หลักการและเหตุผล

อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, การพัฒนาศักยภาพบุคลากรมีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

        ในยุคที่โลกธุรกิจเข้าสู่ยุคการปั่นป่วนเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วหรือที่เรียกว่ายุค Disruption การแข่งขันที่ซับซ้นมากขึ้นในทุก ๆ มิติอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน การที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมายและประสบผลสำเร็จได้นั้นล้วนแล้วต้องขึ้นอยู่ที่บุคลากรในองค์กรทั้งสิ้น คนที่สำคัญคือบุคลากรทุกคนในองค์กรที่ต้องมีความเข้าใจธุรกิจ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดีมีประสิทธิภาพ ฝ่ายบริหารบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์ HR เป็นฝ่ายที่มีความสำคัญในการนำพาองค์กร และบุคลากรไปให้ถึงยังเป้าหมายต้องเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ Business Partner  ในการทำงานของทุกหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการเรียนรู้ในเรื่องของการมีภาวะผู้นำ Leadership กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุค Disruption เพื่อให้องค์กรสามารถ ขับเคลื่อนแข่งขันได้อย่างยังยืน มีความเข้าใจในกระบวน

การทำงานเป็นทีมที่ดี โดยกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกและความรู้สึกว่าทุกคนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันมุ่งไปสู่เป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้ จำเป็นอย่างยิ่งที่คนจะต้องให้ความร่วมมือกัน จะนำมาซึ่งการทำงานการบริการและผลผลิตที่มีคุณภาพ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล HR จึงมีความจำเป็นในการเรียนรู้การมีภาวะผู้นำกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุค Disruption ในการนำตนนำคนเพื่อทำงานร่วมกับผู้บริหารและ Line Manager ได้อย่างราบรื่นอันจะนำไปสู่ประสิทธิภาพประสิทธิผลของการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จและบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร

รูปแบบการฝึกอบรม

      1) การอบรมประกอบด้วยการบรรยายทฤษฎีเนื้อหา Workshop

      2) การอภิปรายซักถาม “ เน้นผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วม สอบถามได้ตลอดเวลา ”

เนื้อหาการบรรยาย

เรียนรู้หลักในการบริหารจัดการองค์กรเชิงกลยุทธ์

สร้างความเข้าใจวิสัยทัศ พันธกิจ ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร

กลยุทธ์เครื่องมีอในการทำงานแบบ Agile

การพัฒนาศักยภาพผู้นำด้วยศาสตร์ NLP ก้าวสู่ Peak Performance

ความสำคัญของการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่อองค์กรสมัยใหม่

แนวคิด และหลักการในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร

เทคนิคการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่

บทบาทของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง Leadership Change

บทบาทภาวะผู้นำในยุคดิจิทัล

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาวะผู้นำสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ในยุค Disruption

กลยุทธ์การพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

รูปแบบพฤติกรรมบุคคลและทัศนคติ

ที่ดีในการทำงาน

ถามตอบแลกเปลี่ยนประสบการณ์

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจพัฒนาตนเอง

  

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

    1) ผู้เข้าอบรมจะได้บทบาทหน้าที่ของผู้นำในตัวหัวหน้างาน ยุคใหม่ เพื่อส่งผลความสำเร็จของทีมงานและองค์กร

    2) เพื่อส่งเสริมพัฒนาพนักงานให้มีความสามารถในการเป็นภาวะผู้นำยุคใหม่ และช่วยเสริมประสิทธิภาพต่อการบริหารองค์กรโดย

เรียนรู้ผ่านการทำ Workshop

    3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เกิดแรงจูงใจในการทำงาน และสร้างความสัมพันธ์ การสื่อสารที่ดีมีระหว่างผู้บริหารหัวหน้างานกับลูกน้อง

ในทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ราคา/ต่อท่าน

  •  ราคานี้รวมค่าเอกสารประกอบการสัมมนา 

  •  รวมค่าอาหารกลางวัน และ coffee break 

  •  ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 

facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก้อเป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เอยะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
หลักสูตรแนะนำ
หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

เราพร้อมให้คำปรึกษา

และมอบคำแนะนำหลักสูตรดีๆให้กับคุณ

ติดต่อเรา
วัตถุประสงค์

     1) ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าของภาวะผู้นำที่มีความสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์

     2) เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของภาวะผู้นำในการบริหารงานการบริหารคนในยุค Disruption

     3) เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์

     4) เพื่อให้ได้เรียนรู้และฝึกทักษะการมีภาวะผู้นำที่ดีมีประสิทธิภาพในการนำทีม

     5) เพื่อให้เข้าใจในแนวคิดและหลักการบริหารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่ในองค์กร

จำนวนวันที่อบรม / เวลา

อบรม 1 วัน (เวลา 9.00-16.00น.)

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับหัวหน้างาน และทำ

Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้อง

เรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้

ได้จริง

สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

รับใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน toppro

คอร์สอบรม

ภาวะผู้นำกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุค Disruption

หลักสูตรฝึกอบรม นี้จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพภาวะผู้นำให้กับหัวหน้างาน ให้มีประสิทธิภาพต่อการบริหารในองค์กร

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved