top of page
เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน.jpg

หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Effective Time Management)

 

หลักการและเหตุผล

         ความสำคัญของ ”เวลา” เวลามีจำกัด ไม่สามารถหยุดเวลาได้ เพิ่มเวลาไม่ได้ สะสมไม่ได้ ไม่ว่าจะมีอำนาจ มีเงิน มีทองสักเท่าใด จึงจะสามารถหยุด ยืดเวลา สะสมเวลาได้ ดังนั้น จะต้องใช้อำนาจใด พลังมหาศาลสักเพียงใดจึงจะสามารถหยุดเวลา

ยืดเวลา และสะสมเวลาแล้วนำไปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ ทุกคำถามมีคำตอบในการบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน” 

         การฝึกอบรมเป็นกระบวนการหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดการเรียนรู้การตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทั้งมุมมองทัศนคติพฤติกรรม การเรียนรู้จากผู้มีทักษะในด้านนั้น ทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาไปลองผิด ลองถูก ไปศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นอีก เรื่องของเวลา เป็นสิ่งที่มีค่าต่อทุกกิจกรรมทุกเหตุการณ์ทั้งในชีวิตเรา และชีวิตการทำงาน การบริหารเวลาจะช่วยให้เราสามารถดำเนินชีวิตเรา ชีวิตการทำงานได้อย่างมีคุณค่า คุ้มค่า และพัฒนาอย่างมีเป้าหมายรวมถึงช่วยเพิ่มทักษะพัฒนางาน พัฒนาตนให้ไปสู่ความสำเร็จได้ 

วัตถุประสงค์

      1)  เพื่อศึกษาถึงความหมาย ความสำคัญในเรื่องเวลา

      2)  เพื่อศึกษาถึงเวลาเพื่อนำมาบริหาร คน บริหารงานและองค์กร

      3)  เพื่อให้เห็นคุณค่าของเวลา

      4)  เพื่อหาแนวทางนำการบริหารเวลาไปใช้ในการทำงาน

      5)  เพื่อหาแนวทางนำการบริหารเวลาไปใช้ในชีวิต

      6)  เพื่อการบริหารเวลานำไปพัฒนาตนเองเพื่อให้เพิ่มคุณค่าในตน

      7)  เพื่อนำการบริหารเวลาไปใช้ในการพัฒนางาน

      8)  เพื่อหาวิธีเพิ่มเวลาในการบริหารงาน

      9)  เพื่อเพิ่มคุณค่าการทำงานและพัฒนาบุคลากรในองค์กร

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคล

และองค์กร และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

อบรม เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงความหมาย ความสำคัญของเวลา

02.png

เข้าใจหลักการเรื่องการบริหารเวลา

03.png

สามารถนำเวลามาบริหารพัฒนาตนเองได้

4-4.png

สามารถนำเวลามาบริหารจัดการในเรื่องการทำงานได้

05.png

ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมนำเวลาไปบริหารจัดการได้

06.png

ทำให้มีการพัฒนาทั้งตนเอง และเรื่องงานได้เป็นอย่างดี

07.png

สามารถนำเวลาไปพัฒนาเพิ่มผลงานด้านการผลิตได้

08.png

เป็นการพัฒนาคน และงานไปพร้อม ๆ กัน

09.png

ทำให้ทั้งคนและการทำงานสามารถทำงานได้ดีขึ้น

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / เจ้าของกิจการ / พนักงาน หรือผู้ที่สนใจ

ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

ผู้จัดการ.png

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ประกอบการ.png

เจ้าของกิจการ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

เทคนิคการบริหารเวลา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

สถานการณ์ปัจจุบัน / การเปลี่ยนแปลง

2.png

ความหมาย ความสำคัญของเวลา / สิ่งที่ต้อง
นำมาบริหารร่วมกับเวลา

3.png

24  ชั่วโมงกับกับการบริหารเวลา / เป้าหมาย
ในการบริหารเวลา

4.png

บริหารเวลากับการพัฒนาตนเอง /

การบริหารเวลากับการพัฒนางาน 

วันอบรม

หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Effective Time Management)

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ (On-line) ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไลน์

เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png

  วันที่                                               หลักสูตร                                                     ราคา                       จองอบรม

10

หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Effective Time Management)

กรกฎาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

19

หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Effective Time Management)

สิงหาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

11

หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Effective Time Management)

กันยายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

7

หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Effective Time Management)

ตุลาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

12

หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Effective Time Management)

พฤศจิกายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

13

หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Effective Time Management)

ธันวาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png
business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Effective Time Management)

เพื่อจัดการเวลาให้มีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นไปที่การใช้เวลาในทางที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยปกติแล้ว เทคนิคเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ที่ใช้เทคนิคเหล่านี้สามารถจัดการกิจกรรมหรืองานต่างๆ ให้เสร็จสิ้นในเวลาที่กำหนด และมีเวลาว่างในการทำกิจกรรมอื่นๆ หรือสำหรับการพักผ่อน

 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์ธัญญ์นรี--เมฆวัน-toppro.jpg
อาจารย์ธัญญ์นรี เมฆวัน

วิทยากรที่ปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน Supervisory Skill

และ ผจก.ฝ่ายฝึกอบรม

& ผจก.ฝ่ายขายและการตลาด

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

ภาพบรรยากาศ
การฝึก
อบรม

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง

อบรม-9ทักษะ-สำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ-9skill-ชลบุรี 2564-2565-08.jpg
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

มีบริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

 

Onsite  |  Online

บริการจัดฝึกอบรม ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม และด้านระบบมาตรฐานสากล ISO โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อ

เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร