top of page
หลักสูตร-การปรับ-Mindset-เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงาน.jpg

หลักสูตร การปรับ Mindset เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงาน

(Mindset for Performance Working)

หลักการและเหตุผล

      สิ่งสำคัญที่ทุกองค์กรต้องการ คือ Mindset หรือความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำงานที่ดีและประสบผลสำเร็จในการทำงานต่อตนเองและองค์กร หากองค์กรที่มี

บุคลากรแบบ "Fixed mindset" หรือทัศนคติที่ยึดติดอยู่ในกรอบเดิมไม่กล้าที่จะออกจาก “Comfort Zone” เป็นเวลานาน ส่งผลให้พนักงานรู้สึกว่าแต่ละวันที่ไปทำงานนั้นไม่มี “passion” ในการทำงานมี มุมมอง ความคิด สไตล์การทำงานที่แตกต่างกัน ทีมงานขาดความเป็นหนึ่งเดียว มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก เกิดปัญหาในกระบวนการทำงานระหว่างแผนกหรือส่วนงาน ทำให้องค์การเกิดการเติบโตช้ำไม่ทันกับคู่แข่งทำงธุรกิจ บุคลากรขาดการนำศักยภาพของตนเองมาใช้ในการทำงานได้อย่าเต็มที่ ทั้งนี้ หากองค์กรเสริมสร้างทักษะแนวคิดให้กับพนักงานหรือที่เรียกว่า "Growth Mindset" หรือทัศนคติและแนวคิดแบบยืดหยุ่นและเติบโตพัฒนาต่อไปข้างหน้า และการสร้าง Passion การทำงานถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคคลให้ทำงานเต็มไปด้วยพลังแห่งความกระตือรือร้นสู่ความสำเร็จในการทำงานและองค์กร

วัตถุประสงค์

      1)  เพื่อให้ผู้อบรมทราบความหมายและความสำคัญ สามารถปรับเปลี่ยน (Mindset) พฤติกรรมสู่การสร้างความสำเร็จในการทำงานและเป้าหมายขององค์กรได้

 

      2)  เพื่อให้ผู้อบรมนำความรู้ไปปรับใช้เสริมสร้างทักษะตนเองแบบ "Growth Mindset" การสร้าง Passion กับการทำงานถือเป็นหัวใจสำคัญของการประสบความความสำเร็จในการใช้ศักยภาพการทำงาน

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การปรับ Mindset เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงาน และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

หลักสูตร การปรับ Mindset เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน - 04.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมสามารถปรับเปลี่ยน (Mindset) พฤติกรรมเสริมสร้างความสำเร็จในการทำงานและเป้าหมายขององค์กรได้

02.png

ผู้อบรมสามารถเสริมสร้างทักษะการคิดแบบ Growth Mindset"และการสร้าง Passion กับการทำงานถือเป็นหัวใจสำคัญของการประสบความสำเร็จในการใช้ศักยภาพบุคคลทำงานเพื่อสร้างสรรค์

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / เจ้าของกิจการ / พนักงานหรือผู้สนใจทั่วไป

 
ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

ผู้จัดการ.png

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ประกอบการ.png

 เจ้าของกิจการ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

รวมตัวช่วย Upskill จาก Toppro

รับมือกับ ธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพิ่มเติมทักษะอบรมพนักงาน ที่มีอยู่เดิม ด้วยทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องหรือองค์ความรู้ที่ใหม่กว่าทำให้แข็งแกร่งขึ้น ทำงานได้มีประสิทธิภาพขององค์กร

รูปแบบการฝึกอบรม

01-เน้นการเรียนรู้แบบ Participation เพื่อให้ผู้อบรมได้มีส่วนร่วม.jpg

1) เน้นการเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง (Brain Working) จะช่วยทำให้สามารถปรับเปลี่ยนความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม (Mindset)

03-เน้นการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์ Experiential Techniques.jpg

2) เน้นการเรียนรู้แบบกระบวนการสร้างสรรค์

การเรียนรู้ (Constructive process of learning)

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

วันอบรม

หลักสูตร การปรับ Mindset เพื่อปรับเปลี่ยน
ทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงาน

(Mindset for Performance Working)

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม ออนไลน์ (On-line) ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ออนไลน์

เรียนออนไลน์-Zoom-logo.png

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

5

กันยายน 2566

หลักสูตร การปรับ Mindset เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมในการทำงาน  (รุ่น 9)

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

4

ตุลาคม 2566

หลักสูตร การปรับ Mindset เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมในการทำงาน  (รุ่น 10)

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

3

พฤศจิกายน 2566

หลักสูตร การปรับ Mindset เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมในการทำงาน  (รุ่น 11)

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

1

ธันวาคม 2566

หลักสูตร การปรับ Mindset เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมในการทำงาน  (รุ่น 12)

(เวลา 9:00-16:00 น.)

เรียนออนไลน์ Zoom.png

บุคคลทั่วไป

3,500.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

สมาชิก

3,000.-

สมาชิกท๊อปโปร.png
business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

การปรับ Mindset เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ

และพฤติกรรมในการทำงาน

หากองค์กรเสริมสร้างทักษะแนวคิดและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ เพราะ Mindset เป็นตัวขับเคลื่อน

ในทุกแง่มุมของชีวิตให้กับพนักงานหรือที่เรียกว่า "Growth Mindset" หรือทัศนคติและแนวคิดแบบยืดหยุ่น และเติบโตพัฒนา

ต่อไปข้างหน้า และการสร้าง Passion การทำงาน

 
 

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์ธัญญ์นรี--เมฆวัน-toppro.jpg
อาจารย์ธัญญ์นรี เมฆวัน

วิทยากรที่ปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน Supervisory Skill

และ ผจก.ฝ่ายฝึกอบรม

& ผจก.ฝ่ายขายและการตลาด

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

ภาพบรรยากาศ
การฝึก
อบรม

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง

หลักสูตรอบรม การปรับ Mindset เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงาน-4.jpg