รายละเอียดหลักสูตร

เทคนิคการตรวจนับสินค้าประจำปี

(Annual Stock Management And Control)

      หลักการและเหตุผล คลังสินค้าเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าที่ทุกองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก  หากสินค้าที่เก็บมีมูลค่ามากจำเป็นต้องมีมาตรการในการดูแล รักษา เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการรับ- จ่าย การจัดเก็บ และการรักษาผลิตภัณฑ์ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งถ้าพบสิ่งผิดปกติในการตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำปี ส่งผลให้เกิดความสับสนและปัญหามากมาย หากเจ้าหน้าที่สรรพากรตรวจสอบอาจเป็นประเด็นความผิดพลาดของผู้ประกอบการได้ ดังนั้น หน้าที่ของผู้ประกอบการต้องทำอย่างไรให้บัญชีสินค้าคงเหลือ การตรวจนับ การจัดทำรายงานสินค้าประจำปี การตรวจนับสินค้าสิ้นปี ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายภาษีอากร

วัตถุประสงค์

      1) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้และเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ  

      2) เพื่อให้ผู้อบรมเตรียมความพร้อมและการวางแผนในการตรวจนับ และการตีราคาสินค้าประจำปี

      3) เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจหลักการเทียบยอด Stock cards กับยอดตรวจนับจริงและยอดทางบัญชี

      4) เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจหลักการตรวจนับสินค้าแต่ละประเภทให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

       1) ผู้อบรมอบรมนำความรู้เป็นแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ 

       2) ผู้อบรมสามารถเตรียมความพร้อมและการวางแผนในการตรวจนับ และการตีราคาสินค้าประจำปีได้

       3) ผู้อบรมสามรถนำหลักการเทียบยอด Stock cards กับยอดตรวจนับจริงและยอดทางบัญชีได้

       4) ผู้อบรมสามารถตรวจนับนับสินค้าแต่ละประเภทให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

รูปแบบการฝึกอบรม

        1) การบรรยายแบบ Blended Learning Solution ระหว่างทฤษฏีและแนวทางการปฏิบัติ

        2) การเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์  Learn by Experience.

        3) กรณีศึกษา Case Study  โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์

        4) ทดสอบ Pre-test /Post-test

       เนื้อหาการบรรยาย

Lesson 1 : แนวปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี

(ฉบับที่ 31) เกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ
     ข้อแตกต่างของการตรวจนับประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปีที่เด่นชัดและสำคัญ
     สิ่งที่ต้องทำเพื่อความถูกต้องของการบันทึกสินค้าคงเหลือ

Lesson 2 : การตีราคาสินค้าคงเหลือ และวัตถุดิบ
     เตรียมความพร้อม การวางแผนในการตรวจนับ การตีราคาสินค้าปลายงวดตามหลักภาษีอากร
     หลักการกำหนดแผนงานตรวจนับ
     ปัญหาในการตรวจนับและค่าความคลาดเคลื่อน

ที่ยอมรับได้

Lesson 3: เทคนิคการตรวจนับสินค้าแต่ละประเภทให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
     วัตถุดิบ (Raw material) / สินค้าระหว่างผลิต (Work in process) /สินค้าสำเร็จรูป (Finishedgoods)

Lesson 4: การเทียบยอด Stock cards กับยอดตรวจนับจริงและยอดทางบัญชี
     Circle count คืออะไร กระทำได้อย่างไรและมีประโยชน์อย่างไร

Lesson 5: ปัญหาที่ทำให้เกิดความผิดพลาดในการตรวจนับสินค้าและพัสดุคงคลัง
     ปัญหาการตรวจสอบสินค้าคงเหลือที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
     การตรวจแบบสุ่มตรวจ

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

  • คลังสินค้าเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าที่ทุกองค์กร

  • หน้าที่ของผู้ประกอบการต้องทำอย่างไรให้บัญชีสินค้าคงเหลือ การตรวจนับ การจัดทำรายงานสินค้าประจำปี

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • การบริหารสินค้าคงคลังและการเก็บรักษาคุณภาพสินค้าได้

  • เทคนิคการบริหารคลังสินค้าและการออกแบบการจัดเก็บสินค้าคงคลัง

  • วิธีการบริหารสินค้าคงคลังในปริมาณที่เพียงพอและทันต่อความต้องการของ ลูกค้า

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

 

ตารางสัมมนา

วันที่จัดสัมมนา

รุ่น

สถานที่

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

สมัครอบรม

8 พฤศจิกายน 2562

3

4,500

4,275

OUR CLIENTS

ลูกค้าบางส่วนของเราที่ใช้บริการ Training

Training Service

Useful Links

Top Professional & Development Co., Ltd.

7/77 ม. 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

020-263-788
hrod1@tpd.co.th

FAX 038-387-719

www.hrodthai.com

จันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00 น.

LINE id : @hrodthai (มี@)

  • Facebook ไอคอนสังคม
  • line
  • ไอคอน YouTube สังคม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ อ. เมืองชลบุรี
จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Follow Us
Services

Hrodthai ©2018 All rights reserved