top of page
ภาวะผู้นำกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุค-Disruption.jpg

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ในยุค Disruption

 

หลักการและเหตุผล

        ในยุคที่โลกธุรกิจเข้าสู่ยุคการปั่นป่วนเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วหรือที่เรียกว่ายุค Disruption การแข่งขันที่ซับซ้นมากขึ้นในทุก ๆ มิติอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน การที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมายและประสบผลสำเร็จได้นั้นล้วนแล้วต้องขึ้นอยู่ที่บุคลากรในองค์กรทั้งสิ้น คนที่สำคัญคือบุคลากรทุกคนในองค์กรที่ต้องมีความเข้าใจธุรกิจ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ดีมีประสิทธิภาพ ฝ่ายบริหารบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์ HR เป็นฝ่ายที่มีความสำคัญในการนำพาองค์กร และบุคลากรไปให้ถึงยังเป้าหมายต้องเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ Business Partner  ในการทำงานของทุกหน่วยงาน จึงจำเป็นต้องมีการเรียนรู้ในเรื่องของการมีภาวะผู้นำ Leadership กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุค Disruption เพื่อให้องค์กรสามารถ ขับเคลื่อนแข่งขันได้อย่างยังยืน มีความเข้าใจในกระบวน

       การทำงานเป็นทีมที่ดี โดยกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกและความรู้สึกว่าทุกคนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันมุ่งไปสู่เป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้ จำเป็นอย่างยิ่งที่คนจะต้องให้ความร่วมมือกัน จะนำมาซึ่งการทำงานการบริการและผลผลิตที่มีคุณภาพ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล HR จึงมีความจำเป็นในการเรียนรู้การมีภาวะผู้นำกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุค Disruption ในการนำตนนำคนเพื่อทำงานร่วมกับผู้บริหารและ Line Manager ได้อย่างราบรื่นอันจะนำไปสู่ประสิทธิภาพประสิทธิผลของการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จและบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์

      1)  ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าของภาวะผู้นำที่มีความสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์

      2)  เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของภาวะผู้นำในการบริหารงานการบริหารคนในยุค Disruption

 

      3)  เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์

 

      4)  เพื่อให้ได้เรียนรู้และฝึกทักษะการมีภาวะผู้นำที่ดีมีประสิทธิภาพในการ

นำทีม

 

      5)  เพื่อให้เข้าใจในแนวคิดและหลักการบริหารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ยุคใหม่ในองค์กร

 
วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี ภาวะผู้นำกับบริหารทรัพยากรมนุษย์ และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ

ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

อบรม hr ภาวะผู้นำ หัวหน้างาน ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่สนใจ_edited.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้เข้าอบรมจะได้บทบาทหน้าที่ของผู้นำในตัวหัวหน้างาน ยุคใหม่ เพื่อส่งผลความสำเร็จของทีมงานและองค์กร

02.png

เพื่อส่งเสริมพัฒนาพนักงานให้มีความสามารถในการเป็นภาวะผู้นำยุคใหม่ และช่วยเสริมประสิทธิภาพต่อการบริหารองค์กรโดยเรียนรู้ผ่านการทำ Workshop

03.png

เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เกิดแรงจูงใจในการทำงาน และสร้างความสัมพันธ์ การสื่อสารที่ดีมีระหว่างผู้บริหารหัวหน้างานกับลูกน้องในทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / หรือผู้ที่สนใจ

 
ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

ผู้จัดการ.png

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ประกอบการ.png

 เจ้าของกิจการ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

รูปแบบการฝึกอบรม

 
 
topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

เรียนรู้หลักในการบริหารจัดการองค์กรเชิงกลยุทธ์

2.png

สร้างความเข้าใจวิสัยทัศ พันธกิจ ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร

3.png

กลยุทธ์เครื่องมีอในการทำงานแบบ Agile

4.png

การพัฒนาศักยภาพผู้นำด้วยศาสตร์ NLP ก้าวสู่ Peak Performance

5.png

ความสำคัญของการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่อองค์กรสมัยใหม่

6.png

แนวคิด และหลักการในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร

7.png

เทคนิคการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่

8.png

บทบาทของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง Leadership Change 

9.png

บทบาทภาวะผู้นำในยุคดิจิทัลและการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

10.png

กลยุทธ์การพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพและถามตอบแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุค Disruption

 
598598-4-07.jpg
กำลังมองหาคอร์สเรียนอยู่ใช่ไหม
c5486946-06.jpg
รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -1.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-7.jpg
facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-5.jpg
facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -6.jpg
facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

บริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

PUBLIC TRAINING

 

Onsite  |  Online

บริการอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การสื่อสาร การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม โดยวิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

หลักสูตรอบรม-เจาะลึกการประยุกต์ใช้-พรบ.-คุ้มครองข้อมูล-ส่วนบุคคล-พ.ศ.-2562.jpg

หลักสูตร เจาะลึกการประยุกต์ใช้ พรบ. คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

นายจ้างและ HR ได้ทำความเข้าใจในบริบทกฎหมายและนําไปประยุกต์ใช้

ได้ถูกต้อง

อบรม-9-ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ.jpg

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ
 

เทคนิคและทักษะของการเป็น

หัวหน้างานเพื่อปรับประยุกต์ใช้กับการทำงาน

อบรม-การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ.jpg

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ทักษะการสื่อสารการพูด การฟัง พัฒนางานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

อบรม-ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ-ISO-9001--2015.jpg

หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001: 2015

เตรียมความพร้อมกับการตรวจ

ตามระบบ ISO9001:2015

หลักสูตรขายดี แนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
bottom of page