top of page
หลักสูตรอบรม การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ.jpg

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการสื่อสาร
และการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล

        การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นความสำคัญที่องค์กร เป็นทักษะการสื่อสารที่ต้องส่งเสริมในการทำงาน เพราะเป็นการสร้างความสำเร็จ โดยสามารถทำให้ผู้ประสานงาน บุคคลสามารถทำงานร่วมกัน และสามารถสร้างทีมงานให้เป็นทีมงานที่แข็มแข็งสานความสัมพันธ์ ปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติเพื่อเป้าหมายและประโยชน์ขององค์กร มีพลังในการสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กร สามารถเปิดใจ เพื่อให้เกิดการรับรู้และเรียนรู้ในเชิงสร้างสรรค์ การทำงานเป็นเชิงบวก เพื่อลดความเครียดในการทำงาน โดยสิ่งสำคัญ คือแนวทางการสื่อสารและการประสานงาน การสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันขององค์กรและสมาชิก คือความรู้สึกความมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ ก็จะส่งถึงประสิทธิผลและการพัฒนาทักษะการสื่อสารในองค์กรต่อไปในอนาคต ซึ่งปัจจุบันองค์กรต่างๆ เตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ฯลฯ ความสำคัญที่จะทำให้สมาชิกแต่ละคนเกิดการตระหนักและเห็นความสำคัญในการสื่อสารและประสานงานและการทำงานร่วมกันเป็นแบบพลังแห่งการทำงานเป็นทีม

 

วัตถุประสงค์

     1)  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถการพัฒนาทักษะการสื่อสารและ
การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

    2)  ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักความสำคัญของการสื่อสารใน

การประสานงานและการทำงานเชิงสร้างสรรค์สร้างทัศนคติเชิงบวก

    3)  เพื่อลดความเครียดและความกดดันในการทำงาน และแนวทางการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

    4)  ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญความสามัคคีของภาวะผู้นําและการทำงานเป็นทีม

    5)  ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ เข้าใจ หลักการของผู้ประสาน การสื่อสารที่จะนำไปปฏิบัติในเพิ่มขวัญและกำลังใจให้กับชีวิตและการทำงาน

    6)  ผู้เข้ารับการอบรมเห็นความสำคัญของเป้าหมายและสร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี ทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพและทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน

จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้

ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

อบรม-การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ-06.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้และพัฒนาการสื่อสารและการประสานงานภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

02.png

ผู้เข้าอบรมเข้าใจ หลักการของผู้ประสานงานและการสื่อสารที่นำไปปฏิบัติกับชีวิตการทำงานและการปรับเปลี่ยนและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานและการอยู่ร่วมกันในองค์กร

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

 
ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

ผู้จัดการ.png

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ประกอบการ.png

 เจ้าของกิจการ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

รูปแบบการฝึกอบรม

รวมตัวช่วย Upskill จาก Toppro

รับมือกับ ธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพิ่มเติมทักษะอบรมพนักงาน ที่มีอยู่เดิม ด้วยทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องหรือองค์ความรู้ที่ใหม่กว่าทำให้แข็งแกร่งขึ้น ทำงานได้มีประสิทธิภาพขององค์กร

topp-1-03.jpg

หัวข้อการฝึกอบรม

1.png

ICE BRAKING ละลายพฤติกรรมสร้างความสัมพันธ ลดช่องว่างและการปลุกการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ

2.png

การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ จากพื้นฐานความแตกต่างของมนุษย์ (Generation) และสิ่งที่ต้องให้ความสาคัญในการทางานร่วมกันในการทางานยุคสมัยใหม่

3.png

การทำงานเป็นทีมต่อเป้าหมาย ประสิทธิภาพขององค์กรและความสำเร็จด้วย Big Why

4.png

กิจกรรม workshop การ Brain Stroming เรื่อง“ความต่างสร้างพลังแห่งทีม และภาวะผู้นำ”

5.png

กิจกรรมการโค้ชแบบกลุ่ม เกิดการตระหนักรู้ภายในและวิธีการได้ด้วยตัวเอง“ปลุกพลังบวก ปลดล็อกศักยภาพ” เพื่อสร้างพลังแห่งชีวิตและการทำงาน

6.png

กิจกรรมกลุ่ม ที่ส่งเสริมให้เกิดการยอมรับและความสาคัญของการปรับเปลี่ยน ความสาคัญ

ของการพัฒนา และการรับรู้แบบทัศนคติเชิงบวกและการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์

วันอบรม

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการสื่อสาร
และการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ (On-line) ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไลน์

เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

25

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ (รุ่น 31)

สิงหาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

27

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ (รุ่น 32)

กันยายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

24

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ (รุ่น 33)

ตุลาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

23

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ (รุ่น 34)

พฤศจิกายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

25

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงาน
​อย่างมีประสิทธิภาพ (รุ่น 35)

ธันวาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

การพัฒนาทักษะการสื่อสารและ
การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การสื่อสารและประสานงานที่มีประสิทธิภาพนั้น ถือเป็นสำคัญในยุคปัจจุบันของการทำงาน สำหรับทุกองค์กรและ

ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ส่งเสริมและสร้างสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน หากมีการสื่อสารที่ดี ทำให้สามารถลดปัญหา ความขัดแย้ง

ความไม่เข้าใจ ทำให้หน่วยงานหรือองค์กร ตระหนักถึงสำคัญของการสื่อสารและการประสานอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์อาจหาญ กันนุลา_edited.jpg
อาจารย์อาจหาญ กันนุลา

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การเพิ่มผลผลิต, มาตรฐานสากล ISO มากกว่า 20 ปี

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

ภาพบรรยากาศ
การฝึก
อบรม

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง

อบรม-การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ-08.jpg