การวางแผนและบริหารเวลา

(Planning and Time Management)

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- การจัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วนของงาน

- เคล็ดลับการบริหารเวลาสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ

รายละเอียดหลักสูตร

การวางแผนและบริหารเวลา

(Planning and Time Management)

วิทยากรที่ปรึกษา ด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรม และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      หลักการและเหตุผล การบริหารเวลาในยุคนี้เป็นการบริหารเวลาภายใต้แนวคิดของการวางแผน การจัดลำดับความสำคัญของงาน การวางแผน เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิผล "พบว่าส่วนใหญ่การทำงานมักประสบปัญหาทำงานไม่ทันตามกำหนดและด้วยเหตุผลที่ว่าไม่มีเวลา" ปัญหาเหล่านี้ จะหมดไปหากสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานว่างานใดเป็นงานสำคัญและเร่งด่วนต้องทำก่อนทำหลัง งานใดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและเร่งด่วนที่สุดสำหรับการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณค่าต้องมีการทำงานให้อยู่ภายใต้เวลาที่กำหนด ดังนั้น การบริหารและจัดสรรเวลา จึงเป็นเหมือนสิ่งที่คู่กันกับการทำงานเสมอ ไม่ใช่เพียงแต่ทำให้เกิดผลของงานตามเป้าหมายของงานที่ตั้งไว้ การบริหารจัดการเวลาที่ดี เป็นตัวช่วยเสริมความสามารถและช่วยให้เกิดการแสวงหาประสิทธิภาพ สร้างการมีส่วนร่วม (แม้เพียงเล็กน้อย) รวมถึงการบริการที่เป็นเลิศ และท้ายที่สุดการบริหารจัดการเวลานั้นก่อให้เกิดทักษะที่ดีกับผู้ปฏิบัติงานอย่างแท้จริง ดังนั้น ไม่เพียงแต่จะช่วยให้สามารถก้าวขึ้นสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงานเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

    1) เพื่อให้ผู้อบรมตระหนักถึงความสำคัญคุณค่าของเวลาและการบริหารเวลาที่มีประสิทธิภาพ

    2) เพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้แนวคิด การบริหารเวลา การวางแผนจัดสรรเวลา และบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิผล

    3) เพื่อให้ผู้อบรมทราบวิธีการบริหารเวลาเชิงสร้างสรรค์โดยใช้เครื่องมือการบริหารเวลาเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่มุ่งหวังและสามารถสร้างผลผลิต (Productivity) แก่องค์การได้อย่างมีประสิทธิผล

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

     1) ผู้อบรมสามารถนำไปพัฒนาทักษะการวางแผนและการบริหารเวลาที่มีประสิทธิภาพ

     2) ผู้อบรมมีทักษะการบริหารงานโดยหลักการบริหารเวลา การวางแผนจัดสรรเวลาเชิงสร้างสรรค์โดยใช้เครื่องมือการบริหารเวลาเพื่อให้  สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่มุ่งหวังและสามารถสร้าง ผลผลิต

Productivity แก่องค์การได้อย่างมีประสิทธิผล

รูปแบบการฝึกอบรม

     1) เน้นการเรียนรู้จาการถ่ายทอดประสบการณ์ Learn by Experience                            

     2) เน้นการบรรยายแบบมีส่วนร่วม Participatory Techniques.

     3) เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงแบบ Scenario แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group. Activity)

     4) เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่

     5) เน้นการเรียนรู้แบบกระบวนการสร้างสรรค์การเรียนรู้ (Constructive process of learning) 

เนื้อหาการบรรยาย

Module1: แนวคิดและความหมายการวางแผน (Plan Management)

      ความสำคัญ และประโยชน์ของการวางแผนวางงาน
      ความสำเร็จของการทำงานด้วยการวางแผนงาน
      องค์ประกอบและหัวใจสำคัญของการวางแผน
      รูปแบบและระยะเวลาการวางแผน

      ขั้นตอนการวางแผนสู่ความสำเร็จ
      เทคนิคการวางแผนด้วย 5W 1H
      วิธีการบริหารแผนงานสู่ประสบความสำเร็จ

 

Module2: บริบทของการบริหารเวลา (Time management

      หัวใจสำคัญของการบริหารเวลา Time Management
      การจัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วนของงาน และการทุ่มเทให้กับงานที่สำคัญ
      อุปสรรคของการบริหารเวลาและเทคนิคการจัดการอย่างสร้างสรรค์
      เครื่องมือการบริหารเวลากับการจำแนกงานเพื่อการบริหารเวลา
      เทคนิคการวางแผนงาน เพื่อความสำเร็จในการปฏิบัติงาน (Action Plan)
      เคล็ดลับการบริหารเวลาสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ
      เทคนิคการเพิ่มความเร็วในการทำงาน

สนใจคอร์สนี้ ก่อนสมัคร Add LINE เพื่อพูดคุยกัน & โทรสอบถามข้อมูล

 ว่าคุณเหมาะที่จะเรียนคอร์สนี้หรือไม่...

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้บริหาร/ ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน/ พนักงาน/ ผู้สนใจทั่วไป

  • การบริหารเวลาภายใต้แนวคิดของการวางแผน การจัดลำดับความสำคัญของงาน

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • ความสำคัญ และประโยชน์ของการวางแผนวางงาน

  • เทคนิคการวางแผนด้วย 5W 1H

  • การจัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วนของงาน และการทุ่มเทให้กับงานที่สำคัญ

  • เคล็ดลับการบริหารเวลาสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

 

ตารางสัมมนา

วันที่จัดสัมมนา

รุ่น

สถานที่

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

สมัครอบรม

2 กรกฎาคม 2562

2

3,500

3,325

20 สิงหาคม 2562

3

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

4,800

4,500

5 พฤศจิกายน 2562

4

3,500

3,325

12 ธันวาคม 2562

5

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

4,800

4,500

สนใจคอร์สนี้ ก่อนสมัคร Add LINE เพื่อพูดคุยกัน & โทรสอบถามข้อมูล

 ว่าคุณเหมาะที่จะเรียนคอร์สนี้หรือไม่...

OUR CLIENTS

ลูกค้าบางส่วนของเราที่ใช้บริการ Training

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี

Training Service

Useful Links

Top Professional & Development Co., Ltd.

7/77 ม. 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

020-263-788
hrod1@tpd.co.th

FAX 038-387-719

www.hrodthai.com

จันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00 น.

LINE id : @hrodthai (มี@)

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • line
  • ไอคอน YouTube สังคม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved