top of page

VDO&PODCAST

หมวด 1

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
(Human Resource Organization Development)

เน้นการพัฒนาองค์กร สร้างศักยภาพทีมงาน การจัดการพฤติกรรมในองค์กร การดึงศักยภาพทีมงาน

โดยสอนรูปแบบการเรียนที่ "กระชับ เข้าใจง่าย ประยุกต์ใช้ได้จริง" พร้อมยกตัวอย่าง และทำ Workshop

หลักสูตร การสรรหาและว่าจ้างบุคลากรอย่างไรให้คนตรงใจองค์กร - PART1

   การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร เพื่อการสรรหาพนักงานให้ตรงกับองค์กรและมีประสิทธิภาพ ให้มีศักยภาพในการสรรหาบุคลากรของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์แบบเดิมให้มีความทันสมัยมากขึ้น

หลักสูตร การสรรหาและว่าจ้างบุคลากรอย่างไรให้คนตรงใจองค์กร - PART2

  ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจถึงกลยุทธ์การสรรหาคนยุคใหม่ และสามารถสัมภาษณ์และคัดกรองคนได้แบบมืออาชีพ ส่งผลให้การคัดเลือกคนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ - PART1

   9 ทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Supervisor) คือ ตำแหน่งงานที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าไป เพราะ หัวหน้างานเป็นผู้นำนโยบายจากแผนหลักขององค์กร

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ - PART2

   9 ทักษะ สําหรับ การก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพจึงเป็นหลักสูตรสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมความรู้ และทักษะของหัวหน้างาน เพื่อก้าวสู่ความเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ ในการพัฒนาเป็นองค์กร

หลักสูตร การจัดทำ Payroll ขั้นเทพ - PART1

   การจัดทำค่าจ้างเงินเดือน (payroll) เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ฝ่ายบุคคล) ซึ่งมีความสำคัญ และเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดในการจัดทำ การปรับโครงสร้างเงินเดือน

หลักสูตร การจัดทำ Payroll ขั้นเทพ - PART2

   เทคนิคการจัดทำค่าจ้างเงินเดือนอย่างไรให้เกิดความผิดพลาดเป็นศูนย์ เพื่อทำให้ การบริหารค่าจ้างเงินเดือนมีประสิทธิภาพ และลดปัญหาที่จะตามมาจาก การทำค่าจ้างเงินเดือนของพนักงาน

หลักสูตร ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม - PART1

   มุ่งเน้นการให้ความรู้ ทักษะ และการพัฒนาด้านการเป็นผู้นำ โดยมีแนวคิดว่าผู้นำเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ เพื่อเป็นต้นแบบของทีม และผู้ตามหรือลูกน้องในองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม - PART2

   องค์กรจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวในการดำเนินงานได้นั้น ปัจจัยสำคัญที่สุด คือ ความร่วมมือจากทุกส่วนงาน เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร การทำงานเป็นทีม (Teamwork)

หลักสูตร ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม - PART3

   หัวหน้างานต้องมี การสื่อสาร การถ่ายทอดข้อมูล เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างการประสานงานงานที่ดี ตลอดจนสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน

หลักสูตร ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม - PART4

   ผู้นำมีบทบาทหน้าที่มากมายหลายอย่าง การพัฒนาความเป็นผู้นำ เป็นการสร้างผูกพันให้กับทีมงาน การเป็นผู้นำเป็นหน้าที่หลักประการหนึ่งของผู้บริหารในองค์กร

หลักสูตร การสรรหาและว่าจ้างบุคลากรอย่างไรให้คนตรงใจองค์กร - PART1

   การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร เพื่อการสรรหาพนักงานให้ตรงกับองค์กรและมีประสิทธิภาพ ให้มีศักยภาพในการสรรหาบุคลากรของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์แบบเดิมให้มีความทันสมัยมากขึ้น

หลักสูตร การสรรหาและว่าจ้างบุคลากรอย่างไรให้คนตรงใจองค์กร - PART2

  ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจถึงกลยุทธ์การสรรหาคนยุคใหม่ และสามารถสัมภาษณ์และคัดกรองคนได้แบบมืออาชีพ ส่งผลให้การคัดเลือกคนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ - PART1

      การสื่อสารและการประสานงานที่ดีการทำงานมีประสิทธิผล สำเร็จละล่วงตามเป้าหมาย ถ้าหากขาดทักษะการสื่อสารและการประสานงานแล้ว อาจทำให้เรื่องง่ายๆ กลายเป็นเรื่องยาก เกิดความสับสน ซ้ำซ้อน ยุ่งยาก ในการทำงาน

หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ - PART2

   การสื่อสารและการประสานงาน ถือเป็นหัวใจสำคัญของการ

ทำงานเพื่อจัดการคนภายในองค์กรโดยสัมพันธ์สอดคล้องกันและ

มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการสื่อสาร การประสานงานที่ดีให้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ - PART3

   การสื่อสารและการประสานงานที่ดีที่มีประสิทธิภาพนั้นจำเป็น ต้องมีความพร้อมและความเข้าใจถึงความคิด ด้านปัญญาของผู้อื่น เมื่อเรามีทักษะความสามารถในการสื่อสารและการประสานงานที่ดีก็จะทำให้เรามีมิตรภาพ มีความน่าเชื่อถือ

หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ - PART4

   ความสำคัญของการสื่อสารการและการประสานงาน ในการพัฒนาและเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร ทั้งในการทำงานส่วนบุคคลและในการทำงานเป็นทีมระหว่างหน่วยงานกับองค์กร หรือระหว่างองค์กรกับลูกค้า เป็นต้น

หลักสูตร พรบ.คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 - PART1

   กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2021 (PDPA) พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของก่อน หากเจ้าของไม่ยินยอม ฝ่าฝืน มีโทษหนัก จำคุกหรือปรับ

หลักสูตร พรบ.คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 - PART2

   ข้อควรรู้ก่อน พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เริ่มบังคับใช้ 1) การเก็บข้อมูลต้องได้รับความยินยอม 2) การขอความยินยอมต้องทำเป็นหนังสือหรือผ่านระบบออนไลน์ 3) ต้องแจ้งรายละเอียดและแจ้งสิทธิต่อเจ้าของ เป็นต้น

หลักสูตร พรบ.คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 - PART3

   ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น อะไรบ้าง 1) เลขที่บัตรประชาชน 2) เลขที่บัตรเครดิต 3) เลขที่บัญชีธนาคาร 4) เบอร์โทรศัพท์ 5) รูปถ่าย

6) ลายเซ็น 7) E-mail 8) id facebook/line 9) สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น

หลักสูตร พรบ.คุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 - PART4

   ข้อมูลส่วนบุคคลของเราอยู่ที่ไหนบ้าง? 1) ที่ทำงานปัจจุบัน

2) ที่เคยไปสมัครงาน 3) ไปรษณีย์ 4) ประกันสังคม 5) โรงพยาบาล

6) บริษัทโทรศัพท์ 7) บริษัทประกัน 8) สถานที่ Free wifi

9) โรงแรม รีสอร์ท ที่ไปพัก

องค์การ 5 แบบของมินซ์เบอร์ก

   การออกแบบองค์การเป็นกระบวนการจัดให้เกิดการประสานสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่าง องค์ประกอบย่อยต่าง ๆ ขององค์การ

ซึ่งมีหลายแนวทางในการออกแบบให้สอดคล้องกับ สภาพแวดล้อมและยุคสมัย เช่น องค์การแบบจักรกลกับองค์การแบบสิ่งมีชีวิต

ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร, ภาวะผู้นำ, การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

bottom of page