top of page
อบรม-หัวหน้างานขนส่งยุคใหม่.jpg

หลักสูตร หัวหน้างานขนส่งยุคใหม่
(Head of Modern Transportation)

หลักการและเหตุผล

           การขนส่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในกิจกรรมโลจิสติกส์ ที่มีส่วนทำให้การแข่งขันในภาค ธุรกิจ จะสามารถแข่งขันในตลาดได้หรือไม่ เหตุผลเพราะสัดส่วนของต้นทุนโลจิสติกส์อยู่ ในส่วนของการขนส่งสินค้าเป็นส่วนใหญ่ 

           ดังนั้นหัวหน้างานหรือคนที่ดูแลรับผิดชอบกระบวนการขนส่งสินค้าของบริษัทต้องรู้เทคนิควิธีการต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในอันที่จะลดต้นทุนต่อ หน่วยขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

      1)  เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจถึง ขอบเขตและบทบาทหน้าที่ของการขนส่งในกิจกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

      2)  เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เพิ่มประสิทธิภาพและการประหยัดทุนการขนส่งให้มากกว่าเดิม ด้วยเทคนิคการบริหารการขนส่ง เทคนิคการเลือกทําเลที่ตั้งของการขนส่งและจุดจัดส่งสินค้า

      3)  เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจถึง กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับด้านขนส่ง พัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ขนส่งให้เหมาะกับธุรกิจ และ สามารถประเมินผลงานจัดส่งในแต่ละสถานการณ์ได้

วัตถุประสงค์

วิทยากร-2.png

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านการจัดการด้านโลจิสติกส์

ด้านการบริหารจัดการคลังสินค้า

และควบคุมสินค้าคงคลัง

เนื้อหาหลักสูตร-hr.png

เนื้อหาหลักสูตร

เริ่มจากทฤษฎี เทคนิคการบริหารและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมืออาชีพ และทำWorkshop ให้ได้ลงมือทำจริงในห้องเรียน จนนำไปสู่ความเข้าใจและนำมาใช้ได้จริง

อบรม-hr-รับใบประกาศ.png

ใบประกาศนียบัตร
เมื่อจบหลักสูตรอบรมจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร รับรองจากสถาบัน TOPPRO

2-ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบ IATF 16949-2016.jpg
741-u_Mesa de trabajo 1.jpg

วัตถุประสงค์

01.png

เน้นการบรรยายและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
(Participatory Learning)

02.png

เน้นการเรียนรู้แบบ Pragmatist Activist เพื่อให้เกิดการรับรู้ประสบการณ์ใหม่

03.png

เน้นการเรียนรู้แบบกิจกรรมกลุ่มย่อย 
(Workshop : Small Group Activity)

26554.jpg

หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับ

 

ผู้จัดการคลังสินค้า / หัวหน้างานคลังสินค้า / หัวหน้างานระบบการขนส่ง / ผู้ปฏิบัติงาน ด้านขนส่ง หรือ ผู้ที่สนใจ

 
ผู้จัดการ-icon.png

ผู้จัดการ

คลังสินค้า

หัวหน้างาน-icon.png

หัวหน้างาน

คลังสินค้า

หัวหน้าระบบขนส่ง.png

หัวหน้างาน

ระบบการขนส่ง

พนักงานหรือผู้ที่สนใจ-icon.png

ผู้ฏิบัติงานด้านขนส่ง

หรือผู้ที่สนใจ

topp-1-03.jpg

เนื้อหาการบรรยาย

1.png

ขอบเขตและบทบาทหน้าที่ของการขนส่ง

ในกิจกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

2.png

เป้าหมายหลักของการจัดการขนส่ง 

3.png

ต้นทุนสำคัญของการขนส่ง

4.png

การเพิ่มประสิทธิภาพและการประหยัดทุน

การขนส่งให้มากกว่าเดิม

5.png

 เทคนิคการบริหารการขนส่ง

6.png

การขนส่งกับกิจกรรมคลังสินค้า

7.png

การเลือกทำเลที่ตั้งของการขนส่งและ

จุดจัดส่งสินค้า 

8.png

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านขนส่ง

9.png

การขนส่งในอนาคตกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป

 

10.png

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขนส่งให้เหมาะกับธุรกิจ

11.png

การประเมินผลงานจัดส่ง

12.png

กรณีศึกษาในการบริหารงานขนส่ง

หลักสูตร หัวหน้างานขนส่งยุคใหม่
(Head of Modern Transportation)

เป็นการฝึกอบรม สำหรับท่านที่ต้องการพัฒนาตนเองหรือรายบุคคลเพื่อให้เกิดความรู้ เข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
พร้อมยกตัวอย่าง และ Workshop โดยมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะ 
(ท่านสามารถเลือกดูตารางอบรม On-Site ด้านล่างนี้)

ตารางอบรม ชลบุรี

  วันที่                                                 หลักสูตร                                                   ราคา                      จองอบรม

23

หลักสูตร หัวหน้างานขนส่งยุคใหม่ (Head of Modern Transportation)

กรกฎาคม 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,900.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

19

หลักสูตร หัวหน้างานขนส่งยุคใหม่ (Head of Modern Transportation)

กันยายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,900.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png

19

หลักสูตร หัวหน้างานขนส่งยุคใหม่ (Head of Modern Transportation)

พฤศจิกายน 2567

(เวลา 9:00-16:00 น.)

บุคคลทั่วไป

สมาชิก

3,900.-

บุคคลทั่วไป-icon.png

3,500.-

สมาชิกท๊อปโปร.png
business-brainstorming-graph-chart-report-data-concept.jpg

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เรียนกับ วิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ตรงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร , ระบบมาตรฐาน ISO , ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร โดยมีความรู้เชิงทฤษฎี เข้าใจบุคลากร

เชิงพฤติกรรม และการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์
อาจารย์กฤตพลลภ์ คิรินทร์

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

อาจารย์ธัญญ์นรี--เมฆวัน-toppro.jpg
อาจารย์ธัญญ์นรี เมฆวัน

วิทยากรที่ปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน Supervisory Skill

และ ผจก.ฝ่ายฝึกอบรม

& ผจก.ฝ่ายขายและการตลาด

อาจารย์นิคม-อ่อนละมัย-toppro.png
อาจารย์นิคม อ่อนละมัย

วิทยากรที่ปรึกษา

ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, มีประสบการณ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

confident-business-team-with-leader.jpg

ภาพบรรยากาศ
การฝึก
อบรม

การฝึกอบรมเน้นเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม และทำ workshop ลงมือปฏิบัติสามารถนำไปใช้ได้จริง

อบรม-9ทักษะ-สำหรับการก้าวสู่หัวหน้างานมืออาชีพ-9skill-ชลบุรี 2564-2565-08.jpg
ประชุมธุรกิจ
man-giving-lecture-audience.jpg

มีบริการจัดอบรม

IN HOUSE TRAINING

 

Onsite  |  Online

บริการจัดฝึกอบรม ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม และด้านระบบมาตรฐานสากล ISO โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตรเพื่อ

เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

(Human Resource Organization Development)

ด้านการเพิ่มผลผลิต
(Productivity)

ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO
(Quality System Standards)

หลักสูตรขายดี แนะนำ

หลักสูตรอบรมที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการอบรมสัมนนากับเรา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
 
 
bottom of page