทยากรที่ปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน Supervisory Skill

และ ผจก.ฝ่ายฝึกอบรม

& ผจก.ฝ่ายขายและการตลาด

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

ภาพบรรยากาศ
การฝึก
อบรม

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง

อบรม-9ทักษะ-สำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ-9skill-ชลบุรี 2564-2565-08.jpg
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

มีบริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

 

Onsite  |  Online

บริการจัดฝึกอบรม ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม และด้านระบบมาตรฐานสากล ISO โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อ

เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

(Human Resource Organization Development)

ด้านการเพิ่มผลผลิต
(Productivity)

ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO
(Quality System Standards)

หลักสูตรขายดี แนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง