การพัฒนาภาวะผู้นำ-.jpg

หลักการและเหตุผล

       องค์กรจะประสบความสาเร็จหรือล้มเหลวในการดำเนินงานได้นั้น ปัจจัยสาคัญที่สุด คือ ความร่วมมือจากทุกส่วนงาน เพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมายขององค์กร การทางานเป็นทีม (Teamwork) ได้นั้น ผู้นาต้องใช้ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร การถ่ายทอดข้อมูล แนวคิด เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เกิดการประสานงานงานที่ดี ตลอดจนสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางานร่วมกันและผู้นาสามารถนาทีมให้การทางานเกิดประสิทธิผลในการทางาน สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันถือเป็นแนวปฏิบัติเพื่อสู่ความสาเร็จขององค์กรได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

        1) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความหมาย ทักษะของผู้นาและเพิ่มศักยภาพการเป็นผู้นา

 

       2) เพื่อให้ผู้อบรมพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ วิธีคิด สู่การเป็นผู้นาเป็นที่ยอมรับของผู้ตามและทีม

 

       3) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ในการนารูปแบบของผู้นา ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้

 

       4) เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ หลักการเป็นผู้นา ผู้ตาม

และทีมงาน สู่ความสาเร็จในการทางานเป็นทีมได้

วันที่อบรม/เวลา

1 มิถุนายน 2564

(เวลา 9:00-16.00น.)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิก 2,300 บาท

บุคคลทั่วไป 2,500 บาท

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การพัฒนาภาวะผู้นํา และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

ใบประกาศนียบัตร

เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ

ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมสามารถเพิ่มศักยภาพการเป็นผู้นาสู่การเป็นผู้นาเป็นที่ยอมรับของผู้ตามและสมาชิกทีม

02.png

ผู้อบรมสามารถนารูปแบบของผู้นาไปปรับให้ใช้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้

03.png

ผู้อบรมนาหลักของผู้นา และทีมงาน การดาเนินการ การบริหารงาน และการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ได้

26554.jpg

หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นํา

 
 
 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ  ผู้บริหาร / ผู้จัดการ/ หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

 

ผู้บริหาร

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน

 เจ้าของกิจการ

พนักงาน

หรือผู้ที่สนใจ

การพัฒนาภาวะผู้นำ

หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ เน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีภาวะทางการเป็นผู้นำ

 
 

รูปแบบการฝึกอบรม

 
26554.jpg
9888.png

เน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมกลุ่มย่อย SGA. (Small Group. Activity)

26554.jpg
03.png

เน้นการเรียนรู้แบบกระตุ้นแนวคิดเชิงบวก (Ice Breaking)

26554.jpg
02.png

เน้นการเรียนรู้แบบส่วนร่วมในการกระตุ้นความคิด (Let everyone participate)

26554.jpg
5266.png

เน้นการเรียนรู้แบบเกิดแรงบันดาลใจสู่ความสาเร็จของงาน (Simulation Scenario)

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

 • Module 1

  การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างธุรกิจ

      1)  การปรับตัวของคนและองค์การในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง

      2)  ภาวะผู้นาขององค์การ วิสัยทัศน์ ภารกิจ คุณค่าและวัฒนธรรมองค์การ

 • Module 2

  ผู้นากับภาวะผู้นำ (Leader and Leadership)

     1) ความหมายของผู้นำ และภาวะผู้นำ

  การพัฒนาภาวะผู้นาสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กร

     2) แนวคิดเรื่องภาวะผู้นำกับการบริหาร

     3) ประเภทของผู้นาและการค้นหาตัวตน

  ของตนเอง

     4) ถอดบทเรียนผู้นาสี่ทิศ

     5) ทฤษฏีภาวะผู้นำ

     6) คุณลักษณะของผู้นำ

 • Module 3

  การสร้างและทำงานเป็นทีม

    1) หัวใจสาคัญของการทางานเป็นทีม

    2) วัตถุประสงค์ของการสร้างทีมงาน

    3) ความสาคัญของการทำงานเป็นทีม

    4) ส่วนประกอบของทีม

    5) บทบาทของผู้นำ ผู้ตามในการทำงาน

  เป็นทีม

    6) การบริหารทีมงานกับภาวะผู้นำ

 • Module 4:

  มิติใหม่ในการพัฒนาทีมงาน

    1) สี่มิติในการพัฒนาทีมงาน

    2) ทักษะที่สาคัญในการสร้างและพัฒนา

  ทีมงาน

    3) การทำงานเป็นทีมข้ามสายงานอย่าง

  ได้ผล

ตารางอบรม Public Training

หลักสูตร
วันที่จัดอบรม
สมาชิก
บุคคลทั่วไป
สมัครคอร์สเรียน

การพัฒนาภาวะผู้นํา

1 มิถุนายน 2564 (รุ่น 5)
2,300.-
2,500.-
59555.png

การพัฒนาภาวะผู้นํา

2 สิงหาคม 2564 (รุ่น 6)
2,300.-
2,500.-
59555.png

การพัฒนาภาวะผู้นํา

1 ตุลาคม 2564 (รุ่น 7)
2,300.-
2,500.-
59555.png

การพัฒนาภาวะผู้นํา

5 พฤศจิกายน 2564 (รุ่น 8)
2,300.-
2,500.-
59555.png

ภาวะผู้นํา

เน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีภาวะทางการเป็นผู้นำ เหมาะสำหรับหัวหน้างาน ผู้บริหาร

ที่ต้องพัฒนาเสริมทักษะการสื่อสารอย่างมืออาชีพ

 
การพัฒนาภาวะผู้นำ-02

การพัฒนาภาวะผู้นำ-03

การพัฒนาภาวะผู้นำ-04

การพัฒนาภาวะผู้นำ-05

598598-4-07.jpg
กำลังมองหาคอร์สเรียนอยู่ใช่ไหม

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

 
อบรม การพัฒนาภาวะผู้ นํา-4

อบรม การพัฒนาภาวะผู้ นํา-2

อบรม การพัฒนาภาวะผู้ นํา-1

อบรม การพัฒนาภาวะผู้ นํา-3

c5486946-06.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก้อเป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เอยะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี

หลักสูตรแนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
 • หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ

  หัวหน้างานที่ดีควรจำเป็นต้องมี 9 ทักษะ เพื่อช่วยผลักดันให้พนักงานในองค์กร ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

  ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเสริมสร้างพลังอันแข็งแกร่งให้กับองค์กร

 • หลักสูตร ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

  ทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved