การออกแบบโครงสร้างองค์กร

และการวางแผนอัตรากำลังอย่างยั่งยืน

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้จัดการแผนก Hr / ผู้จัดการแผนก

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- โครงสร้างองค์กรแต่ละประเภทที่เหมาะสม มีต้นทุนแรงงานต่ำ

- การจัดทำโครงสร้างองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดหลักสูตร

การออกแบบโครงสร้างองค์กร

และการวางแผนอัตรากำลังอย่างยั่งยืน

**เรามีบริการจัดอบรมสัมมนารูปแบบ In House Training และ Public Training**

       หลักการและเหตุผล  การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ดังนั้นการวางโครงสร้างองค์กรให้สัมพันธ์กับประเภท ขนาดของธุรกิจจึงเป็นเรื่องแรกที่ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญ ทั้งท่เนื่องจากดครงสร้างองค์จะมีผลเชื่อมโยงถึงจำนวนพนักงานซึ่งเชื่มโยงต่องบประมาณด้านบุคลากร&เป็นต้นทุนประจำ (Labor fix car) ในระยะยาวขององค์กรจะป็นปัจจัยหลักอันสำคัญต่อการอยู่รอดขององค์กรในอนาคต ความเข้าใจในกระบวนการทำงาน การกำหนดจำนวนอัตรากำลังคน ประเภทการจ้างที่เหมาะสมในระยะยาวเป็นเรื่องที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้จากหลักสูตร ทั้งหลักการ&แนวคิดและแนวทางปฎิบัตจากworkshopที่ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปปฎิบัติใช้ในองค์กรให้เกิดประสิทธิผล&ประสิทธิภาพในการวางแผนอัตรากำลังคนขององค์กร

วัตถุประสงค์

  • ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจความสำคัญของการออกแบบโครงสร้างองค์กร

  • ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้รูปแบบ&ประเภทของโครงสร้างองค์กรแต่ละประเภทที่เหมาะสม มีต้นทุนแรงงานต่ำ

  • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ ความเข้าใจไปแนะนำหน่วยงานต่างๆในการจัดทำโครงสร้างองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       เนื้อหาการบรรยาย

 1. ความหมายและความสำคัญการออกแบบโครงสร้าง

 2. ประเภทและวัตถุประสงค์โครงสร้างองค์กรแต่ละประเภท

 3. ปัจจัยสำคัญในการออกแบบโครงสร้างองค์กร

  4. หลักการและวิธีการวางแผนอัตรากำลังที่มีประสิทธิ

ภาพและมีความยั่งยืนขององค์กร

  5. การออกแบบการวางแผนอัตรากำลัง Workshop

การออกแบบการวางแผนอัตรากำลัง (workshop)

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

  • การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ดังนั้นการวางโครงสร้างองค์กร

ให้สัมพันธ์

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • เข้าใจความสำคัญของการออกแบบโครงสร้างองค์กร

  • ประเภทของโครงสร้างองค์กรแต่ละประเภทที่เหมาะสม มีต้นทุนแรงงานต่ำ

  • การจัดทำโครงสร้างองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

ลูกค้าบางส่วนที่เลือกใช้บริการกับเรา

ตราโลโก้ลูกค้า-11
ตราโลโก้ลูกค้า-17
ตราโลโก้ลูกค้า-03

ขั้นตอนการสมัครอบรม/วิธีชำระเงิน

1) ดาวห์โหลดใบสมัคร

2) กรอกรายละเอียด

ให้ครบถ้วน

3) ส่งมาที่ E-mail

hrod1@tpd.co.th

4) วิธีการชำระเงิน

ชำระเงิน ก่อนวันที่อบรม

(ล่วงหน้า 5-7 วัน)

ธนาคารกสิกรไทย

สาขาบางพระ (ชลบุรี)

เลขที่บัญชี 653-2-06137-5

ชื่อบัญชี : บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

ใส่รายละเอียดให้ครบ

พร้อมสำเนาบัตรประชาชน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของท่าน เพื่อพัฒนา SMEs ของไทยเราให้เข้มแข็งต่อไป

หากสนใจกรุณาโทรสอบถามได้ที่...

โทร. 091-2345-669 หรือ 086-3448-654 , 098-2819-879 FAX : 038-387-719

E-mail : hrod1@tpd.co.th  |  E-mail : hrod2@tpd.co.th

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 7/77 ม. 5 ต. ห้วยกะปิ
อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี 20130

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 098-2819-879

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved