top of page
หลักสูตร-ทักษะการวางแผนงานสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ.jpg

หลักสูตร ทักษะการวางแผนงานสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ (Planning for Professional Supervisor)

 

หลักการและเหตุผล

         ปัจจุบันองค์กร ต้องการ หัวหน้างาน ที่พร้อมทั้งความเชี่ยวชาญในงาน (เก่งงาน) และมีความเป็นผู้นำ (เก่งคน) เพื่อให้สามารถนำพาทีมงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยเป็นที่ยอมรับจากทีมงาน ซึ่งทักษะเบื้องต้นที่ ของหัวหน้างานต้องมี คือ ทักษะการวางแผนงาน ที่จะทำให้การทำงานนั้นบรรลุเป้าหมายและสำเร็จด้วยดี ซึ่งหัวหน้างานต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงานมีความสมดุลได้ทั้งคน ได้ทั้งงาน เพื่อสร้างประสิทธิภาพการทำงาน อันจะสร้างความสำเร็จร่วมของทีม หากผู้เป็นหัวหน้างานดูแลบริหารจัดการวางแผนตนเองได้ดี วางแผนงานได้ดี ทั้งนี้เพื่อให้งานในความรับผิดชอบมีทั้งประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้อันจะนำมาสู่ความสำเร็จของการบริหารงาน  หน่วยงานและขององค์กรต่อไป  

         หลักสูตรนี้ผู้เรียน จะได้เรียนรู้ในฐานะหัวหน้างานในวิธีการวางแผน การกำหนดเป้าหมายการทำงาน รวมถึงการปฏิบัติตามแผนงานที่ตั้งไว้ และการติดตามงานอย่างเป็นระบบ (Smart Planning) พร้อมบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ (result oriented)

วัตถุประสงค์

      1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการ การวางแผนงานและบทบาทของหัวหน้างานที่องค์กรคาดหวัง

      2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำทักษะการบริหารจัดการและวางแผนไปประยุกต์ใช้เพื่อเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการทำงานจริง

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี ทักษะการวางแผนงานสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

อบรม หัวหน้างาน อบรมภาวะผู้นำ อบรม 5ส อบรมเทรนนิ่ง อบรม 9 ทักษะ หัวหน้างาน -4.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

รูปแบบการฝึกอบรม

01.png

เน้นการเรียนรู้แบบ Blended learning solution ระบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเชิงสร้างสรรค์

02.png

เน้นการเรียนรู้แบบ Action learning กิจกรรม กลุ่มย่อย (SGA) Small Group Activity

03.png

เน้นการเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ learning by examine

4-4.png

Workshop / Case study

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / เจ้าของกิจการ / พนักงานฝ่ายบุคคล / หรือผู้ที่สนใจ

ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

ผู้จัดการ.png

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ประกอบการ.png

 เจ้าของกิจการ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

การวิเคราะห์งาน (Work analysis)

2.png

การจัดลำดับงาน (Priority and arrangement)

3.png

หลักการวางแผนงาน
(Principle of planning)

4.png

เทคนิคการเขียนแผน และ 
การประยุกต์ใช้ด้วยหลัก PDCA

5.png

การเขียนแผนงาน Preparation

6.png

การมอบหมายและการสั่งงาน P O L C = Controlling & Monitoring

7.png

ตรวจสอบและติดตามผลงาน Implement

8.png

จัดทำรายงานผล 
Report & Result

วันอบรม

หลักสูตร ทักษะการวางแผนงานสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ (Planning for Professional Supervisor)

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม On-line ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไลน์

เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

3

หลักสูตร ทักษะการวางแผนงานสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ (Planning for Professional Supervisor)

กรกฎาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

1

หลักสูตร ทักษะการวางแผนงานสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ (Planning for Professional Supervisor)

สิงหาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

4

หลักสูตร ทักษะการวางแผนงานสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ (Planning for Professional Supervisor)

กันยายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3

หลักสูตร ทักษะการวางแผนงานสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ (Planning for Professional Supervisor)

ตุลาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

5

หลักสูตร ทักษะการวางแผนงานสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ (Planning for Professional Supervisor)

พฤศจิกายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

4

หลักสูตร ทักษะการวางแผนงานสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ (Planning for Professional Supervisor)

ธันวาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png
business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

ทักษะการวางแผนงานสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ (Planning for Professional Supervisor

 

การวางแผนกิจกรรม การกำหนดเป้าหมาย และการเลือกวิธีการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในองค์กร

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์ธัญญ์นรี--เมฆวัน-toppro.jpg
อาจารย์ธัญญ์นรี เมฆวัน

วิทยากรที่ปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน Supervisory Skill

และ ผจก.ฝ่ายฝึกอบรม

& ผจก.ฝ่ายขายและการตลาด

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

ภาพบรรยากาศ
การฝึก
อบรม

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง

อบรม-9ทักษะ-สำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ-9skill-ชลบุรี 2564-2565-08.jpg
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

มีบริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

 

Onsite  |  Online

บริการจัดฝึกอบรม ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม และด้านระบบมาตรฐานสากล ISO โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อ

เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

(Human Resource Organization Development)

ด้านการเพิ่มผลผลิต
(Productivity)

ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO
(Quality System Standards)

หลักสูตรขายดี แนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง