การออกแบบโครงสร้างองค์กร

และการวางแผนอัตรากำลังอย่างยั่งยืน

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร?

ผู้จัดการแผนก Hr / ผู้จัดการแผนก

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้?

- โครงสร้างองค์กรแต่ละประเภทที่เหมาะสม มีต้นทุนแรงงานต่ำ

- การจัดทำโครงสร้างองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดหลักสูตร

การออกแบบโครงสร้างองค์กร

และการวางแผนอัตรากำลังอย่างยั่งยืน

**เรามีบริการจัดอบรมสัมมนารูปแบบ In House Training และ Public Training**

       หลักการและเหตุผล  การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ดังนั้นการวางโครงสร้างองค์กรให้สัมพันธ์กับประเภท ขนาดของธุรกิจจึงเป็นเรื่องแรกที่ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญ ทั้งท่เนื่องจากดครงสร้างองค์จะมีผลเชื่อมโยงถึงจำนวนพนักงานซึ่งเชื่มโยงต่องบประมาณด้านบุคลากร&เป็นต้นทุนประจำ (Labor fix car) ในระยะยาวขององค์กรจะป็นปัจจัยหลักอันสำคัญต่อการอยู่รอดขององค์กรในอนาคต ความเข้าใจในกระบวนการทำงาน การกำหนดจำนวนอัตรากำลังคน ประเภทการจ้างที่เหมาะสมในระยะยาวเป็นเรื่องที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้จากหลักสูตร ทั้งหลักการ&แนวคิดและแนวทางปฎิบัตจากworkshopที่ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปปฎิบัติใช้ในองค์กรให้เกิดประสิทธิผล&ประสิทธิภาพในการวางแผนอัตรากำลังคนขององค์กร

วัตถุประสงค์

  • ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจความสำคัญของการออกแบบโครงสร้างองค์กร

  • ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้รูปแบบ&ประเภทของโครงสร้างองค์กรแต่ละประเภทที่เหมาะสม มีต้นทุนแรงงานต่ำ

  • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ ความเข้าใจไปแนะนำหน่วยงานต่างๆในการจัดทำโครงสร้างองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       เนื้อหาการบรรยาย

 1. ความหมายและความสำคัญการออกแบบโครงสร้าง

 2. ประเภทและวัตถุประสงค์โครงสร้างองค์กรแต่ละประเภท

 3. ปัจจัยสำคัญในการออกแบบโครงสร้างองค์กร

  4. หลักการและวิธีการวางแผนอัตรากำลังที่มีประสิทธิ

ภาพและมีความยั่งยืนขององค์กร

  5. การออกแบบการวางแผนอัตรากำลัง Workshop

การออกแบบการวางแผนอัตรากำลัง (workshop)

คอร์สนี้เหมาะสมกับใคร ?

  • สำหรับ ผู้จัดการฝ่าย Hr / เจ้าของธุรกิจ / ผู้ที่สนใจ

  • การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ดังนั้นการวางโครงสร้างองค์กร

ให้สัมพันธ์

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้ ?

  • เข้าใจความสำคัญของการออกแบบโครงสร้างองค์กร

  • ประเภทของโครงสร้างองค์กรแต่ละประเภทที่เหมาะสม มีต้นทุนแรงงานต่ำ

  • การจัดทำโครงสร้างองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Top Professional And Development Co.,Ltd

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนา IN-House & Public Training

บริการด้านฝึกอบรม

      ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

      ด้านบริหารระบบคุณภาพ

      ด้านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

      ด้านการบริการการตลาดและการขาย

      ด้านการบริหารโลจิสติก การคลัง และการขนส่ง

      บริการให้คำปรึกษาด้าน ISO 14001: 2015 /ISO 9001 :2015 

ลูกค้าบางส่วนที่เลือกใช้บริการกับเรา

ตราโลโก้ลูกค้า-11
ตราโลโก้ลูกค้า-17
ตราโลโก้ลูกค้า-03

สถาบันฝึกอบรมและที่ปรึกษาทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร บริการให้คำปรึกษาด้านระบบ ISO แบบครบวงจรด้วยหลักสูตรคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์

Contact info
ที่อยู่ : 111/47 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000

โทรศัพท์ : 020-263-788

มือถือ : 091-2345-669 หรือ 065-9564-049

Services
Follow Us

Hrodthai ©2018 All rights reserved