top of page

VDO&PODCAST

หมวด 1

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
(Human Resource Organization Development)

เน้นการพัฒนาองค์กร สร้างศักยภาพทีมงาน การจัดการพฤติกรรมในองค์กร การดึงศักยภาพทีมงาน

โดยสอนรูปแบบการเรียนที่ "กระชับ เข้าใจง่าย ประยุกต์ใช้ได้จริง" พร้อมยกตัวอย่าง และทำ Workshop

   อาชีพ HR ก็เป็นอาชีพที่มีอัตราการค่าจ้างการทำงาน เริ่มต้นไม่ต่างจากอาชีพอื่น แต่อาชีพ HR มีหลายแขนง และเป็นอัตราค่าจ้าง

ที่อาจจะมีความแตกต่างกันไป ตามความรู้ ความสามารถ ตามความต้องการขององค์กร

อัตราค่าแรงขั้นตํ่าปรับใหม่ HR ต้องวางแผนอย่างไร 

   การปรับอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าใหม่ในปี 2565 เป็นสิ่งที่นายจ้าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้ จำเป็นต้องมีการปรับให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด หากไม่ทำตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย

หลักสูตร การยกระดับพนักงานในองค์กร

ด้วยจิตวิญญาณการให้บริการ Omotenashi

   เป็นการ “บริการด้วยใจ” ซึ่งมีจริตการบริการระดับที่ “ให้…โดยไม่หวังผลตอบแทน” อยากให้คนตรงหน้ามีความสุข อยากให้ได้รับการ

บริกการที่ดี ใส่ใจทุกรายละเอียด ทุกขั้นตอน

คำแนะนำสำหรับ HR มือใหม่ อาชีพที่ต้อง

มีความรับผิดชอบสูง

   HR เป็นอาชีพที่จำเป็นจะต้องมีความรับผิดชอบสูง มีความรู้รอบตัว สามารถดูแลคน จัดการคน พัฒนาคน และมีความเข้าใจเรื่องคนเป็นอย่างมาก ที่สำคัญ HR มือใหม่

การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำฐานใหม่

ตามกฎหมาย 2565 สิ่งที่นายจ้างต้องปฏิบัติให้สอดคล้อง

   เมื่อมีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นเมื่อไหร่ ย่อมส่งผลให้สถานประกอบการ มีต้นทุนค่าจ้างเพิ่มขึ้นมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

หลักสูตร เทคนิคการสื่อและประสานงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ

   การสื่อสารและการประสานงาน ถือเป็นหัวใจสำคัญของคนทำงาน และที่สำคัญที่สุดคือ หลายๆ องค์กร มัก ประสบปัญหาเรื่องการสื่อสารและการประสานงาน 

หลักสูตร เทคนิคการจัด 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต

   ทำไมต้องทำ 5ส และ "5ส ประกอบด้วยอะไรบ้าง" จะนำมาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรของท่านอย่างไร

ช่วยให้ทราบเทคนิคการประยุกต์ใช้ 5ส ในการปรับปรุงงานให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพิ่มผลผลิตให้องค์กรได้

Job Description(JD)คำบรรยายลักษณะงาน

   JD เป็นเอกสารที่ระบุถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบงานตำแหน่งงาน ในองค์กร รวมทั้งระบุถึงคุณสมบัติที่จำเป็นของตำแหน่งงานนั้นๆ เพื่อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน และบริหารงานบุคคลขององค์กร

หลักสูตร คิดบวก ผลงานบวก (Positive Thinking)

   เหมาะสำหรับ หลาย ๆ คนที่กำลังพบกับประสบปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาส่วนตัว หรือ ปัญหาในการทำงานภายในองค์กร จะเน้นการสร้างปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดในเชิงบวก

หลักสูตร ศิลปะการสั่งงานและมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

   เนื่องจากปัจจุบันเรากำลังเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 หัวหน้างานจำนวนไม่น้อยมักจะพบปัญหาที่ว่า "จะสั่งงานยังไง" หรือ "มอบหมายงานอย่างไร" ให้งานที่ออกมานั้นเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร

ขั้นตอนสำคัญในการสรรหาบุคคลในองค์กร

   การสรรหาบุคลากร เป็นกระบวนการในการค้นหาตลอดจนคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีทักษะที่เหมาะสมเพื่อเข้ามาปฎิบัติงานในตำแหน่งงานตามที่องค์กรต้องการ 

 

การพัฒนาภาวะผู้นำ มีความสำคัญอย่างไร?

   ผู้นําในปัจจุบัน คนที่เป็นผู้นำ จะต้องเป็นคนเก่งถึงจะอยู่ได้? 

องค์กรจะอยู่ต่อได้นั้นจำเป็นต้องมีผู้นำที่เก่ง เก่งในที่นี่ คือ เก่งงาน และ เก่งคน คนเป็นผู้นำในยุคนี้จำเป็นต้องฝึนฝนทักษะและพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

หลักสูตร การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

   การทำงานย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นเสมอ ทำให้เราต้องรีบตัดสินใจ แล้วในการตัดสินใจและแก้ปัญหานั้น เราจะตัดสินใจให้ถูกต้อง และแม่นยำให้ได้ เพราะถ้าหากเราตัดสินใจผิดพลาด เราจะวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไรให้ตรงจุด เพื่อให้ทำงานได้อย่างตรงเป้าหมายขององค์กร

หลักสูตร การบริหารคณะกรรมการสวัสดิการ

   เหมาะสำหรับองค์กรที่มี พนักงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการ ผลักดันให้มีการจัดสวัสดิการสำหรับพนักงาน ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการสวัสดิการฯ ตาม

พรบ. คุ้มครองแรงงานฯ ได้อย่างมีประสิทธิผล

หลักสูตร การบริหารสมรรถนะ & พัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ

   กุญแจสำคัญที่ทำให้ องค์กรประสบความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากร จึงเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจและให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายสู่ความสำเร็จ

หลักสูตร 7 เทคนิคการบริหารเวลา เพื่อชีวิตก้าวหน้าและมีความสุข

   การบริหารจัดการเวลาให้ลงตัว ซึ่งจำเป็นสำหรับคนทำงาน เพราะหากไม่สามารถทำงานได้เสร็จทันเวลาก็จะส่งผลกระทบกับการทำงานที่ออกมาไม่ได้ประสิทธิภาพ

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ - PART1

   9 ทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Supervisor) คือ ตำแหน่งงานที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าไป เพราะ หัวหน้างานเป็นผู้นำนโยบายจากแผนหลักขององค์กร

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ - PART2

   9 ทักษะ สําหรับ การก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพจึงเป็นหลักสูตรสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมความรู้ และทักษะของหัวหน้างาน เพื่อก้าวสู่ความเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ ในการพัฒนาเป็นองค์กร

หลักสูตร การจัดทำ Payroll ขั้นเทพ - PART1

   การจัดทำค่าจ้างเงินเดือน (payroll) เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ฝ่ายบุคคล) ซึ่งมีความสำคัญ และเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดในการจัดทำ การปรับโครงสร้างเงินเดือน

หลักสูตร การจัดทำ Payroll ขั้นเทพ - PART2

   เทคนิคการจัดทำค่าจ้างเงินเดือนอย่างไรให้เกิดความผิดพลาดเป็นศูนย์ เพื่อทำให้ การบริหารค่าจ้างเงินเดือนมีประสิทธิภาพ และลดปัญหาที่จะตามมาจาก การทำค่าจ้างเงินเดือนของพนักงาน

หลักสูตร ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม - PART1

   มุ่งเน้นการให้ความรู้ ทักษะ และการพัฒนาด้านการเป็นผู้นำ โดยมีแนวคิดว่าผู้นำเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ เพื่อเป็นต้นแบบของทีม และผู้ตามหรือลูกน้องในองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม - PART2

   องค์กรจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวในการดำเนินงานได้นั้น ปัจจัยสำคัญที่สุด คือ ความร่วมมือจากทุกส่วนงาน เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร การทำงานเป็นทีม (Teamwork)

หลักสูตร ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม - PART3

   หัวหน้างานต้องมี การสื่อสาร การถ่ายทอดข้อมูล เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างการประสานงานงานที่ดี ตลอดจนสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน

หลักสูตร ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม - PART4

   ผู้นำมีบทบาทหน้าที่มากมายหลายอย่าง การพัฒนาความเป็นผู้นำ เป็นการสร้างผูกพันให้กับทีมงาน การเป็นผู้นำเป็นหน้าที่หลักประการหนึ่งของผู้บริหารในองค์กร

ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Offline  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร, ภาวะผู้นำ, การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

bottom of page