top of page
เทคนิคการวางแผนเพื่อลดหย่อนและจ่ายภาษีประจำปี.jpg

หลักสูตร เทคนิคการวางแผนเพื่อลดหย่อนและจ่ายภาษีประจำปีอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับองค์กรธุรกิจ Tax Planning Corporate

 

หลักการและเหตุผล

        ภาษี เป็นภาระหน้าที่ของประชาชนและองค์กรธุรกิจ ถือเป็นต้นทุนที่สำคัญขององค์กรหรือกิจการซึ่งประกอบธุรกิจที่เจ้าของกิจการควรให้ความใส่ใจและไม่ควรมองข้าม การมีแนวทางปฏิบัติทางภาษีที่ถูกต้องและรู้จักเทคนิคการบริหารภาษี นอกจากจะเป็นการหลีกเลี่ยงเบี้ยปรับเงินเพิ่มหรือบทลงโทษจากความผิดพลาด ย่อมช่วยให้ธุรกิจมีภาระต้นทุนทางภาษีที่เหมาะสมอย่างถูกต้องกฎหมาย การทำความเข้าใจในกฎหมายเพื่อปรับเป็นแนวปิบัติ รู้จักสิทธิประโยชน์ทางภาษีของธุรกิจและปรับใช้ได้จริงอย่างเหมาะสม ย่อมสร้างการบริหารต้นทุนเพื่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว  

         นอกจากนี้หลักสูตรมีการสรุปข่าวสารอัพเดททางภาษีที่ผู้ประกอบการควรรู้ เช่น สถาบันการเงิน ส่งรายงานข้อมูลอะไรบ้าง ให้กับทางการ

วัตถุประสงค์

      1)  เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจต่อแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับภาษี การบัญชีภาษีอากร อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และนำส่งภาษีทันต่อเวลาที่ทางการกำหนด  (Correct Tax Implications)

      2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจวิธีหลีกเลี่ยงการมีกรณีพิพาทกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานจัดเก็บภาษีของทางการ (Avoid tax issues from the Auditors and Regulators)

      3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจในต้นทุนทางภาษีที่เหมาะสม (Optimize Cost of Tax)สามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กรและผู้ถือหุ้นหรือส่วนของเจ้าของได้(Increase Shareholders’ wealth)

      4) เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจในวิธีลดกิจกรรมกระบวนการที่ไม่เพิ่มคุณค่า การประยุกต์แนวคิดที่ทันสมัย เช่น E-tax Invoice, E-withholding Tax เพื่อออกแบบปรับกระบวนการปฏิบัติให้ทันสมัย ลดความซับซ้อน

      5) เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีเทคนิคการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ (Effective Internal Control)

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคล

และองค์กร และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี เทคนิคการวางแผนเพื่อลดหย่อนและจ่ายภาษีประจำปีอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับองค์กรธุรกิจ และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

เทคนิคการวางแผนเพื่อลดหย่อนและจ่ายภาษีประจำปีอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับองค์กรธุรกิจ.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

รูปแบบการฝึกอบรม

01.png

เน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participate Learning)

02.png

การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เป็นการสื่อสาร 2 ทาง  (Interactive Mode) ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการอบรม และระหว่างผู้อบรม

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / พนักงาน / ผู้ประกอบการในองค์กรธุรกิจ หรือผู้ประกอบกิจการเจ้าของคนเดียวขนาดเล็กขนาดกลาง 
โดยไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญทักษะทางบัญชีการเงิน

 
ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

ผู้จัดการ.png

ผู้จัดการ

ผู้ประกอบการ.png

ผู้ประกอบการใน
องค์กรธุรกิจ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

วันอบรม

หลักสูตร เทคนิคการวางแผนเพื่อลดหย่อนและจ่ายภาษีประจำปีอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับองค์กรธุรกิจ Tax Planning Corporate

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม On-line ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไลน์

เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

9

หลักสูตร เทคนิคการวางแผนเพื่อลดหย่อนและจ่ายภาษีประจำปีอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับองค์กรธุรกิจ

กรกฎาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

4,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,900.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

5

หลักสูตร เทคนิคการวางแผนเพื่อลดหย่อนและจ่ายภาษีประจำปีอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับองค์กรธุรกิจ

กันยายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

4,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,900.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

8

หลักสูตร เทคนิคการวางแผนเพื่อลดหย่อนและจ่ายภาษีประจำปีอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับองค์กรธุรกิจ

พฤศจิกายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

4,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,900.-

สมาชิกท๊อปโปร.png
business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงใน ด้านบริหารการเพิ่มผลผลิต ในอุตสาหกรรม

และผู้เชี่ยวชาญด้าน กิจกรรม 5ส , Kaizen, 7 QC Tools, การปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้น

และการพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ด้านระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์ธัญญ์นรี--เมฆวัน-toppro.jpg
อาจารย์ธัญญ์นรี เมฆวัน

วิทยากรที่ปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน Supervisory Skill

และ ผจก.ฝ่ายฝึกอบรม

& ผจก.ฝ่ายขายและการตลาด

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

ภาพบรรยากาศ
การฝึก
อบรม

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง

หลักสูตรอบรม-งานบริหารทรัพยากรมนุษย์-มือใหม่-เพื่อก้าวสู่-HR-มืออาชีพ-7.jpg
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

มีบริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

 

Onsite  |  Online

บริการจัดฝึกอบรม ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม และด้านระบบมาตรฐานสากล ISO โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อ

เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

(Human Resource Organization Development)

ด้านการเพิ่มผลผลิต
(Productivity)

ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO
(Quality System Standards)

หลักสูตรขายดี แนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
bottom of page