รายละเอียดหลักสูตร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

การจัดทำ JD : Job Description แบบมืออาชีพ

(Professional of Job Description (JD))

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 | (รุ่นที่ 2) | เวลา 9.00 - 16.00 น.

สถานที่ HROD Esie Center (บางแสน) ชลบุรี

วิทยากรที่ปรึกษา ด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรม และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    หลักการและเหตุผล การเขียนบทพรรณนางาน  Job  Description เปรียบเหมือนเข็มทิศชี้ทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรปัจจุบันและบุคลากรที่จะเข้ามาทำงานใหม่ในแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อช่วยให้ทราบถึงภารกิจ หน้าที่ ของแต่ละคน ทำให้ทราบว่างานนั้นมีความสัมพันธ์กับหน่วยงานหรือตำแหน่งอื่นอย่างไร  และมีความสำคัญต่อองค์กร  อย่างไร ?  ตลอดจนทั้งยังเป็นเครื่องมือช่วยในการประเมิน และกำหนดแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อทราบถึงความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการจัดทำ Job Description

    2. เพื่อทราบถึงขั้นตอนและเทคนิคของการจัดทำ Job  Description ที่มีประสิทธิภาพ

    3. เพื่อสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ Job  Description , KPI และ Competency ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    4. เพื่อสามารถนำประยุกต์ใช้ในการจัดทำ Job  Description ของกับองค์กรได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

    5.เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       เนื้อหาการบรรยาย

ความหมายและความสำคัญของ Job  Description

คุณลักษณะที่ดีของ  Job  Description

ขั้นตอนและเทคนิคในการเขียน  Job  Description

ปัญหาและอุปสรรคของการจัดทำ Job  Description ในปัจจุบัน

ส่วนประกอบและความสัมพันธ์ของ  Job  Description , KPI และ Competency

Job  Description กับการประเมิน และกำหนดแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงงาน

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

สำหรับ ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / พนักงาน / ผู้ที่สนใจ

     ผู้ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ ผู้ประกอบการ พนักงาน       ฝ่ายขายทุกระดับ เข้าใจแนวความคิดใหม่ในการจัดทำใบ         บรรยายลักษณะงานสมัยใหม่

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

     เทคนิคการจัดทำ Job  Description ให้มีประสิทธิภาพ

     แนวคิดในการจัดทำ Job Description ที่มี Competency       และมี KPI ไปใช้ในการบริหารด้านต่างๆ

     วางแผนพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้ดียิ่งขึ้นสำหรับแต่ละ           ตำแหน่ง ประเมินศักยภาพการทำงาน

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

 

ตารางสัมมนา

วันที่จัดสัมมนา

รุ่น

สถานที่

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

สมัครอบรม

2 กรกฎาคม 2562

1

3,500

3,325

1 พฤศจิกายน 2562

2

3,500

3,325

OUR CLIENTS

ลูกค้าบางส่วนของเราที่ใช้บริการ Training

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved