เทคนิคการตรวจนับสินค้าประจำปี

Annual Stock Management And Control

ไอคอน 01.png

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

ไอคอน 02.png

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

เทคนิคการตรวจนับสินค้าแต่ละประเภทให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

- แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ

edit.png

รายละเอียดหลักสูตร

เทคนิคการตรวจนับสินค้าประจำปี

(Annual Stock Management And Control)

      หลักการและเหตุผล คลังสินค้าเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าที่ทุกองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก  หากสินค้าที่เก็บมีมูลค่ามากจำเป็นต้องมีมาตรการในการดูแล รักษา เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการรับ- จ่าย การจัดเก็บ และการรักษาผลิตภัณฑ์ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งถ้าพบสิ่งผิดปกติในการตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำปี ส่งผลให้เกิดความสับสนและปัญหามากมาย หากเจ้าหน้าที่สรรพากรตรวจสอบอาจเป็นประเด็นความผิดพลาดของผู้ประกอบการได้ ดังนั้น หน้าที่ของผู้ประกอบการต้องทำอย่างไรให้บัญชีสินค้าคงเหลือ การตรวจนับ การจัดทำรายงานสินค้าประจำปี การตรวจนับสินค้าสิ้นปี ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายภาษีอากร

อบรบ เทคนิคการตรวจนับสินค้าประจำปี.jpg
หลักสูตร เทคนิคการตรวจนับสินค้าประจำปี.j

วัตถุประสงค์

      1) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้และเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ  

      2) เพื่อให้ผู้อบรมเตรียมความพร้อมและการวางแผนในการตรวจนับ และการตีราคาสินค้าประจำปี

      3) เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจหลักการเทียบยอด Stock cards กับยอดตรวจนับจริงและยอดทางบัญชี

      4) เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจหลักการตรวจนับสินค้าแต่ละประเภทให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

       1) ผู้อบรมอบรมนำความรู้เป็นแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ 

       2) ผู้อบรมสามารถเตรียมความพร้อมและการวางแผนในการตรวจนับ และการตีราคาสินค้าประจำปีได้

       3) ผู้อบรมสามรถนำหลักการเทียบยอด Stock cards กับยอดตรวจนับจริงและยอดทางบัญชีได้

       4) ผู้อบรมสามารถตรวจนับนับสินค้าแต่ละประเภทให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

รูปแบบการฝึกอบรม

        1) การบรรยายแบบ Blended Learning Solution ระหว่างทฤษฏีและแนวทางการปฏิบัติ

        2) การเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์  Learn by Experience.

        3) กรณีศึกษา Case Study  โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์

        4) ทดสอบ Pre-test /Post-test

อบรบ เทคนิคการตรวจนับสินค้าประจำปี-2.jpg

       เนื้อหาการบรรยาย

writing.png

Lesson 1 : แนวปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี

(ฉบับที่ 31) เกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ
     ข้อแตกต่างของการตรวจนับประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปีที่เด่นชัดและสำคัญ
     สิ่งที่ต้องทำเพื่อความถูกต้องของการบันทึกสินค้าคงเหลือ

Lesson 2 : การตีราคาสินค้าคงเหลือ และวัตถุดิบ
     เตรียมความพร้อม การวางแผนในการตรวจนับ การตีราคาสินค้าปลายงวดตามหลักภาษีอากร
     หลักการกำหนดแผนงานตรวจนับ
     ปัญหาในการตรวจนับและค่าความคลาดเคลื่อน

ที่ยอมรับได้

checked.png
checked.png
checked.png
checked.png
checked.png

Lesson 3: เทคนิคการตรวจนับสินค้าแต่ละประเภทให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
     วัตถุดิบ (Raw material) / สินค้าระหว่างผลิต (Work in process) /สินค้าสำเร็จรูป (Finishedgoods)

Lesson 4: การเทียบยอด Stock cards กับยอดตรวจนับจริงและยอดทางบัญชี
     Circle count คืออะไร กระทำได้อย่างไรและมีประโยชน์อย่างไร

Lesson 5: ปัญหาที่ทำให้เกิดความผิดพลาดในการตรวจนับสินค้าและพัสดุคงคลัง
     ปัญหาการตรวจสอบสินค้าคงเหลือที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
     การตรวจแบบสุ่มตรวจ

checked.png
checked.png