top of page
หลักสูตรอบรม-ศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ.jpg

หลักสูตร ศิลปะการสั่งงาน

และมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

หลักการและเหตุผล

        การสั่งงานและมอบหมายงานที่ดี หัวหน้างานควรบริหารจัดการทีมงานอย่างไร เมื่อภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยเข้าสู่ยุค “Thailand 4.0” หัวหน้างาน จำนวนไม่น้อยที่พบกับปัญหาการสั่งงานไม่ได้ผลงานตามที่ต้องการ ซึ่งอาจเป็นปัญหาเรื่องผู้สั่งหรือผู้รับคำสั่งที่ไม่เข้าใจคำสั่งจากการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน เช่น การสื่อสารผ่านไลน์ เฟสบุค อีเมล์ ทำให้การปฏิบัติตามคำสั่งไม่ครบถ้วนขาดประสิทธิผล ทั้งนี้ พฤติกรรมการทำงานที่แตกต่างกันไปตาม Generation ที่หัวหน้าอาจตกหลุมพลางจึงไม่อาจควบคุมหรือสั่งการและติดตามงานได้ ดังนั้น หลักสูตร ศิลปะการสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับหัวหน้างาน ต้องเรียนรู้ ศาสตร์และศิลป์ พร้อมฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดเป็นทักษะที่ดีต่อไป อันจะทำให้เกิดบรรยากาศในการทำงานที่ดีทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะส่งผลไปสู่การสร้างผลกำไรให้กับองค์กรอย่างยั่งยืนตลอดไป

วัตถุประสงค์

       2) เพื่อให้ผู้อบรมทราบ กระบวนการมอบหมายงาน สั่งงาน และการติดตามงาน

       3) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ความสำคัญของ

การควบคุมงาน

       4) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ หลักการติดตามงานอย่าง

มีประสิทธิผล

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากรที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ

ในการฝึกอบรมสัมมนา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี ศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำWorkshop

ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน

จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมา

ใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

อบรม hr ภาวะผู้นำ หัวหน้างาน ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่สนใจ_edited.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปสร้างศิลปะการสั่งงาน

การมอบหมายงาน การควบคุมงาน การติดตามงาน

02.png

ผู้อบรมสามารถกำหนดแนวทางการสร้างกระบวน

การมอบหมายงาน สั่งงาน และการติดตามงาน

03.png

ผู้อบรมเข้าใจความสำคัญของการควบคุมงาน

อย่างมีประสิทธิผล 

4-4.png

ผู้อบรมสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างหลักการติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใ

 
ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

ผู้จัดการ.png

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ประกอบการ.png

 เจ้าของกิจการ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

ศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 เทคนิคศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งที่จะช่วยให้ท่านบริหารและการติดตามงาน 

เพื่อเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้ ดังนั้น ผู้เข้าอบรมเข้าใจ หลักการมอบหมายงานในหน้าที่ ปัญหา ของการมอบหมายงาน

ที่ถูกต้อง ในการถ่ายทอดหลักและเทคนิคในสั่งงาน การมอบหมายงาน พร้อมฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดเป็นทักษะที่ดีทำให้เกิดบรรยากาศในการทำงานที่ดีทั่วทั้งองค์กร

รูปแบบการฝึกอบรม

topp-1-03.jpg

หัวข้อการฝึกอบรม

วันอบรม

หลักสูตร ศิลปะการสั่งงาน
และมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ (On-line) ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไลน์

เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

29

หลักสูตร ศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ  (รุ่น 30)

สิงหาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

20

หลักสูตร ศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ  (รุ่น 31)

กันยายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

19

หลักสูตร ศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ  (รุ่น 32)

ตุลาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

24

หลักสูตร ศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ  (รุ่น 33)

พฤศจิกายน 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

21

หลักสูตร ศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ  (รุ่น 34)

ธันวาคม 2566

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

ศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ

การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน การที่ผู้บริหารหรือหัวหน้างานมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

ทําพร้อมทั้งแนะนําวิธีการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร การสั่งงาน

 
 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์ธัญญ์นรี--เมฆวัน-toppro.jpg
อาจารย์ธัญญ์นรี เมฆวัน

วิทยากรที่ปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน Supervisory Skill

และ ผจก.ฝ่ายฝึกอบรม

& ผจก.ฝ่ายขายและการตลาด

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

ภาพบรรยากาศ
การฝึก
อบรม

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง

หลักสูตร-ศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ-11.jpg