top of page
หลักสูตร การบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน.jpg

หลักสูตร การบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
(Effective Time Management)

หลักการและเหตุผล

            ความสำคัญของ”เวลา”  เวลามีจำกัด ไม่สามารถหยุดเวลาได้ เพิ่มเวลาไม่ได้ สะสมไม่ได้ ไม่ว่าจะมีอำนาจ  มีเงิน มีทองสักเท่าใด จึงจะสามารถหยุด ยืดเวลา สะสมเวลาได้ ดังนั้น จะต้องใช้อำนาจใด พลังมหาศาลสักเพียงใดจึงจะสามารถหยุดเวลา ยืดเวลา และสะสมเวลาแล้วนำไปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ ทุกคำถามมีคำตอบใน

การบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

            การฝึกอบรมเป็นกระบวนการหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดการเรียนรู้การตอบสนอง

การเปลี่ยนแปลงทั้งมุมมองทัศนคติพฤติกรรม การเรียนรู้จากผู้มีทักษะในด้านนั้น ทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาไปลองผิด ลองถูก ไปศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นอีก  เรื่องของเวลา

เป็นสิ่งที่มีค่าต่อทุกกิจกรรมทุกเหตุการณ์ทั้งในชีวิตเรา และชีวิตการทำงาน การบริหารเวลาจะช่วยให้เราสามารถดำเนินชีวิตเรา ชีวิตการทำงานได้อย่างมีคุณค่า คุ้มค่า และพัฒนาอย่างมีเป้าหมายรวมถึงช่วยเพิ่มทักษะพัฒนางาน พัฒนาตนให้ไปสู่ความสำเร็จได้

วัตถุประสงค์

     1) เพื่อศึกษาถึงความหมาย ความสำคัญในเรื่องเวลา

     2) เพื่อศึกษาถึงเวลาเพื่อนำมาบริหาร คน บริหารงานและองค์กร

     3) เพื่อให้เห็นคุณค่าของเวลา

     4) เพื่อหาแนวทางนำการบริหารเวลาไปใช้ในการทำงาน

     5) เพื่อหาแนวทางนำการบริหารเวลาไปใช้ในชีวิต

     6) เพื่อการบริหารเวลานำไปพัฒนาตนเองเพื่อให้เพิ่มคุณค่าในตน

     7) เพื่อนำการบริหารเวลาไปใช้ในการพัฒนางาน

     8) เพื่อหาวิธีเพิ่มเวลาในการบริหารงาน

     9) เพื่อเพิ่มคุณค่าการทำงานและพัฒนาบุคลากรในองค์กร

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

อบรม hr ภาวะผู้นำ หัวหน้างาน ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่สนใจ_edited.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงความหมาย ความสำคัญ
ของเวลา

02.png

เข้าใจหลักการเรื่องการบริหารเวลา

03.png

สามารถนำเวลามาบริหารพัฒนาตนเองได้

4-4.png

สามารถนำเวลามาบริหารจัดการในเรื่องการทำงานได้  

05.png

ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมนำเวลาไปบริหารจัดการได้

06.png

ทำให้มีการพัฒนาทั้งตนเอง และเรื่องงานได้เป็น
อย่างดี

07.png

สามารถนำเวลาไปพัฒนาเพิ่มผลงานด้านการผลิตได้

08.png

เป็นการพัฒนาคน และงานไปพร้อมๆกัน

09.png

ทำให้ทั้งคนและการทำงานสามารถทำงานได้ดีขึ้น

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / เจ้าของกิจการ / พนักงานหรือผู้ที่สนใจ

 
ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

ผู้จัดการ.png

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ประกอบการ.png

 เจ้าของกิจการ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

รวมตัวช่วย Upskill จาก Toppro

รับมือกับ ธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพิ่มเติมทักษะอบรมพนักงาน ที่มีอยู่เดิม ด้วยทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องหรือองค์ความรู้ที่ใหม่กว่าทำให้แข็งแกร่งขึ้น ทำงานได้มีประสิทธิภาพขององค์กร

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

หัวข้อการฝึกอบรม

1.png

สถานการณ์ปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลง

2.png

คามหมาย ความสำคัญของเวลา และ

สิ่งที่ต้องนำมาบริหารร่วมกับเวลา

3.png

24 ชั่วโมงกับกับการบริหารเวลา และ

เป้าหมายในการบริหารเวลา

4.png

บริหารเวลากับการพัฒนาตนเอง และ

การบริหารเวลากับการพัฒนางาน

วันอบรม

หลักสูตร การบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
(Effective Time Management)

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ (On-line) ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไลน์

เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

16

หลักสูตร การบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน  (รุ่น 6)

กันยายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

17

หลักสูตร การบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน  (รุ่น 7)

ตุลาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

9

หลักสูตร การบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน  (รุ่น 8)

พฤศจิกายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

8

หลักสูตร การบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน  (รุ่น 9)

ธันวาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png
business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

การบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

การบริหารเวลา คือ การรู้จักวางแผน และการจัดสรรเวลาในการทำงานอย่างถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นนักบริหาร

เท่านั้น ที่จะสามารถบริหารเวลา ทุกคนก็สามารถทำได้เพียงแต่ต้องรู้จักที่จะแบ่งเวลา โดยจัดสรรเวลาของตนเองให้ถูกต้อง

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์อาจหาญ กันนุลา_edited.jpg
อาจารย์อาจหาญ กันนุลา

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การเพิ่มผลผลิต, มาตรฐานสากล ISO มากกว่า 20 ปี

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

บรรยากาศ
อบรมของเรา

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง