การวางแผนอัตรากำลังและการกำกับต้นทุน

ด้านแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ไอคอน 01.png

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้จัดการแผนก Hr / ผู้จัดการแผนก

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- ต้นทุนแรงงานที่มีกระบวนการทำงานและการจ้างงาน?

- แนวคิดและวิธีการควบคุมต้นทุนแรงงานให้มีประสิทธิภาพ

edit.png

รายละเอียดหลักสูตร

ไอคอน 02.png

การวางแผนอัตรากำลังและการกำกับต้นทุน

ด้านแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

**เรามีบริการจัดอบรมสัมมนารูปแบบ In House Training และ Public Training**

      หลักการและเหตุผล “อัตรากำลัง” มีความสำคัญต่อการบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ขณะเดียวกันอัตรากำลังก็มีความเชื่อมโยง&สัมพันธ์กับค่าใช้จ่าย Labor car ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายประจำที่ผลผูกพันธ์กับค่าใช้จ่ายองค์กรโดยรวม การกำหนดอัตรากำลังขององค์กรได้เหมาะสมทั้งจำนวน ประเภทของทรัพยากรresource และค่าใช้จ่ายที่มีสัดส่วน Labor car ratio เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายรวมขององค์กร หลักสูตรจะเข้าใจประเภทธุรกิจกับการจ้างงานที่เหมาะสมทำให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลบนต้นทุนแรงงานที่สอดคล้องกับประเภท&ขนาดธุรกิจ

หลักสูตร การวางแผนอัตรากำลังและการกำกับต
การวางแผนอัตรากำลังและการกำกับต้นทุนด้าน

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เข้ารับการอบรม รู้และเข้าใจความสำคัญของการวางแผนอัตรากำลังซึ่งมีความเชื่อมโยงจากโครงสร้างองค์กร

  2. ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจความสำคัญเรื่องต้นทุนแรงงานที่มีกระบวนการทำงานและการจ้างงานและสัดส่วนค่าใช้จ่าย

  3. ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจแนวคิดและวิธีการควบคุมต้นทุนแรงงานให้มีประสิทธิภาพ

       เนื้อหาการบรรยาย

writing.png

1. การบริหารทรัพยากรบุคคล

2. ความหมายและความสำคัญของการวางแผนอัตรากำลัง

3. ความสัมพันธ์การวางแผนอัตรากำลังกับต้นทุนแรงงาน

4. การจัดทำโครงสร้างองค์กร ตำแหน่ง ประเภทการจ้าง กำหนดต้นทุนแรงงานที่เหมาะสมกับองค์กร

5. สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมตามกำลังแรงงานขององค์กร

6. แนวคิดและวิธีการจัดทำ ควบคุมค่าใช้จ่าย ต้นทุนแรงงานอยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนด

แผนที่

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

  • การบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ขณะเดียวกันอัตรากำลังก็มีความเชื่อมโยง & สัมพันธ์

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • การวางแผนอัตรากำลังซึ่งมีความเชื่อมโยงจากโครงสร้างองค์กร

  • ต้นทุนแรงงานที่มีกระบวนการทำงานและการจ้างงานและสัดส่วนค่าใช้จ่าย

  • แนวคิดและวิธีการควบคุมต้นทุนแรงงานให้มีประสิทธิภาพ

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

checked.png
checked.png