top of page
กลยุทธ์การลดต้นทุนการผลิตเพื่อสร้างผลกำไรจากภายใน.jpg

หลักสูตร กลยุทธ์การลดต้นทุนการผลิตเพื่อสร้างผลกำไรจากภายใน (Cost reduction strategy)

หลักการและเหตุผล

          การลดต้นทุนในกระบวนการผลิตนอกจากจะลดต้นทุนได้ด้วยวิธีการ ตัดลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นต่าง ๆ แล้ว เรายังสามารถทำการลดต้นทุนโดยการปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น การลดต้นทุนในส่วนของการปรับปรุงการทำงานนั้น เป็นเรื่องที่จะต้องใช้ ทั้ง แรงกายและพลังงานสมองควบคู่กันไป คือ เราจำเป็นต้องใช้ความพยายามอย่างมาก และในการดำเนินการก็จะต้องใช้ความคิดด้วย อาจต้องลองผิดลองถูกซ้ำแล้ว ซ้ำอีก จึงทำให้คนส่วนใหญ่รู้สึกว่าลำบากยากเย็น ซึ่งเป็นความจริงเฉพาะระยะเริ่มต้นเท่านั้น แต่เมื่อสามารถทำให้เข้ารูปเข้ารอยแล้ว และเมื่อการลดต้นทุนมีผลคืบหน้า การทำงานก็จะสบายขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อการลดต้นทุนทำให้งานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ผลลัพธ์อื่น ๆ ก็จะเกิดขึ้นตามมาด้วย           

          หลักสูตรกลยุทธ์การลดต้นทุนการผลิตจะส่งเสริมทักษะ ความรู้ และเครื่องมือคุณภาพที่จะสร้างผลลัพธ์ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการทำงาน ที่สามารถลดต้นทุน ปัญหาที่เคยเกี่ยวพันกันอย่างสลับซับซ้อนก็จะคลายหลุดออกมา ซึ่งจะทำให้เราสามารถมองเห็นแนวทางการแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น

วัตถุประสงค์

    1) เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจและตระหนักและเห็นความสําคัญของการลดต้นทุนการผลิต

    2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการ ขั้นตอนในการลดต้นทุนการผลิต

    3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้เป็นกลยุทธ์การลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากรที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ

ในการฝึกอบรมสัมมนา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี กลยุทธ์การลดต้นทุนการผลิตเพื่อสร้างผลกำไรจากภายใน ทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

อบรม hr ภาวะผู้นำ หัวหน้างาน ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่สนใจ_edited.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เครื่องมือคุณภาพเพื่อลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในการทำงานหรือการผลิต

02.png

ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดแนวทางในการลดความสูญเปล่าจากการผลิตการสูญเสียทั้ง 7 ประการ (7Waste) และวิธีการจัดการความสูญเสียทั้ง 7 นั้นเพื่อลดต้นทุนการผลิตได้

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / เจ้าของกิจการ / พนักงานหรือผู้ที่สนใจ

 
ผู้บริหาร-icon.png

ผู้บริหาร

ผู้จัดการ-icon.png

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน-icon.png

หัวหน้างาน

เจ้าของธุรกิจ-icon.png

เจ้าของกิจการ

พนักงานหรือผู้ที่สนใจ-icon.png

พนักงาน
หรือผู้ที่สนใจ

topp-1-03.jpg

หัวข้อการฝึกอบรม

หลักสูตร กลยุทธ์การลดต้นทุนการผลิตเพื่อสร้างผลกำไรจากภายใน (Cost reduction strategy)

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ (On-line) ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไลน์

เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

7

มิถุนายน 2567

หลักสูตร กลยุทธ์การลดต้นทุนการผลิตเพื่อสร้างผลกำไรจากภายใน (Cost reduction strategy)

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

11

กรกฎาคม 2567

หลักสูตร กลยุทธ์การลดต้นทุนการผลิตเพื่อสร้างผลกำไรจากภายใน (Cost reduction strategy)

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

2

สิงหาคม 2567

หลักสูตร กลยุทธ์การลดต้นทุนการผลิตเพื่อสร้างผลกำไรจากภายใน (Cost reduction strategy)

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

9

กันยายน 2567

หลักสูตร กลยุทธ์การลดต้นทุนการผลิตเพื่อสร้างผลกำไรจากภายใน (Cost reduction strategy)

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

9

ตุลาคม 2567

หลักสูตร กลยุทธ์การลดต้นทุนการผลิตเพื่อสร้างผลกำไรจากภายใน (Cost reduction strategy)

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

11

พฤศจิกายน 2567

หลักสูตร กลยุทธ์การลดต้นทุนการผลิตเพื่อสร้างผลกำไรจากภายใน (Cost reduction strategy)

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

13

ธันวาคม 2567

หลักสูตร กลยุทธ์การลดต้นทุนการผลิตเพื่อสร้างผลกำไรจากภายใน (Cost reduction strategy)

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3,000.-

business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

กลยุทธ์การลดต้นทุนการผลิตเพื่อสร้างผล

กำไรจากภายใน (Cost reduction strategy)

 

กลยุทธ์การลดต้นทุนการผลิตเป็นการใช้วิธีและแนวทางต่าง ๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต โดยทำให้บริษัท

หรือองค์กรสามารถผลิตสินค้าหรือบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์อาจหาญ กันนุลา_edited.jpg
อาจารย์อาจหาญ กันนุลา

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การเพิ่มผลผลิต, มาตรฐานสากล ISO มากกว่า 20 ปี

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

บรรยากาศ
อบรมของเรา

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง

ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

มีบริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

 

Onsite  |  Online

บริการจัดฝึกอบรม ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม และด้านระบบมาตรฐานสากล ISO โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อ

เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

(Human Resource Organization Development)

ด้านการเพิ่มผลผลิต
(Productivity)

ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO
(Quality System Standards)

หลักสูตรขายดี แนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง