top of page
อบรม การปรับปรุงและเขียนข้อบังคับให้สอดคล้องกับการทำงาน.jpg

หลักสูตร การปรับปรุงและเขียนข้อบังคับ
ให้สอดคล้องกับการทำงาน

หลักการและเหตุผล

      ข้อบังคับการทำงานมีความสำคัญอย่างมากในการบริหารงานบุคคลในองค์การ

ให้อยู่และทำงานร่วมกันอย่างสงบสุข และเป็นไปตามระเบียบ เรียบร้อย บรรลุผลตาม

เป้าหมาย ซึ่งข้อบังคับการทำงานกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เพื่อให้บุคลากร

ในองค์การทุกระดับยึดถือนำไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการฝ่ายบริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ ฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ จะต้องทำความเข้าใจ

ให้ถ่องแท้ก่อนการจัดทำเพราะบริบทในการจัดทำข้อบังคับการทำงานต้องสอดคล้องกับ พรบ. คุ้มครองแรงงานฉบับประกาศใช้ในปัจจุบัน สิ่งสำคัญอะไรบ้างที่ควรระบุไว้ใน

ข้อบังคับ หรือ แก้ไขข้อบังคับฯ ส่วนการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม เพื่อประโยชน์สูงสุดในการทำให้เกิดสิทธิทางการบริหาร และถูกต้องบังคับใช้ได้ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานฉบับปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

    1)  เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ เข้าใจหลักการพื้นฐานการเขียน แก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับการทำงาน

    2)  เพื่อให้ผู้อบรมทราบบทลงโทษที่กฎหมายกำหนด หากไม่มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

 

    3)  เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจวิธีการเขียน และแก้ไขเนื้อหาสาระของข้อบังคับเกี่ยว

กับการทำงาน

 

    4)  เพื่อให้ผู้อบรมทราบรายละเอียดที่ควรระบุ หรือไม่ระบุไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

 
วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

วิทยากร & ที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและองค์กรและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี การปรับปรุงและเขียนข้อบังคับให้สอดคล้องกับการทำงาน และทำ Workshop ให้ได้ลงมือทำจริง ในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

มีใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

การปรับปรุงและเขียนข้อบังคับให้สอดคล้องกับการทำงาน-03.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

01.png

ผู้อบรมเข้าใจหลักการพื้นฐานการเขียน แก้ไข

เพิ่มเติมข้อบังคับการทำงานได้

02.png

ผู้อบรมทราบบทลงโทษที่กฎหมายกำหนด

หากไม่มีข้อบังคับกับการทำงาน

03.png

ผู้อบรมเข้าใจวิธีการเขียน และแก้ไขเนื้อหาสาระ

ของข้อบังคับกับการทำงาน

4-4.png

ผู้อบรมทราบรายละเอียดที่ควรระบุ หรือไม่ระบุ

ไว้ในข้อบังคับการทำงาน

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน / เจ้าของกิจการ / ผู้ที่สนใจ

ผู้บริหาร.png

ผู้บริหาร

ผู้จัดการ.png

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน.png

หัวหน้างาน

ผู้ประกอบการ.png

เจ้าของกิจการ

ผู้ที่สนใจ-บุคคลทั่วไป.png

พนักงาน
หรือผู้ที่สนใจ

Company Profile

รูปแบบการฝึกอบรม

การฝึกอบรมนี้จะใช้ 4 วิธี การหลัก ได้แก่

26554.jpg
9888.png

เน้นการเรียนรู้แบบ

Games Based learning

เพื่อฝึกให้ผู้เข้าอบรบแสดงออกทางด้านความคิดเห็น

26554.jpg
03.png

เน้นการเรียนรู้ในเนื้อหาที่ใกล้ตัว

เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ได้

26554.jpg
55588.png

เน้นการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์

 Experiential Techniques

26554.jpg
04.png

เน้นการเรียนรู้ Case Study

ตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับข้อบังคับ

ในการทำงาน

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

Module 1
เจาะลึกประเด็นหลักของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วย
ข้อบังคับการทำงาน

    1. ความหมายของระเบียบข้อบังคับกับการทำงานคืออะไร

    2. ข้อควรระวังเพื่อป้องกันความผิดพลาดทางกฎหมายแรงงาน

    3. หลักเกณฑ์ในการจัดทำระเบียบข้อบังคับการทำงานในบริบทที่สำคัญที่นายจ้างต้องจัดให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

2.png

Module 2
ขั้นตอนในการจัดทำระเบียบ
ข้อบังคับการทำงาน

    1. จำนวนลูกจ้างเท่าไหร่? จึงจะต้องดำเนินการจัดทาระเบียบข้อบังคับการทำงาน

    2. หน้าที่ของนายจ้างหลังจากได้ดำเนินการจัดทาระเบียบข้อบังคับการทำงาน

    3. กรณีแก้ไขเพิ่มเติม จะต้องปฏิบัติอย่างไร

    4. บทลงโทษ กรณีฝ่าฝืนเกี่ยวกับการจัดทาระเบียบข้อบังคับ

3.png

Module 3
ส่วนสำคัญเกี่ยวกับระเบียบ
ข้อบังคับการทำงาน

   1. วันทำงานเวลาทำงานปกติและเวลาพัก

   2. วันหยุดและหลักเกณฑ์การหยุด

   3. หลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลา และการทำงานในวันหยุด

   4. วันลา และหลักเกณฑ์การหยุด

   5. หลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลา และการทำงานในวันหยุด

   6. วันลา และหลักเกณฑ์การลา

   7. วินัยพนักงาน มาตรการ และบทกาหนดโทษทางวินัย

   8. การร้องทุกข์

   9. การเลิกจ้าง ค่าชดเชย และค่าชดเชยพิเศษ

วันอบรม

การปรับปรุงและเขียนข้อบังคับ

ให้สอดคล้องกับการทำงาน

การจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเพื่อกำหนดหน้าที่นายจ้างและลูกจ้าง เพื่อปฏิบัติระเบียบในการทำงาน

และเป็นการป้องกัน โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 108 ให้นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่ 10 ขึ้นไป

business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์อาจหาญ กันนุลา_edited.jpg
อาจารย์อาจหาญ กันนุลา

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, การเพิ่มผลผลิต, มาตรฐานสากล ISO มากกว่า 20 ปี

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม

 
c5486946-06.jpg
รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -1.jpg
facebook.png

ได้ความรู้เต็มที่ การอบรมก็เป็นกันกันเองไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาหารเครื่องดื่มจัดเต็มอิ่มท้องทุกวัน

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-7.jpg
facebook.png

บริการดีมากค่ะ เป็นสถานที่อบรมที่หาง่ายดีค่ะ

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม-5.jpg
facebook.png

ได้ความรู้จากที่นี่เยอะมากๆวิทยากรสอนสนุกสถานที่ อบรมกว้างขวาง อาหารอร่อย

รีวิวลูกค้า ท๊อปโปร ศูนย์อบรม -6.jpg
facebook.png

สุดยอดของความรู้ด้านงานโรงงานครับ ต้องพาทีมงานมาอีกแน่นอนครับ

ลูกค้าของเรา

"ลูกค้าบางส่วนของเราที่ไว้วางใจอบรมกับเรา มากกว่าหลายบริษัท ชั้นนำ"

ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-3
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-4
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-2
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล-1
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ลูกค้าใช้บริการ ท๊อปโปรเฟสชั่นแนล ชลบุรี
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

มีบริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

 

Onsite  |  Online

บริการจัดฝึกอบรม ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม และด้านระบบมาตรฐานสากล ISO โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อ

เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

(Human Resource Organization Development)

ด้านการเพิ่มผลผลิต
(Productivity)

ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO
(Quality System Standards)

หลักสูตรอบรม-เจาะลึกการประยุกต์ใช้-พรบ.-คุ้มครองข้อมูล-ส่วนบุคคล-พ.ศ.-2562.jpg

หลักสูตร เจาะลึกการประยุกต์ใช้ พรบ. คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

นายจ้างและ HR ได้ทำความเข้าใจในบริบทกฎหมายและนําไปประยุกต์ใช้

ได้ถูกต้อง

อบรม-9-ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ.jpg

หลักสูตร 9 ทักษะสำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ
 

เทคนิคและทักษะของการเป็น

หัวหน้างานเพื่อปรับประยุกต์ใช้กับการทำงาน

อบรม-การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ.jpg

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ทักษะการสื่อสารการพูด การฟัง พัฒนางานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

อบรม-ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ-ISO-9001--2015.jpg

หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพ ISO 9001: 2015

เตรียมความพร้อมกับการตรวจ

ตามระบบ ISO9001:2015

หลักสูตรขายดี แนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
bottom of page